• Impuls lokaal bekeken (2011)

  meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  Impuls lokaal bekeken : meer en beter : verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud geven. De Impuls verloopt gefaseerd waarbij in opeenvolgende tranches (in totaal 4) een steeds groter aantal gemeenten in aanmerking komt. In opdracht van het ministerie van VWS hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar de inzet van combinatiefunctionarissen bij zes eerste tranche gemeenten. Binnen dit onderzoek is niet alleen gekeken in hoeverre de inzet effectief is met het oog op de landelijke doelstellingen maar ook naar de omstandigheden waaronder deze effecten al dan niet optreden. Bij deze eerste meting zijn 358 online vragenlijsten van combinatiefunctionarissen en direct betrokken scholen, sportorganisaties en culturele organisaties geanalyseerd. Tevens zijn er binnen de zes gemeenten 27 semigestructureerde interviews gehouden. Uit het landelijke onderzoek blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen bij zes grote eerste tranche gemeenten leidt tot meer en kwalitatief beter aanbod, dit geldt voor zowel sport als cultuur. Bij sport is er met name een stijging van het naschoolse aanbod; op een (beperkt) aantal scholen is er dagelijks naschools aanbod. Veel betrokken sportverenigingen zien een toename van het aantal leden. Meer kinderen zijn vertrouwd geraakt met kunst- en cultuurvormen. Te weinig beschikbare tijd is een veelgenoemd knelpunt voor alle betrokkenen. Volgens de combinatiefunctionarissen zijn de wederzijdse verwachtingen van betrokken organisaties niet altijd goed op elkaar afgestemd. Betrokken scholen en sportorganisaties geven als knelpunt aan dat de functie/taak van de combinatiefunctionaris niet duidelijk is. Een duidelijke visie lijkt van belang voor een goede uitvoering. Er lijkt tevens een positieve relatie te bestaan tussen de ervaren meerwaarde en de zichtbaarheid van de combinatiefunctionaris. In dit onderzoek komt daarnaast ook het belang van de competenties van de combinatiefunctionaris nadrukkelijk naar voren als bepalende factor voor het welslagen van de Impuls. Om na te gaan hoe het ontstane beeld zich ontwikkelt, wordt dit onderzoek in 2012 en 2013 herhaald. Dan zullen ook de volgende tranches deel uitmaken van het onderzoek.

  Auteur(s) : Anneke von Heijden, Marja Leijenhorst, Janine van Kalmthout, Jarno Hilhorst, Eralt Boers, Justus Beth, Jo Lucassen
  Jaar: 2011
  Plaats: Utrecht, Nijmegen
  Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
  Collatie: 84 p. bijl. tab.
  Mediumsoort: Verslag
  Trefwoord(en): combinatiefuncties, combinatiefunctionarissen, lokaal beleid, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: Heijden, A. von, Leijenhorst, M., Kalmthout, J. van, Hilhorst, J., Boers, E., Beth, J.O., & Lucassen, J.M.H. (2011). Impuls lokaal bekeken: meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport ONDE-TB-0008 Beschikbaar
  Mulier instituut SPBELE-TB-0014 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-263 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl