Terug naar overzicht

Be a Basketball STAR

Be a Basketball STAR is een lessenreeks speciaal ontwikkeld voor de naschoolse setting. De lessenreeks kan uitgevoerd worden door o.a. scholen, buitenschoolse opvang (BSO’s), combinatiefunctionarissen en verenigingen. De lessenreeks bestaat uit tien lessen waarvan de organisator zelf kan bepalen hoeveel hiervan gebruikt worden. De lessen zijn gericht op kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar.

De doelstelling van Be a Basketball STAR is plezierbeleving in basketbal op school mogelijk te maken. Om dit te bereiken ligt de nadruk op STAR. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Middels basketballoefeningen maken de kinderen spelenderwijs kennis met deze belangrijke normen en waarden. Niet alleen binnen de sportles zijn ze van toepassing, maar ook in het dagelijks leven. Door de nadruk te leggen op de STAR-waarden wordt de kans op plezierbeleving voor alle leerlingen verhoogd, niet alleen voor de sporttechnisch uitblinkende kinderen.

De unieke vrolijk gekleurde STAR-bal heeft binnen deze lessenreeks een belangrijke rol. Door zich volgens de normen en waarden te gedragen kunnen deelnemers het verdienen om met deze speciale bal te spelen. Daarnaast verdienen kinderen elke les een STARsticker om op hun ‘basketballpaspoort’ te plakken. Uiteraard maken de deelnemers ook kennis met de basiselementen van basketball. Spelenderwijs komen ze in contact met de FUNdamentals (passen & vangen, schieten, dribbelen en de lay-up). De vaardigheden worden getest bij de Basketball Race4Fun en een wedstrijdje mag natuurlijk niet ontbreken. Daarbij spelen de kinderen 3-tegen-3 zodat iedereen aan de bal komt en niemand overgeslagen wordt.

Om deze lessen aan te bieden hoeft de lesgever geen volleerd basketballer te zijn. De lessen zijn geheel uitgewerkt in het lesboekje, zodat iedereen ze kan geven. Ter aanvulling op de lesboekjes kan deelgenomen worden aan de bijbehorende STAR-workshop.

Probleembeschrijving

Twee ontwikkelingen hebben in combinatie geleid tot de interventie Be a Basketball STAR.

De eerste betreft de inactiviteit van jongeren. Uit de TNO-monitor bewegen blijkt namelijk dat het percentage Nederlandse jongeren dat aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen (NNGB) voor de jeugd voldoet, was in 2010 slechts 17,3%. Dit probleem wordt door de interventie aangepakt door ervoor te zorgen dat kinderen een plezierige ervaring met sport beleven in Be a Basketball STAR.

Daarnaast is het zo dat steeds meer organisaties naschools sportaanbod gaan organiseren. Scholen zijn verplicht naschools aanbod te bieden en BSO’s zien steeds meer de meerwaarde van het aanbieden van sportactiviteiten. Basisschooldocenten en pedagogisch medewerkers vinden het geven van sportlessen niet allemaal even makkelijk blijkt wel uit de gesprekken met docenten uit het primair onderwijs en de pedagogisch medewerkers die tijdens de tot nu toe uitgevoerde projecten van de NBB gevoerd zijn. Om degenen die deze lessen verzorgen te ondersteunen en de kwaliteit van de lessen te waarborgen heeft de NBB de lessenreeks Be a Basketball STAR ontwikkeld..

Ter info: Voor de doelgroep kinderen in de basisschoolleeftijd (5 t/m 12 jaar) dient de Nederlandse Basketball Bond 3 interventies in te weten; Be a STAR, Be a Basketball STAR en Basketball’sCool.

Alhoewel men iedere interventie los in kan zetten zorgt een combinatie van 2 of 3 interventies tot het beste resultaat voor alle partijen. Met deze combinatie beogen we de doorstroom zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De interventies zijn ook gemaakt om op elkaar aan te sluiten en voor een goed beeld is het belangrijk om het doorstroommodel inzichtelijk te maken. Zie voor het doorstroommodel bijlage 1. Dit werkblad richt zich alleen op de interventie Be a Basketball STAR.

Doelgroepen

Leerlingen in de leeftijd zes t/m twaalf jaar (groep 3, t/m 8) in het reguliere basisonderwijs.

Intermediaire doelgroep

De lessen kunnen gegeven worden door basisschooldocenten, pedagogisch medewerkers, verenigingstrainers en combinatiefunctionarissen.

 • Pedagogisch medewerkers (BSO), vakdocenten en groepsleerkrachten (basisonderwijs)
  Via de uitgewerkte lessenreeksen van Be a Basketball STAR kunnen pedagogisch medewerkers, vakdocenten en groepsleerkrachten op hun eigen niveau de naschoolse lessen verzorgen.
 • Combinatiefunctionarissen en sportbuurtcoaches kunnen het naschoolse aanbod verzorgen of als intermediair tussen vereniging en BSO/school dienen.
 • Trainers van de basketballvereniging
  Voor trainers van de verenigingen is Be a Basketball STAR een ideale tool om leerlingen na schooltijd kennis te laten maken met de sport om de doorstroom naar de vereniging te ondersteunen. Daarnaast kan het gebruikt worden om nieuw kader te ondersteunen bij de trainingen.
 • Clinicians/zelfstandigen
  Zij kunnen het kant en klare programma aanbieden en kinderen doorverwijzen naar het opvolgende aanbod/verenigingen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

In 3,5 jaar (schooljaar 2012 tot 2016) bieden 40 (naschoolse)organisaties naschoolse basketballlessen aan middels de lesmethode Be a Basketball STAR waaraan 600 kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar (groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8) deelnemen en op deze manier kennis maken met basketball.

Subdoel

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd (6 t/m 12 jaar) na schooltijd plezier laten beleven aan sporten, in het bijzonder basketbal, middels aanbod waarin met de lessenreeks Be a Basketball STAR gewerkt wordt.
 • Het bieden van een kant en klaar aanbod aan organisaties die naschools sportaanbod verzorgen middels de voor de lesgever laagdrempelige lesmethode Be a Basketball STAR.
 • Het basketballaanbod in de naschoolse gymles kwalitatief verbeteren door uitvoerende organisaties (als verenigingen, gemeenten) met de lesmethode Be a Basketball STAR te laten werken.
 • Het verhogen van de plezierbeleving bij de lesgevers aan het verzorgen van de naschoolse les door middel van de uitgewerkte lessen (drempelverlagend) en het pedagogisch karakter van de les (normen en waarden).
 • Middels het bewust worden van de normen en waarden de groepssfeer in de les positief beïnvloeden en middels het STAR-beloningssysteem (complimenteren op gedrag) alle deelnemende kinderen een kans bieden om uit te blinken.
 • Kinderen door laten stromen naar ander basketballaanbod, ofwel naar het aansluitende project Basketball’sCool, ofwel direct naar een basketballvereniging.
 • In december 2013 heeft 70 % van alle basketballverenigingen en hebben 1000 basisscholen van de interventie Be a Basketball STAR vernomen.
 • Verenigingen gebruiken Be a Basketball STAR tijdens de jeugdtrainingen in de vereniging waardoor met de filosofie van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) gewerkt wordt en nieuw kader geworven wordt.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Be a Basketball STAR bestaat uit een lessenreeks van 10 lessen.. Deze lessen kunnen eens per week gegeven worden en duren een uur. Indien 10 lessen niet in het rooster van het naschools aanbod in te plannen zijn kan de lessenreeks aangepast worden naar minder lessen.

Uit de testfase bleek dat er een verschil in behoefte van het aantal lessen was. Drie lessen, vijf lessen of tien lessen was het meest gewenst. De lessenreeks is dermate opgebouwd dat alle varianten mogelijk zijn. Het is zelfs mogelijk maar één les te behandelen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg dat de effecten wat betreft bewustwording van normen en waarden en plezierbeleving in sport kleiner zijn.

Indien voor minder lessen gekozen wordt dient het concept in kleine mate te worden aangepast. Zo dienen de te verdienen stickers over het aantal lessen verdeeld te worden en dienen de te behandelen normen en waarden binnen de lessen allen behandeld te worden. De lessen zijn zo opgebouwd dat dit wel mogelijk is.

Indien de keuze gemaakt wordt om minder lessen te verzorgen kan het programma later in het rooster voortgezet worden. Zo kan in het voorjaar deel 1 (les 1 t/m 5) gegeven worden en in het najaar deel 2 (les 6 t/m 10).

