Instrumenten

Solide kennis over sport en bewegen wordt gevat in een tien-stappenplan, een handige beleidswijzer of een toolbox beweegruimte. Kenniscentrum Sport helpt beleidsmakers en uitvoerders om de kennis toe te passen in hun werk.

Instrumenten

Solide kennis over sport en bewegen wordt gevat in een tien-stappenplan, een handige beleidswijzer of een toolbox beweegruimte. Kenniscentrum Sport helpt beleidsmakers en uitvoerders om de kennis toe te passen in hun werk. Diverse tools zijn daartoe ontwikkeld zoals de ‘Samenhangmodel: Trends in sport en sportbeleid’, BVO scan, de Beleidswijzer sport en gemeenten en de netwerkwijzer.

Op deze pagina vindt u de lijst met korte omschrijving van de verschillende instrumenten, die Kenniscentrum Sport heeft ontwikkeld.

Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

Op zoek naar stappenplannen, toolkits, leidraden, scans? Al onze instrumenten zijn te raadplegen op ons platform Tools & Instrumenten Kenniscentrumsport.

Ga naar Tools & Instrumenten Kenniscentrum Sport

Voor gemeenten:

  • Beleidswijzer sport en gemeenten (update 2017)

De geheel vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een praktisch hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit kan een zelfstandige, losstaande nota zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld een nota gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.

De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt zetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een volgtijdelijk proces. Elementen die je beschrijft of stappen die je neemt kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin de gemeente zich bevindt, kunnen ook slechts delen van het stappenplan worden gevolgd en uitgewerkt.
Download de handleiding Beleidswijzer Sport en Bewegen – update 2017 (pdf).

De Financieringswijzer Sport & Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die het voornemen hebben om de financiering van hun sport- en beweegbeleid te hervormen of elementen daarvan aan te passen. De ene gemeente werkt daarbij van A tot Z een plan uit en bouwt zo stap voor stap aan een nieuwe financieringsstructuur, een andere gemeente heeft misschien veel meer behoefte aan verdiepende informatie over een specifiek onderwerp of aan creatieve oplossingen om een beweeginterventie gefinancierd te krijgen.

De Financieringswijzer is zo opgebouwd, dat deze gebruikt kan worden als stappenplan bij het herstructureren of herzien van het financieringsbeleid. Maar de verschillende verdiepende onderwerpen kunnen ook als losse modules worden gebruikt als bron van informatie en inspiratie.

De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers, maar ook om wethouders of raadsleden.

  • Trendspotter sport en bewegen

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van sportbeleid? Welke maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden dit beleid? En welke trends zijn er zichtbaar bij sporters?
Trendspotter, het interactieve netwerkmodel, bekend als het samenhangmodel op het onderwerp sport en bewegen, geeft inzicht deze vragen. Per thema (cirkel) is kort de trend geschetst met een toelichting en bronvermelding. De trends die in het model zijn opgenomen en een onderlinge relatie hebben, zijn trends over gedrag van sporters, over sportbeleid, trends op maatschappelijke vlak als gezondheid, sociaal en economie.
Voor het ontwikkelen van nieuw sportbeleid is dit model een onmisbaar hulpmiddel.

  • QuickScan Buurtsportcoach

Kenniscentrum Sport heeft een instrument ontwikkeld, de QuickScan Buurtsportcoach. Het is een instrument dat op een relatief eenvoudige manier inzichtelijk maakt waar de focus van de buurtsportcoach ligt. Het vergelijkt de ervaringen die diverse partners hebben met de inzet van de buurtsportcoach. Het geeft zicht op de doelgroepen en sectoren waar de buurtsportcoach zich op richt, de kansen voor de toekomst de eventuele verschillen (beelden en ervaringen) tussen het beleid en de uitvoering in de praktijk. De QuickScan Buurtsportcoach is niet bedoeld om een oordeel te geven over de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente. Daarnaast is het geen effectmeting of benchmark.
Ga naar de QuickScan Buurtsportcoach.

iBOR – beleidsondersteunend rekenmodel

Wat is het waard als we meer gaan sporten en bewegen? Wat levert het voor het bedrijf op als de werknemers actiever worden? Het interactief beleidsondersteunende rekenmodel (iBor) laat zien wat sportieve reïntegratietrajecten economisch en maatschappelijk kunnen opleveren. Ga verder naar iBor.

