Terug naar overzicht

Bedrijfssport

Doel

Het doel van Bedrijfssport is het stimuleren van sport- en beweeggedrag ter verbetering van de gezondheid van werknemers met een zittend beroep en een inactieve leefstijl in de leeftijd van 18-67 jaar. Middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven worden hierbij gestimuleerd om in samenwerking met Sport & Zaken, sportbonden, lokale sportverenigingen en eventueel uitvoerende ondersteuningsorganisaties vanuit het bedrijf op maat sportaanbod te creëren voor werknemers.

Doelgroep
De uiteindelijke doelgroep voor bedrijfssport is de werkende bevolking (18-67 jaar) met een zittend beroep en inactieve leefstijl. De interventie Bedrijfssport richt zich hierbij met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven. Bij deze organisaties is de kans op voldoende deelname voor de sportactiviteiten namelijk groter.

Aanpak

Bedrijfssport betekent op een actieve, leuke en gezonde manier met collega’s sporten onder professionele begeleiding. Bedrijfssporten vinden plaats op een voor het bedrijf geschikte locatie en sluit aan op de werktijden.

Op basis van gesprekken met de contactpersoon van het bedrijf, meestal een Arbo coördinator, Human Resource manager of de directeur, wordt een behoefte inventarisatie onder de werknemers uitgevoerd door middel van de Sport en Beweegscan. Op basis van deze inventarisatie wordt een op maat sportaanbod bepaald. Om gedragsverandering te bewerkstelligen zijn er kaders. Zo duurt een traject minimaal 3 maanden met minimaal 1x per week een centraal trainingsmoment.

Sport & Zaken werkt voor Bedrijfssport samen met 23 sportbonden die een specifiek aanbod voor werknemers hebben dat gebruikt kan worden voor het sport- en beweegprogramma. Voor optimale resultaten wordt geadviseerd om de sporten in een cursus- of Challenge vorm te organiseren.

Sport & Zaken biedt ondersteuning en regelt de contracten met de bedrijven en bonden en neemt de Sport- Beweegscan en de effectmetingen af. Sportaanbieders zoals fitnesscentra en de sportbonden met hieraan gelieerde lokale sportverenigingen in de buurt van het bedrijf regelen een gediplomeerde trainer. Zij verzorgen de uitvoering van het sportaanbod. De contactpersoon binnen het bedrijf draagt zorg voor de werving van deelnemers. Alle deelnemers worden bij aanvang lid van de verschillende sportbonden. Het lidmaatschap zit bij het programma inbegrepen. Dit helpt om de werknemers duurzamer te laten sporten en bewegen en dus langer actief te zijn. Sportbedrijven van de gemeente, buurtsportcoaches, zorginstellingen en andersoortige non-profitorganisaties kunnen meedenken en werken in de projectgroep, maar kunnen geen hoofdaanvrager zijn. Laat de trainingen over aan gediplomeerde trainers van de sportbond of lokale sportvereniging.

Probleembeschrijving

Lichamelijk weinig actief zijn verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden en verhoogt het risico op het ontstaan van ziekten (RIVM, 2010). Het betreft ziekten zoals coronaire hartziekten, diabetes, beroerte, botontkalking, dikke darmkanker en borstkanker. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen voor een risico verhogend effect van weinig bewegen op dementie en depressie. Naast de risico’s die te weinig bewegen met zich meebrengen, verkleint voldoende bewegen natuurlijk ook bovenstaande risico’s. Zwaar intensieve activiteit, zoals hardlopen of voetballen, verbetert de conditie van hart en longen.

Echter, het sport- en beweeggedrag van de werkende bevolking is laag met alle bovenstaande risico’s van dien. Als jongeren gaan werken, gaan ze minder sporten en dat wordt nog minder als er kinderen komen. De sportdeelname (minstens 40 weken per jaar) van volwassenen tussen 18 en 64 jaar is 47% in 2013. Ouders met kinderen jonger dan zes jaar doen minder vaak aan sport (38%) (Hildebrandt, Chorus & Tiessen-Raaphorst, 2010). Uit onderzoek van TNO (2010) blijkt dat 6% van de volwassenen zelfs helemaal niets aan sport en bewegen doet en inactief is.