Geadviseerd wordt om in ieder geval met les vijf of les tien af te sluiten.

Locaties en Uitvoering

De lessen worden in een gymzaal of sporthal uitgevoerd op loopafstand van de school of BSO van de deelnemers. Dit houdt in dat de vereniging (indien deze de lessen verzorgt) naar de kinderen toe gaat. Dit werkt voor de deelnemers drempelverlagend doordat het een vertrouwde omgeving is. Ook is de afstand belangrijk omdat de kinderen nog niet volledig voor de sport gekozen hebben. Ze maken eerst kennis met de sport en oriënteren zich. Zodra ze kiezen om de sport vaker te beoefenen kan de afstand een minder belangrijke rol gaan spelen.

Een of meerdere van de volgende partijen zijn bij de uitvoering betrokken: BSO’s, basisscholen, verenigingen en combinatiefunctionarissen

In eerste instantie kan de school of BSO het aanbod zelfstandig uitvoeren. Advies is om samenwerking te zoeken met een combinatiefunctionaris of vereniging om de doorstroom naar de volgende interventie (Basketball’sCool) of de vereniging te bevorderen. Er wordt onderling afgestemd wie welk aanbod verzorgt en wie verantwoordelijk is voor de deelnemers.

Door samenwerking kan een groter aanbod gerealiseerd worden waardoor meer kinderen bereikt worden zonder dat dit meer werk oplevert.

Indien het initiatief vanuit de vereniging komt kan samenwerking gezocht worden met onderwijs en/of BSO om deelnemers te werven. De vereniging geeft in dit geval de trainingen.

Indien de combinatiefunctionaris initiatiefnemer is kan deze de lessen verzorgen of als intermediair handelen tussen de verschillende partijen.

Dit zijn verschillende opties en deze dienen onderling afgestemd te worden.

De belangen van deze partijen liggen vaak nauw samen waardoor afstemming weinig problemen oplevert.

Ondersteuning

De NBB biedt een STAR-workshop aan voor degene die de lessenreeks geeft (trainer). Doel van de workshop is dat de trainer weet en ervaren heeft hoe STAR toe te passen in de naschoolse les.

Ook kan naar wens aandacht besteed worden aan de basketballtechnieken. Deze technische kennis is echter niet noodzakelijk om het programma te kunnen draaien.

De workshop wordt op aanvraag georganiseerd. Een workshop duurt minimaal 1,5 uur waarvan 0,5u theorie en 1 uur praktijk. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per workshopdocent en gymzaal deelnemen. De workshop kan in tijd en inhoud uitgebreid worden indien gewenst.

Op de website www.basketball.nl wordt aandacht besteed aan Be a Basketball STAR. Onder de link Basketballontwikkeling staat omschreven wat de interventie inhoudt en worden ervaringen gecommuniceerd. Dit wordt uitgebreid met handleidingen zodat een ieder zelfstandig aan de slag kan.

Het is mogelijk ondersteuning voor het organiseren in te kopen bij de NBB. Dit kan door contact op te nemen met de contactpersoon van de interventie (zie gegevens bovenin). De NBB medewerkers hebben middels de uitgevoerde projecten ervaring opgedaan in het organiseren van de interventie. Vooral ook indien de koppeling gezocht wordt met de aansluitende programma’s (zie bijlage 1 doorstroommodel) kan goed gebruik gemaakt worden van alle expertise bij het koppelen van de verschillende partijen.

De producten behorend bij de interventie worden via de NBB webshop te koop aangeboden.

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering. Deze zijn ook beschikbaar voor externe partijen.

* Lesmaterialen

Be a Basketball STAR pakket

• Be a Basketball STAR lesboekje

• STAR-bal

• Paspoortjes

• Stickers

• STAR-contract poster

Overige materialen

• STAR T-shirts

• Peanutbasketball hesjes

• Basketball Unites ballen, maatje 5

• Peanutbasketballen, maatje 4

STAR-workshop

In deze workshop wordt behandeld hoe het STAR-principe in de les toe te passen. Na de workshop kan de deelnemer de basketballvormen op een plezierige manier aan de kinderen aanbieden.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)