Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de websites www.kenniscentrumsport.nl, tools.kenniscentrumsport.nl en www.allesoversport.nl. Laatstgenoemde website is ontwikkeld door Stichting Kenniscentrum Sport Nederland in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, Veiligheid NL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Op voornoemde websites wordt de dienstverlening van Stichting Kenniscentrum Sport Nederland aangeboden en vindt u veel ontwikkelde kennis over sporten en bewegen. Stichting Kenniscentrum Sport is statutair gevestigd te Ede en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09104605 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Kenniscentrum Sport” en worden beide websites aangeduid als “onze websites” respectievelijk “de websites”.

Kenniscentrum Sport respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de websites. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Kenniscentrum Sport en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de websites van Kenniscentrum Sport worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Kenniscentrum Sport niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Kenniscentrum Sport. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van Kenniscentrum Sport. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Kenniscentrum Sport om u te informeren over vergelijkbare producten en diensten. Het relatiesysteembeheer dat door Kenniscentrum Sport wordt gebruikt heet CRM SalesForce.

Onze websites zijn openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken op de website www.allesoversport.nl. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de profiel-functionaliteiten gebruikt kunt maken. Alle persoonsgegevens worden ook opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Kenniscentrum Sport. Het doel daarvan is dat bij Kenniscentrum Sport werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u willen treden. Deze gegevens worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, wij kunnen u dan op maat gemaakte advertenties aanbieden op zowel de websites als op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van Kenniscentrum Sport. Dit is mogelijk omdat de gegevens worden gekoppeld met ons marketingprogramma MarketingCloud. Ook daarin worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites.

Als u daar prijs op stelt, kunt u zich aanmelden voor onze mailings. Ook in dat kader worden persoonsgegevens verwerkt. Het ontvangen van onze mailings kan te allen tijde worden stopgezet via de in de mailings aangegeven methode.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Daarnaast is op de websites een contactformulier beschikbaar. Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat Kenniscentrum Sport uw vraag/klacht of andersoortige communicatie af kan handelen.

Bewaartermijn

Kenniscentrum Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze websites.

Verdere verwerkingen van met cookies verkregen informatie

Zoals ook in de cookieverklaring wordt uitgelegd maakt Kenniscentrum Sport gebruik van het customer data platform (CDP) van Blueconic. Blueconic plaatst diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de hand daarvan wordt een profiel opgebouwd. Op basis daarvan worden onder meer op maat gesneden advertenties aan u getoond.

De informatie die door de cookies van Blueconic wordt verzameld wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen in het CDP. Deze informatie wordt ook geplaatst in ons relatiebeheersysteem. Het doel daarvan is wederom dat bij Kenniscentrum Sport werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u treden. Deze informatie wordt ook voor onbepaalde tijd bewaard. Ook hier weer geldt dat de gegevens worden gekoppeld met ons marketingprogramma MarketingCloud. Ook daarin worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.
Informatie uit het CDP is toegankelijk gemaakt en wordt gedeeld met onze samenwerkingpartner Fit!Vak. Fit!Vak is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40220225 en meer informatie is te vinden op www.fitvak.nl.

Beveiliging

Kenniscentrum Sport heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Kenniscentrum Sport worden verwerkt door zogenoemde bewerkers. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum Sport en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Naast aan bewerkers en aan in dit privacystatement opgenomen samenwerkingspartners, worden de gegevens niet verstrekt aan overige derden.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 24 mei 2017.