Terug naar overzicht

Athletics movements

Athletics Movements is een sport programma bedoeld op basisscholen waarin basisschoolkinderen van 6 t/m 10 jaar de basis motorische vaardigheden aanleren. De FUNdamentals zoals werpen, rennen en springen staan centraal. Het programma is een kant en klaar lespakket dat de moeder aller sport gemakkelijk en inspirerend maakt voor leraar en leerling. Bovendien zorgt het ervoor dat basisscholen geen extra werk hoeven te verrichten en de atletiekvereniging in staat stelt zich volledig te richten op het lesgeven en het enthousiasmeren van de kinderen voor bewegen en atletiek.
Het lesprogramma is ook mogelijk voor speciaal onderwijs.

Probleembeschrijving

Algemeen
Uit de rapportage sport 2010 blijkt dat slechts 27% van de 6-11 jarigen voldoet aan de beweegnorm (SCP & Mulier Instituut, 2010). De motorische vaardigheden van kinderen zijn de laatste twee decennia verslechterd en één op de zeven jongeren heeft geen gezond gewicht (VWS, 2011). Kinderen met motorische problemen zien zichzelf als minder competent en ervaren minder sociale steun (Freke & Mijdam, 2010).

Sport draagt bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, onder andere door betere schoolprestaties en het ontdekken van de eigen talenten (VWS, 2011). Baily (2006) geeft echter wel aan dat voor een verhoging van de schoolprestaties de context van het sportaanbod een belangrijke factor is, het sporten moet gericht zijn op plezier, positieve ervaringen, diversiteit en de betrokkenheid van de deelnemers.

Tevens blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd sporten een verhoogde kans hebben op sportbeoefening op latere leeftijd (VWS, 2011). Het aanbieden van een kwaliteitsvol programma op school lijkt een kosteneffectieve manier om het nut van een actieve leefstijl aan te brengen (Shephard & Trudeau, 2000; WHO, 1998).
In 2012 was op slechts 42% van de basisscholen een vakleerdocent bewegingsonderwijs werkzaam (Ministerie van OCW en Ministerie van VWS, 2012). Het niet les krijgen van een vakdocent zorgt voor kwalitatief mindere lessen en een minder gevarieerd lesaanbod (Eimers, 2013).

Naast de voordelen aan sporten zijn er ook nadelen aan sport verbonden, zoals de kans op blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn er in de periode van 2006-2011 gemiddeld 170.000 blessures per jaar opgetreden volgens VeiligheidNL (2013). Veel van deze blessures treden op bij voetbal en in het bewegingsonderwijs. Het is van essentieel belang om bij kinderen motorische vaardigheden te ontwikkelen om blessures te voorkomen en zodoende een basis te leggen voor verdere fysieke ontwikkeling (VeiligheidNL, 2013).

Doelgroepen

Athletics Movements is voor basisschoolleerlingen van 6 t/m 12 jaar. Deze doelgroep wordt bereikt via de gymles, zodat alle basisschoolleerlingen, dus sportende en niet sportende kinderen, van de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 worden bereikt. Dit lesprogramma kan ook uitgevoerd worden op speciaal onderwijs.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen waarop Athletics Movements zich richt zijn de groepsdocenten en de trainers. Deze doelgroepen worden bereikt door een instructie over de activiteiten die ze verrichten (zie bijlage ‘instructie docenten’ en ‘instructie trainers’). De interventie komt naast deze intermediaire doelgroepen tot stand met behulp van verschillende actoren die staan weergegeven onder ‘uitvoerders’ (zie paragraaf 2.3 kopje ‘locatie en uitvoerders’).

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van Athletics Movements is kinderen (in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar) spelenderwijs motorisch vaardiger te maken. Hierdoor worden ze aangezet op een structurelere basis te sporten en bewegen.

De nadruk tijdens het programma ligt op de ontwikkeling van motorische vaardigheden: het FUNdament van bewegen. Hoe meer fun, des te positiever de beleving en de kans op langere beweegdeelname. Daarnaast geldt hoe beter het fundament van bewegingen, des te meer doorontwikkeling mogelijk is. Tevens leert men sportieve talenten herkennen tijdens het lesprogramma.

De lessen kenmerken zich door weinig wachttijden, veel en veelzijdig bewegen, korte inspanningen, veel variatie binnen de lessen en speelse bewegingsvormen die zorgen voor een brede motorische ontwikkeling.

