Allesoversport.nl

Of je nu wilt weten welke oefeningen je kan doen als je een blessures hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, welke subsidies er allemaal zijn. Bij Allesoversport.nl ben je op de juiste plek. En vind je geen antwoord? Stel dan gerust jouw vraag aan de vele bezoekers en ons!

Allesoversport.nl

Alle kennis over sport en bewegen op één plek.

Ga naar allesoversport.nl

Waarom Allesoversport.nl?

Eind 2015 stelde de minister van VWS dat er een plein, een platform moest komen waarop alle informatie over sport en bewegen samengebundeld werd aangeboden. Makkelijk toegankelijk voor iedereen die iets over sport wil weten: www.allesoversport.nl. Kenniscentrum Sport kreeg de opdracht om de kennis van verschillende organisaties samen te bundelen: van Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, VeiligheidNL, TNO en RIVM. Samen met deze partners werken wij aan de ontwikkeling van het platform.

Voor wie is Allesoversport.nl?

Voor alle Nederlanders, die in hun vrije tijd of professioneel op zoek zijn naar kennis en informatie over sport en bewegen. Over de inzet van sport om fitter of beter te worden, of over de maatschappelijk waarde van sport.

Op 5 december 2017 is een mijlpaal bereikt: vanaf het moment van lancering geteld, heeft het platform 1 miljoen bezoeken. En dit blijft flink stijgen met ruim 100.000 bezoeken per maand.