Weer zes nieuwe erkende interventies sport en bewegen

Goed onderbouwd

Bewegen als Warming-up voor re-integratie (BWR) is een re-activeringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen met (vaak) grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of participatie. Door het programma neemt de kans op een succesvol vervolgtraject richting werk en/of sociale en maatschappelijke participatie toe.  Het beweegprogramma duurt doorgaans 18 weken, 2 dagdelen per week. Voor elke deelnemer wordt een eigen plan van aanpak opgesteld. De BWR-docent zorgt dat de individuele- en groepsopdrachten aansluiten  bij de individuele plannen. De onafhankelijke erkenningscommissie Sport en Bewegen oordeelde onder meer: ‘BWR is een belangrijke interventie voor een kwetsbare doelgroep. De beschrijving en onderbouwing zijn goed en doordacht met werkzame elementen vanuit theorie en praktijkonderzoek’.

ZekerBewegen is een interventie van de Judo Bond Nederland, gericht op het verminderen van valangst. De doelgroep omvat  senioren van 65 jaar en ouder die angstig zijn om te bewegen of te vallen.  Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.  Elke dag overlijden negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt er een oudere op de spoedeisende hulp na een (privé-) valongeval. Belangrijke onderdelen binnen ZekerBewegen zijn oefeningen om veilig te leren vallen en weer op te staan. In combinatie met spierversterkende- en balansoefeningen zorgt dit voor verbetering in beweegvaardigheden en vertrouwen in eigen mogelijkheden bij de deelnemers. De erkenningscommissie Sport en Bewegen:  ‘Zeker Bewegen is een duidelijk opgezette interventie. Sterk punt is de doorontwikkeling vanuit een eerdere interventie; die ervaringen zijn gebruikt voor de huidige interventie’.

Goed beschreven

50plussport. Nederland telt momenteel 6,6 miljoen 50-plussers. Dat aantal groeit naar verwachting tot 7 miljoen in 2020 (CBS, 2016). De meeste 50-plussers hebben in het verleden wel gesport, maar in hun huidige levensfase is hun sportdeelname relatief laag. De wekelijkse sportdeelname is in de leeftijd 55-64 jaar 44,5% en daalt verder naar 39,9% voor 65-79 jaar en 15,5% voor 80plus (CBS i.s.m. RIVM, 2014).

Samen met 19 bonden heeft NOC*NSF in kaart gebracht wat er nodig is om 50-plussers te binden aan een sportvereniging. Plezier en de sociale contacten zijn belangrijke motieven om lid te worden van een sportvereniging. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de eventuele fysieke beperkingen, bijvoorbeeld door het sportaanbod aan te passen.

MBvOMeer Bewegen voor Ouderen (MBvO) biedt activiteiten als gymnastiek, dans, watergymnastiek en yoga voor zelfstandig wonende senioren en voor senioren in woonzorginstellingen. De docenten, speciaal opgeleid voor deze doelgroep, houden rekening met de ouderdomsmotoriek en bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de senioren.  Gedurende 40 weken per jaar nemen meer dan 400.000 senioren deel aan MBvO. De lessen bestaan uit 45 - 60 minuten bewegen en na afloop een gezamenlijk kopje koffie.

Het Lespakket fietsbehendigheid motiveert kinderen (8-14 jaar) om beter te leren fietsen, zodat zij na de basisschool veilig blijven fietsen. Het lespakket biedt fysieke materialen om kinderen hun behendigheid op pleintjes te laten verbeteren, maar ook online lesmateriaal www.fietsdiploma.nl met complete lesplannen en constructiekaarten voor alle oefeningen.  Het lespakket is een mooie aanvulling op het verkeersdiploma voor scholen, maar ook verenigingen en organisatoren van evenementen kunnen het lespakket inzetten.

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie dat inspeelt op het verbeteren van  de leefstijl, het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het uitbreiden van het sociale netwerk en mogelijk verbeteren van de Nederlandse taal. De doelgroep betreft re-integratie cliënten uit de participatieladder treden 1-2 met een ongezonde leefstijl - veelal met achterstand in kennis van de Nederlandse taal. Met Stapjefitter vergroot je de kans op re-integratie door een toename van de  gezonde leefstijl en competenties voor (vrijwilligers)werk. Om dit te bereiken kun je vele factoren aanpakken, Stapjefitter richt zich op: voldoende bewegen, gezonde voeding en participeren in de samenleving.

Effectief Actief

Logo Effectief ActiefKenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de database Effectief Actief, waarin 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.  Lokale professionals vinden in Effectief Actief inzicht in de kwaliteit, werkzaamheid en uitvoerbaarheid van sport- en beweeginterventies.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Lees dit artikel als u zelf een interventie wilt indienen voor erkenning.  

Sport- en beweegaanpakken kiezen

Als buurtsportcoach of beleidsmedewerker van de gemeente wil je mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Maar hoe bepaal jij welke sport- en beweegaanpakken je inzet in jouw wijk of gemeente. Hoe zoekt je jouw aanpak?

Neem 2 minuten de tijd om ons te laten weten hoe jij sport- en beweegaanpakken zoekt via deze link

Meer informatie

Voor meer informatie over Effectief Actief kunt u terecht bij

Bron: Kenniscentrum Sport