Sorteer op:

13 publicaties gevonden

 • Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek (2017)

  de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

 • Sportverenigingen overleven in krimpregio's (2017)

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2017) waarbij wordt ingegaan op wat de krimp van de bevolking in Nederlandse gemeenten betekent voor het voortbestaan van…

 • Sport in transitieregio's (2016)

  ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

  Dit rapport bevat de nulmeting van een effectmeting naar het project 'Pilots Transitieatlas en Open club 2015' dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum…

 • Zit er muziek in de dorpsvereniging? (2016)

  Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

 • Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie (2015)

  Met zijn hoge participatiegraad, groeiende omgevingsgerichtheid, veilige en beschermde ontmoetingsplek en levendig netwerk mag sport zonder twijfel nog veel sterker benut worden als krachtige partner in de gemeentelijke transformatie.

 • Sportverenigingen in krimpkernen (2015)

  het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen

  In dit rapport wordt antwoord gegeven op de motie van mevrouw Bruins Slot (CDA) in de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om inzicht in het belang van sportverenigingen voor de…

 • Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd (2015)

  Sportverenigingen zijn in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd. Wel neemt het aantal sportverenigingen af. Bij teruglopende ledenaantallen en veranderende wensen van inwoners komt het bestaansrecht van sportverenigingen onder druk te staan. Zolang…

 • Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's (2014)

  Bevolkingskrimp heeft grote maatschappelijke gevolgen voor de leefbaarheid. Zowel in krimpen anticipeerregio's alsook op het platteland, waar voorzieningen onder druk staan. Minder leden, een andere samenstelling van ledenbestand in leeftijd,…

 • VoordeBuurt (2014)

  VoordeBuurt is een platform voor iedereen in Nederland die zich betrokken voelt bij zijn of haar buurt. Omdat we geloven dat een prettige woonomgeving maakbaar is met elkaar. Zo werken…

 • Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging (2014)

  De vraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven de beleidsambtenaren van de gemeenten, regio-adviseurs en sportbestuurders aan de sportvereniging in anticipeergebieden? Om de hoofdvraag te beantwoorden heeft…