Uit onderzoek van Sport & Zaken (2013) onder ruim 10.000 medewerkers van 41 verschillende bedrijven blijkt dat maar één op de drie werknemers met een zittend beroep voldoende beweegt en iets meer dan een kwart genoeg sport. Deze werknemers vormen de grootste risicogroep voor een sedentaire leefstijl dat het ontwikkelen van obesitas en hart- en vaatziekten bevorderd. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Hildebrandt et al (2010), waaruit blijkt dat met name werknemers met zittend werk veel minder voldoen aan de beweegnormen. TNO (2013) zegt hierover dat sedentair gedrag leidt tot gezondheidsschade en kan – op het moment dat deze bewegingsarmoede zich in de werksetting voordoet – gezien worden als een modern arbeidsrisico. De blootstelling aan dit risico is bijzonder groot en lijkt de komende jaren verder toe te nemen.

In de sportagenda van NOC*NSF staat de ambitie om de sportparticipatie met 10% te laten stijgen: dit zijn 370.000 werknemers. In 2010 deed 35% van de Nederlandse bedrijven iets op het gebied van bewegen (De sportieve zaak, 2013). Uit onderzoek van NOC*NSF en VODW Marketing (2006) bleek dat 75% van de werkgevers meer aandacht wilde besteden aan gezondheid van hun werknemers, terwijl slechts 26% dit ook daadwerkelijk deed. Er is dus veel winst te behalen voor bedrijven, door werknemers meer te laten bewegen en zo aan hun gezondheid te laten werken.

Doelgroepen

De uiteindelijke doelgroep voor bedrijfssport is de werkende bevolking (18-67 jaar) met een zittend beroep en inactieve leefstijl.

Intermediaire doelgroep

 1. Bedrijven
  De interventie Bedrijfssport richt zich hierbij met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven. Bij deze organisaties is de kans op voldoende deelname voor de sportactiviteiten groter. Via de bedrijven wordt de werkende bevolking bereikt.
 2. De werkgevers
  Om werknemers te kunnen bereiken is draagvlak bij de werkgever nodig. Als contactpersoon van het bedrijf fungeren vaak een Human Resource Manager, een Arbo coördinator of een directeur.
 3. Sportbonden, lokale sportverenigingen en overige sportaanbieders
  Daarnaast zijn sportbonden en lokale sportverenigingen een intermediaire doelgroep aangezien zij ervoor kunnen zorgen dat door middel van de interventie de werknemers een passend vervolgaanbod krijgen en duurzaam blijven sporten. De interventie wordt te allen tijden uitgevoerd door gekwalificeerde en gecertificeerde trainers die erkend zijn door de betreffende sportbond of keuringsinstantie in hun vakgebied. De rol van sportbonden, lokale sportverenigingen en fitnesscentra is het aanbieden en uitvoeren van het sportaanbod specifiek gericht op de werksetting. Kortom:
 • Leveren gediplomeerde trainers
 • Uitvoering van het sport- en beweegprogramma
 • Zorgen voor een passend vervolgaanbod

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het doel van Bedrijfssport is het verhogen van sport- en beweeggedrag ter verbetering van de gezondheid van werknemers met een zittend beroep en een inactieve leefstijl in de leeftijd van 18-67 jaar.

Subdoel


De beoogde subdoelen voor de einddoelgroep werknemers zijn;

 • De werknemer vertoont minder sedentair gedrag en heeft een actievere leefstijl.
 • 10 % van de werknemers ervaart zes maanden na de interventie (gebaseerd op een meta-analyse uit eerdere effectmetingen Bedrijfssport) minder barrières om te gaan sporten en bewegen (werkdruk, prioriteiten stellen, werk – privé balans, kosten, tijd etc.).
 • 15 % van de werknemers is zes maanden na de interventie (gebaseerd op een meta-analyse uit eerdere effect metingen Bedrijfssport) lid geworden van een sportvereniging en/of van de sportbond.
 • De werknemer ervaart een verbeterde werksfeer na de interventie.
 • De werknemer heeft een lager ziekteverzuim.

De beoogde subdoelen voor de werkgevers zijn:

 • De werkgever biedt minimaal 3 sport- en beweegprogramma’s per jaar aan gebaseerd op de top 3 populaire sporten uit de Sport- en Beweegscan die onder werknemers is afgenomen.
 • De werkgever is bewust van de positieve effecten van een gezonde en actieve leefstijl van werknemers.
 • De werkgever heeft een positieve houding ten opzichte van sport- en beweegprogramma’s op de werkvloer.
 • De werkgever is flexibel over sporten en bewegen tijdens of na werktijd en geeft daar de keuzevrijheid in aan de werknemers.

Beoogde subdoelen voor sportbonden, lokale sportverenigingen en lokale sportaanbieders:

 • De sportbond en/of sportvereniging biedt tijdens de interventie een passend sportaanbod aan de werknemers.
 • Na afloop van de interventie heeft de sportbond en/of sportvereniging in de ogen van de werknemers een passend vervolgaanbod voor de werknemers.
 • De sportbond en/of sportvereniging zijn/is positiever over werknemers als een potentiele doelgroep.
 • Het versterken van de sportsector door toename van het ledenaantal bij sportbonden en sportverenigingen.

De subdoelen zijn te meten middels de effectmeting die door TNO is ontwikkeld, waarbij er een nulmeting voorafgaand aan de interventie, een éénmeting direct na de interventie en een tweemeting zes maanden na de interventie wordt afgenomen middels een enquête onder de werknemers. Er kunnen meer metingen worden afgenomen om de effecten op langere termijn dan 6 maanden te kunnen meten. In de effectmeting wordt een vijfpuntschaal gebruikt om te kijken

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Stap 1

Duur: 2 weken
Activiteit(en):

 • Creëer draagvlak bij de werkgever

Wie: De aanvrager

Stap 2
Duur: 2 weken
Activiteit(en):

 • De doelstellingen van een sport- en beweegprogramma i.r.t. organisatiedoelen bepalen

Wie: De aanvrager, het bedrijf en Sport & Zaken.

Stap 3
Duur: 4 weken
Activiteit(en):

 • Sport- en beweegscan onder werknemers uitvoeren om de sport- en beweegbehoeften van de medewerkers in kaart te brengen
 • Afnemen behoefte inventarisatie en uitwerken in een rapportage

Wie: Sport & Zaken

Stap 4
Duur: 2 weken

Activiteit(en):

 • Doelgroep analyse maken o.b.v sport- en beweegscan
 • Bedrijfssportaanbod bepalen bestaande uit uitdagende challenges en/of cursussen

Wie: De aanvrager, het bedrijf en Sport & Zaken

Stap 5
Duur: 1 weken
Activiteit(en):

 • Plan van aanpak opstellen

Wie: De aanvrager, de desbetreffende uitvoerder met ondersteuning van Sport & Zaken

Stap 6
Duur: 3 weken
Activiteit(en):

 • Een doordacht wervingsplan opstellen
 • Werknemers wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor het sport- en beweegaanbod

Wie: Sport & Zaken heeft kennis hoe het beste geworven kan worden bij een bedrijf. Het bedrijf dient zijn communicatiekanalen hiervoor in te zetten.

Stap 7
Duur: 12 weken
Activiteit(en):

 • Invullen nulmeting door de deelnemers
 • Starten met de daadwerkelijke uitvoering van het sport – en beweegaanbod
 • Invullen eenmeting direct na afloop van het sport- en beweegaanbod door de deelnemers: bedrijf

Wie:

 • Uitvoering: Sportbond, lokale sportvereniging
 • Rapportage effectmeting: Sport & Zaken

Stap 8
Duur: 6 maanden na de interventie
Activiteit(en) / wie:

 • invullen tweemeting door de deelnemers
 • Meten van de veranderingen o.b.v. de doelstellingen
 • Invullen tweemeting: werknemers van het bedrijf
 • Rapportage effectmeting: Sport & Zaken

Stap 9
Duur: 1 week
Activiteit(en)

 • Evaluatie van het programma en overdracht
 • Besluiten over nieuwe interventie i.o.m. bedrijf

Wie: De aanvrager, het bedrijf en Sport & Zaken.

Locaties en Uitvoering

De interventie Bedrijfssport kan door sportbonden, lokale sportverenigingen en overige sportaanbieders uitgevoerd worden.
 

Jaarlijks zijn er ongeveer 20 Bedrijfssport trajecten bij verschillende of dezelfde bedrijven. Deze worden landelijk uitgevoerd, vaak hebben bedrijven meerdere locaties en Sport & Zaken probeert voor elke locatie een bedrijfssport traject uit te zetten. Zoals eerder aangegeven richt Sport & Zaken zich hierbij met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven. In het eerste jaar doet ongeveer 10% – 20% van de organisaties mee aan het Bedrijfssport traject.

Ondersteuning

De uitvoering van de interventie kan worden overgedragen aan sportaanbieders (sportbonden, sportverenigingen, fitnesscentra). De coördinatie van de interventie kan de aanvrager aan een ondersteuningsorganisatie overdragen zoals sportbedrijven van de gemeente, verenigingsondersteuner of andere non-profitorganisaties. Sport & Zaken is de intermediair tussen de bedrijven en de sportaanbieder of ondersteuningsorganisatie en kan hulp bieden bij offrering en contractering tussen de werkgever en de sportaanbieder. Producten zoals de Sport- en beweegscan en de effectmeting kan middels een gesprek worden toegelicht zodat sportaanbieders en ondersteuningsorganisaties dit zelf uit kunnen voeren. In dit gesprek wordt ook de rol van het bedrijf besproken. Binnen het bedrijf is het belangrijk dat er genoeg draagvlak voor Bedrijfssport is. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat er wervingsteksten rond worden gestuurd, zodat werknemers zich kunnen opgeven. Daarnaast moeten er ambassadeurs van een bepaalde sport op de werkvloer aanwezig zijn, zodat ze de rest van de werknemers kunnen enthousiasmeren.

Bedrijfssport heeft een algemene procesbeschrijving waarin de stappen van het opstellen van een offerte tot en met het factureren is beschreven. De noodzakelijke stappen van acquisitie tot en met de evaluatie staan als een checklist ook in het Content Management Systeem.

Sport & Zaken heeft een draaiboek voor een Challenge (Running, Walking, Cycling en Skating). Sport & Zaken heeft ook een handboek Bedrijfssport voor sportverenigingen waarin een stappenplan is uitgewerkt om efficiënt en effectief een bedrijfssportprogramma te kunnen organiseren, implementeren en uit te voeren op lokaal niveau. Deze is te vinden in bijlage 1.

Materialen

 • Sport & Zaken heeft specifiek een handboek voor bedrijfssport voor lokale sportverenigingen waarin een stappenplan is uitgewerkt om efficiënt en effectief een bedrijfssportprogramma te kunnen organiseren, implementeren en uit te voeren.
 • De Sport- en beweegscan is een online enquête met verschillende vragen over gezondheid en Bedrijfssport. De enquête wordt meerdere weken online uitgezet bij de werknemers. In de enquête wordt o.a. onderzocht in hoeverre werknemers voldoen aan de beweegnormen. Dit is onder te verdelen in beweegnorm (is norm voor matig intensief bewegen), de fitnorm (is norm voor inspannend bewegen) of combinorm (is beweegnorm en/of fitnorm). Ook wordt gevraagd aan de werknemers of ze geïnteresseerd zijn in Bedrijfssport, aan welke sport ze bereid zijn mee te doen en onder welke voorwaarden ze willen deelnemen.
 • Met bedrijfssportmenukaart kan een bedrijf een keus maken uit diverse sporten, aangesloten bij sportbonden.
 • Sport & Zaken heeft een draaiboek voor een Challenge (Running, Walking, Cycling, Swimming en Skating) en een actiepuntenlijst om een Challenge te organiseren.
 • Sport & Zaken beschikt over showcases met betrekking tot een succesvolle samenwerking tussen een bedrijf of organisatie en lokale sportverenigingen.
 • Effectmeting. Met dit instrument kan het bedrijf inzicht verkrijgen in de impact van Bedrijfssport. De Effectmeting is ontwikkeld in samenwerking met TNO en bestaat uit een nulmeting, meting na afloop van het bedrijfssportprogramma en een follow-up meting na zes maanden.
 • Er is een evaluatieformulier waarbij de samenwerking tussen de verschillende partijen aan bod komt.

Organisaties die het materiaal willen gebruiken kunnen hiervoor terecht bij Sport & Zaken.

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)