Sorteer op:

297 publicaties gevonden

 • Blije gezichten (2017)

  beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025

  De Beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 2017–2025 heeft vier speerpunten, die samen het basisbeleid vormen: Sterke maatschappelijke organisaties; Aantrekkelijke en veelzijdige activiteitenomgeving; Maatschappelijke subsidie;  Maatschappelijk makelaar.  Deze nota is een integrale…

 • Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 (2016)

  op weg naar een dynamisch Drenthe

  De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken: Beschikbare…

 • Sport in Noordwijk, sterk in beweging (2016)

  actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

  Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers…

 • Samen sporten in Baarn (2016)

  nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020

  De twee centrale doelen uit het sportbeleid 2005-2016 zijn gehandhaafd voor de jaren 2017-2026. De centrale doelen waren toen: bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers; per gebruikstype sportaccommodatie een…

 • Notitie buitensporttarieven (2016)

  Verschillende ontwikkelingen in Amsterdam zijn aanleiding om het huidige tarievenbeleid aan te passen. Deze ontwikkelingen zijn:  Eén bestuurlijke organisatie Flexibel aanbod Verschil in tarief in de stadsdelen Het nieuwe buitensport…

 • Beleidsplan binnensportvoorzieningen 2017-2020 (2016)

  Beleidsplan Binnensportvoorzieningen 2017-2020 van de gemeente Rotterdam.

 • De kracht van sport 2017-2021 (2016)

  beleidsvisie gemeente Gorinchem

  ‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers: Bewegend leren Meedoen door Beweging Sportieve ruimte Sterke Spelbepalers Gorcum Sportvesting

 • Heel Epe beweegt (2016)

  sport- en beweegplan Epe 2020

  De gemeente Epe heeft twee beleidsdocumenten die kaders bieden voor de ontwikkeling van het Sport- en Beweegplan Epe 2020. Zo heeft de gemeenteraad van Epe in 2013 besloten de Toekomstvisie…

 • Vitaal sportbeleid Waddinxveen (2016)

  beleid dat werkt

  Het ‘Vitaal Sportbeleid Waddinxveen’ is vooral een procesdocument met heldere prestatieafspraken tussen gemeente, maatschappelijke partners en sportverenigingen. Deze afspraken sluiten aan bij de veranderingen in de samenleving en gaan uit…

 • Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg (2016)

  Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Wij blijven daarom zorgen voor een goede basis aan sportaccommodaties, -voorzieningen en -activiteiten. Door de veranderende rol…