Sorteer op:

143 publicaties gevonden

 • Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015)

  voortgangsrapportage 2015

  In deze voortgangsrapportage zijn de activiteiten en resultaten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl over 2015 beschreven en geanalyseerd. Als basis daarvoor is een monitoringsmodel gebruikt waarbij systematisch…

 • Hoe vitaal zijn sportverenigingen? (2015)

  Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben de auteurs niet zozeer de vraag gesteld…

 • Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen! (2010)

  Bewegen en sport kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Voor risicogroepen – in termen van ongezonde leefstijl, bewegingsarmoede en schooluitval, – is extra aandacht nodig. Bewegen en sport binnen het mbo biedt op…

 • Vitale clubs voor sport en samenleving (2015)

  kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

 • Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs (2015)

  Net zoals de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, is de relatie tussen bewegingsonderwijs en gezondheidsbevordering spanningsvol. Dit blijkt bij de uitwerking die nu in opdracht van de onderwijsagenda Sport, Bewegen…

 • Leren tennissen (2015)

  In dit hoofdstuk uit het brancherapport Tennis in Nederland, worden de verschillende aspecten van het leren tennissen besproken. Welk deel van de tennissende Nederlanders neemt deel aan tennisles? Hoe leert…

 • Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan? (2015)

  Een derde van de basisscholen realiseert maar één les bewegingsonderwijs per week. Waarom zo weinig? En waarom worden er geen vakleerkrachten ingezet? In dit artikel wordt a.d.h.v. verschillende recente onderzoeken…

 • Quick scan rookbeleid sportverenigingen (2005)

  Door middel van een peiling via het representatieve Verenigingspanel van het Mulier Instituut is in deze quick scan nagegaan in hoeverre verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of kantine zijn overgegaan…

 • Tennis in Nederland (2015)

  de tenniswereld in al haar aspecten geserveerd

  Tennis is na voetbal de tweede sport van Nederland. Ongeveer een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan, en meer dan 600.000 mensen zijn lid van één of meer van de…

 • Sportbeleid binnen provincies (2014)

  een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…