Sorteer op:

143 publicaties gevonden

 • Sport en onderwijs (2015)

  In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014 gaan de onderzoekers na welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan op deelterreinen van het thema onderwijs en sport sinds 2008. De gepresenteerde gegevens…

 • Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014 (2014)

  voortgangsrapportage 2014

  De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) is door de onderwijsraden (van po, vo en mbo) opgesteld op verzoek van de ministeries van VWS en OCW. De Onderwijsagenda SBGL…

 • Bezuinigingen van scholen raken ook vakonderwijs stevig (2013)

  peilingen KVLO, bij reagerende scholen gaan 2000 formatie-uren per week verloren

  Voor de zomer voerde de KVLO twee peilingen uit naar de mate waarin actueel bezuinigd wordt op scholen en de consequenties daarvan voor het vakonderwijs. De resultaten vind je in…

 • Blijven investeren in bewegingsonderwijs (2013)

  Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de…

 • Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020 (2014)

  naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…

 • Effecten van sport en bewegen op de basisschool (2014)

  voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

  Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen…

 • Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs (2014)

  onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar…

 • De conjunctuur van de verenigingssport (2007)

  In deze bijdrage worden enkele inzichten gepresenteerd van de ontwikkeling in de verenigingssport in Nederland op basis van periodiek onderzoek. Kort geschetst wordt hoe zich het periodiek onderzoek naar de…

 • Kwaliteitsmanagement in de sport (2004)

  wat mogen we er van verwachten?

  In deze bijdrage worden enkele resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en kwaliteitsonderzoek in de sport. Zoals De Knop aangeeft, vormen kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsmanagement sleutelfactoren…

 • Kritische sportconsumenten (2007)

  Naast sportverenigingen zien we in Nederland steeds meer organisaties ontstaan die sportmogelijkheden aanbieden. De afgelopen jaren hebben een forse toename te zien gegeven van het aantal fitnesscentra, outdoororganisaties, klim-, ski-…