Subdoel

 • Kinderen maken door Athletics Movements kennis met basisvaardigheden en andere vormen van atletiek; de moeder aller sport.
 • Kinderen beleven meer plezier aan sport en bewegen via een avontuurlijke verhaallijn en mede daardoor wordt er bijgedragen aan beter bewegen.
 • Na afloop van de gevolgde lessen zijn de motorische vaardigheden van de kinderen verbeterd.
 • Door Athletics Movements leren kinderen veelzijdiger bewegen en wordt de kans op sportblessures verminderd en daardoor het structureel sporten aangemoedigd.
 • Kinderen stromen door naar de lokale atletiekvereniging en blijven daardoor structureel sporten en bewegen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Athletics Movements is een programma dat door de Atletiekunie is opgezet.
De opzet van de interventie is uit te splitsen naar drie fasen, namelijk de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefase.

 1. Voorbereidingsfase
  Aan de daadwerkelijke uitvoering van het programma op de basisschool gaat een periode van 6-8 weken vooraf. In deze weken zal ervoor gezorgd worden dat het programma startklaar is en dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de school, de trainer, de atletiekvereniging en de Atletiekunie.
  De basisschool zorgt voor een juiste afstemming aan de uitvoeringskant, zoals het inbedden van Athletics Movements in het huidige schoolaanbod. De lokale atletiekvereniging houdt zich bezig met het geven van de atletiektrainingen volgens het programma Athletics Movements en laat kinderen plezier beleven aan bewegen en aan atletiek. De Atletiekunie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden achter de schermen, zoals het verzorgen van materialen, het afstemmen met de trainers, communicatie-uitingen en de logistiek.
 2. Uitvoeringsfase
  In de uitvoeringsfase zijn drie fasen te onderscheiden. In fase 1 worden 3 weken programma tijdens schooltijd aangeboden. De basisschoolgroepen krijgen wekelijks een les van 45 – 60 minuten (afhankelijk van de school). Deze lessen vinden plaats in een gymzaal of op een sportlocatie van de school. Het kan zijn dat de trainer wekelijks meerdere groepen lesgeeft als er sprake is van meerdere deelnemende scholen in de gemeente.
  In fase 2 kunnen de leerlingen na schooltijd een 3 wekelijks programma volgen op dezelfde schoollocatie of op een andere centraal gelegen sportlocatie. Deze fase wordt gecoördineerd door de Atletiekunie. De 6 aangeboden lessen duren 45-60 minuten.
  In de laatste fase (3) bij de atletiekvereniging worden 6 lessen aangeboden van ongeveer 60 minuten. Deze lessen vinden plaats op de accommodatie van de atletiekvereniging.
  De ouders worden door de docenten en trainers op de hoogte gebracht van het aanbod in fase 2 en 3, onder andere door flyers. Zodoende kunnen zij hun kinderen stimuleren om door te stromen naar fase 2 en 3.
 3. Evaluatiefase
  Het programma wordt gedurende alle drie de fasen geëvalueerd met de verschillende betrokken partijen. De Atletiekunie is verantwoordelijk voor de evaluatie bij de trainers. 2Basics zorgt ervoor dat er van de groepsdocenten een evaluatie wordt ontvangen over hun eigen ervaringen en de ervaringen van de leerlingen.

Locaties en Uitvoering

Athletics Movements wordt uitgevoerd door Atletiekunie gecertificeerde trainers, professionele sportdocenten of combinatiefunctionarissen met als aandachtsgebied atletiek. De interventie kan uitgevoerd worden op basisscholen en in het speciaal onderwijs.

Ondersteuning

Athletics Movements is landelijk beschreven in een lespakket (zie bijlage ‘instructie’ en ‘lespakket’) door de Atletiekunie en is daardoor lokaal af te nemen en uit te voeren. Het is een kant en klaar programma dat door een algemene coördinatie vanuit de Atletiekunie uitgevoerd kan worden, doordat zij voor een goede lokale afstemming zorgt door:

 • Afspraken te maken met lokale samenwerkende partijen, zoals basisscholen en atletiekverenigingen;
 • Afspraken te maken over de uit te voeren periode;
 • Communicatiematerialen toe te sturen;
 • Benodigde materialen op de juiste plek af te leveren;
 • Materialen op te halen bij de betreffende locaties;
 • Evaluaties te houden met betrokken partijen;
 • Evaluaties te verwerken en mogelijk voorgestelde aanpassingen daaruit door te voeren in het bestaande aanbod.

Materialen

Materialen voor werving:

 • Flyer voor gemeenten, scholen en vereniging

Materialen voor uitvoering:

 • Athletics Movements docenteninstructie
 • Athletics Movements trainersinstructie
 • Communicatiematerialen (spellenboekje, startnummer)
 • Schatkist
 • Fiches, puzzel, memoriespel
 • Horden, pionnen, emmers
 • Lessenmap ‘Atletiek en onderwijs’ (wordt overhandigd aan leraar)

Materialen voor evaluatie:

 • Evaluatieformulier voor docent (zie bijlage procesevaluatie)
 • Semigestructureerde topics voor trainers (zie bijlage procesevaluatie)
Printen