BRAVOkompas

De BRAVOkompas, gezondheidsbeleid op het werk kunt u het beste integraal aanpakken. Wilt u vitaal personeel, werknemers winnen, binden & boeien, uitval door ziekte voorkomen en een hogere productiviteit? Investeren in ‘Gezond leven’ loont. Het BRAVO-kompas helpt u hierbij:

  • het geeft informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid;
  • met specifieke aandacht voor de BRAVO thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning;
  • het biedt voldoende concrete instrumenten om een gezondheidsbeleid op maat te maken voor uw organisatie.

Het kompas gaat er vanuit dat u als organisatie aan de Arbowet voldoet en een personeelsbeleid voert. Met de muis kunt u de diverse onderdelen van het kompas aanklikken. In zeven stappen naar gezondere en productievere werknemers. Basis is wat de mensen zelf willen. Uw overtuiging dat gezond leven werkt, draagt u mee.

Ga naar ‘BRAVOkompas’.

BVO scan

Hoe beweegvriendelijk is uw omgeving? Worden bewoners en bezoekers uitgenodigd om in beweging te komen? Is er een speelveld, ruimte voor kleine kinderen die willen leren fietsen, of pubers die gaan basketballen?
De BVO-scan geeft inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Zijn er voldoende sportieve faciliteiten en accommodaties in de omgeving van buurtbewoners? In welk opzicht is verbetering nodig? De scan duidt locaties voor sportief, recreatief en dagelijks functioneel bewegen. Met de BVO-scan neem je ook de bereikbaarheid van deze locaties per fiets en te voet waar.
De BVO-scan bestaat uit 30 stellingen over onderdelen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Een combinatie van ruimtelijke en sociale maatregelen blijkt cruciaal. Een beweegvriendelijke omgeving vereist voldoende goede veilige voorzieningen en routestructuren in de wijk en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor wijkbewoners.

Human Capital Model

Onderzoeker Richard Bailey ontwikkelde het Human Capital Model waarin in totaal 88 effecten van bewegen worden benoemd. De effecten van sport en bewegen worden hierbij ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde, persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Het Kenniscentrum maakt, samen met wetenschappers, een Nederlandse vertaling van dit model.

Bekijk de afbeelding van het Human Capital Model (jpeg)

Een toelichting van het model vindt u op http://www.allesoversport.nl/artikel/effecten-van-sporten-en-bewegen/

Stappenplan Preventief Bewegen in de ouderenzorg

Stappenplan Preventief Bewegen in de ouderenzorg is een model waarin in zes stappen wordt beschreven hoe de cliënt meer in beweging kan komen. Samen met  collega’s van de woon-zorginstelling wordt vastgesteld wat de urgentie is, wat de gewenste uitkomst is en met wie er iets bereikt gaat worden. Uitgangspunten in het model zijn: een centrale aanpak is, multidisciplinaire en integrale benadering.

Wilt u aan de slag met Preventief Bewegen in de ouderenzorg, ga dan naar “Bewegen in de ouderenzorg”, bekijk de film en kies voor de starterskit of het stappenplan, al naar gelang van uw behoefte op dit moment.

Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief

Voor gemeenten heeft Kenniscentrum Sport de 4 logische stappen beschreven om te komen tot een succesvolle samenwerking met verschillende organisaties. Centrale vraagstuk is het het streven om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken. En hoe kun je de vraag naar sport- en beweegaanbod matchen aan een passend aanbod in de buurt? Een krachtbundeling van verschillende partijen en organisaties is hiervoor nodig. Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken.
Voor een uitgebreide beschrijving van het stappenplan, ga naar Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief.