Terug naar overzicht

Back in Shape

De doelgroep voor Back in Shape zijn pas bevallen vrouwen vanaf zes weken na de bevalling, bij een keizersnede kunnen vrouwen na acht weken starten, na goedkeuring van de verloskundige of gynaecoloog. Deze tijd na de bevalling is bewust gekozen om de vrouw voldoende tijd te geven zich te herstellen. De workouts zijn erop gericht het gehele lichaam weer aan te sterken, met speciaal aandacht voor herstel en versterken van de core, de bekkenbodemspieren en het opbouwen van de stabiliteit, coördinatie en conditie. De workouts zijn daarnaast bedoeld om moeders te motiveren ook voor de langere termijn een workout routine vast te houden. Binnen de Back in Shape-workout is het belangrijk dat je als trainster oog hebt voor de individuele behoeften, zodat iedereen op haar eigen niveau kan trainen en na +/- drie maanden kan overstappen naar de Mom in Shape-trainingen en/of de eigen sport weer op kan pakken.

Probleembeschrijving

Vrouwen sporten en bewegen tijdens en na hun zwangerschap minder. Lichaamsbeweging en sport hebben een positieve invloed op de gezondheid (PAGAC, 2008; Haskell e.a., 2007). Regelmatig voldoende bewegen verlaagt het risico op verschillende ziekten zoals coronaire hartziekten, diabetes, borstkanker en depressie. Ook verlaagt voldoende lichamelijke activiteit het risico op overgewicht. Het is dus van belang dat vrouwen het sporten na de bevalling weer oppakken.

De reden voor vrouwen om na hun zwangerschap minder lichamelijk actief te zijn, is meerledig. Ten eerste ervaren vrouwen vaak in meer of mindere mate lichamelijke klachten na de bevalling. Lage rugklachten en bekken(bodem)klachten komen het vaakst voor (Bijl e.a., 2016). Eén op de drie heeft te maken met urineklachten na de bevalling (Woldringh e.a., 2008).

Langere tijd na de zwangerschap blijkt dat het veel vrouwen niet lukt om het sporten weer op te pakken. Een belangrijk argument dat hierbij wordt toegepast door vrouwen is het veranderende ritme door de kinderen (Mulleneers, 2008). De sportdeelname van vrouwen met een baby of peuter ligt duidelijk lager dan de sportdeelname van vrouwen zonder kinderen of met oudere kinderen (Tiessen-Raaphorst e.a., 2014).

Er bevallen jaarlijks ca. 170.000 vrouwen in Nederland (CBS, 2016). Afhankelijk van de actuele samenstelling van de bevolking zal het relatief aantal per dorp of stad verschillen. Goede (professionele) begeleiding zou hen helpen na de zwangerschap weer opnieuw lichamelijk actief te zijn. Er is echter weinig tot geen professionele begeleiding op dit vlak na de bevalling. Vrouwen hebben daarnaast onvoldoende kennis over hoe zij op verantwoorde wijze het sporten weer op kunnen pakken na de bevalling.

Back in Shape beoogt vrouwen na hun zwangerschap te voorzien in deze begeleiding. Hierdoor zouden zij (sneller) weer aan het bewegen moet gaan (en blijven).

Doelgroepen

Iedere vrouw die bevallen is kan vanaf 6 weken (8 weken na een keizersnede of bij complicaties) na de bevalling starten met de Back in Shape Workout. Zeker bij een keizersnede en bij complicaties tijdens of na de bevalling is een goedkeuring van de verloskundige en/of gynaecoloog nodig om deel te nemen.

In Nederlands worden er jaarlijks 180.000 kinderen geboren. De doelgroep zijn vrouwen die na hun bevalling graag actief aan hun herstel werken maar daar niet voldoende kennis en motivatie voor hebben en dit graag onder professionele begeleiding doen.

Intermediaire doelgroep

Franchisenemer

De Franchisenemer zorgt ervoor dat de interventie op locatie wordt opgezet. De franchisenemer speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van de interventie op nieuwe locaties, zodat steeds meer vrouwen deel kunnen nemen aan het Back in Shape programma. De Franchisenemer verzorgt ook de trainingen op locatie.

Trainer

De trainer verzorgt de training, motiveert, coacht en begeleidt de deelnemende vrouwen naar een actief herstel. Daarnaast zorgt de trainer voor motivatie om het sporten ook op langere termijn te blijven continueren. De trainers worden intern opgeleid voor het verzorgen van het Back in Shape programma.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Deelneemsters aan het back in Shape programma pakken het sporten op verantwoorde wijze na de bevalling weer op en blijven het sporten en bewegen continueren in de eerste jaren van het moederschap.

Het is belangrijk dat deelneemsters weer in beweging komen om hun lichaam te herstellen, met name de structuren die zijn beschadigd (bekkenbodem en diastase). Het programma is erop gericht de belastbaarheid te verhogen van de structuren, met als gevolg dat het gehele lichaam fitter wordt en meer energie krijgt. Ook wil het programma de deelneemsters mentaal de energie geven om als moeder sterk in het leven te staan.

Subdoel

Deelneemsters aan het Back in Shape programma;

 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma verbeteren op verantwoorde wijze hun conditie.
 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma worden lichamelijk sterker en ervaren daardoor een toegenomen (zowel fysiek als mentaal) kracht.
 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma ervaren hoe een actieve levensstijl kan bijdragen aan een energiek moederschap.
 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma zijn zich bewust van het fysieke herstel na de bevalling en bouwen hun sportactiviteiten weer verantwoord op.
 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma leren een goede (til)houding aan te nemen om lichamelijke klachten te voorkomen.
 • Deelneemsters aan het Back in Shape programma bouwen een netwerk op met vrouwen in dezelfde levensfase.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Bij de interventie Back in Shape workout worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Initiatiefase vanuit het hoofdkantoor Mom in Balance (continu)
 2. Voorbereidingsfase (2 maanden)
 3. Wervingsfase (2 maanden)
 4. Realisatiefase – Sportprogramma (doorlopend)
 5. Evaluatiefase (eenmalig na afloop programma)
 6. Nazorg ((half)jaarlijks voor franchisenemer/trainer; na afloop voor deelneemster)

Locaties en Uitvoering

Het hoofdkantoor van Mom in Balance bepaalt in welke regio het Back in Shape programma wordt opgestart middels franchise. De Franchisenemer is een zelfstandig ondernemer. Wanneer een geschikte regio en franchisenemer is gevonden, zal de franchisenemer in samenspraak met het hoofdkantoor bepalen op welke locaties binnen de regio het Back in Shape programma van start zal gaan. De franchisenemer zal ook altijd zelf trainingen verzorgen als trainer. Daarnaast zullen er nieuwe trainers worden gezocht voor uitbreiding van het sportprogramma.

Binnen de regio zal de Franchisenemer een samenwerking aangaan met de verloskundige praktijken en andere verwijzers. Informatie en advies over sporten tijdens de zwangerschap en het herstel na de bevalling wordt gegeven en folders worden uitgewisseld. Met de bekkenfysiotherapeut wordt een intensieve samenwerking gezocht om deelneemsters aan het sportprogramma zo optimaal mogelijk te begeleiden en klachten te voorkomen. Er worden folders uitgewisseld en deelneemsters worden zo nodig doorverwezen.

Het Back in Shape programma wordt altijd uitgevoerd in de buitenlucht, in stadsparken en in duin- en bosgebied. De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde Mom in Balance trainer.

Ondersteuning

Hoofdkantoor Mom in Balance

Er is vanuit het hoofdkantoor landelijke ondersteuning beschikbaar. Naast het praktische handboek en de opleiding wordt er aan de Franchisenemer vanuit het hoofdkantoor marketingondersteuning aangeboden en kunnen franchisenemers terecht voor al hun vragen op het gebied van planning, organisatie en automatisering.

Opleiding

Mom in Balance heeft een 3-daagse trainersopleiding ontwikkeld met als doel in elke regio een eenduidig en kwalitatief programma aan te bieden. Daarnaast wordt op locatie meegetraind om de kwaliteit van de training te waarborgen. Ieder half jaar komen alle trainsters bij elkaar. Op deze halfjaarlijkse trainersdagen worden de trainers bijgeschoold en worden nieuwe trends en ontwikkelingen doorgenomen.

De trainster kan voor vragen over de uitvoering van het sportprogramma terecht bij de opleidingsmanager.

Handboek

Er is een handboek beschikbaar voor de trainster en franchisenemer. Hierin staat alle informatie beschreven om de interventie succesvol op te starten in een nieuwe regio.

Materialen

Voor het verzorgen van het Back in Shape programma wordt iedere trainer uitgerust met dezelfde materialen en trainerskleding. De deelnemer zal hierdoor Mom in Balance zien, herkennen en ervaren. Een van de succesfactoren van Mom in Balance is een gemeenschappelijke, herkenbare uitstraling voor de klant. De uitstraling en het gebruik van herkenbare materialen dragen bij aan de merkuitstraling.

Materialen te gebruiken tijdens de workout:

 • Weerstandsband: Elastische band voor weerstandstraining.
 • Yogamatjes: Voor het uitvoeren van de grondoefeningen.
 • Hoedjes: Gekleurde markeringspunten om een traject uit te zetten tijdens de workout.
 • Verlichting voor om de arm in de winterperiode wanneer er in het donker wordt getraind

Ondersteunende materialen:

 • Mom in Balance website en online platform
 • Opleidingssyllabus voor trainers
 • Franchise- en trainers handboek
 • Mom in Balance rugzak
 • Mom in Balance Trainingskleding
 • Bakfiets met Mom in Balance logo
 • EHBO kit

Voor intermediaire partijen zijn foldermaterialen en posters beschikbaar. Deze materialen kunnen via het hoofdkantoor per mail besteld worden.

Voor de evaluatie van enquêtes en kwaliteitsbewaking wordt gebruik gemaakt van Survey Monkey.

Voor deelneemsters:

Het Fit & Energiek na de bevalling pakket

Belangrijke documenten

Printen