Terug naar overzicht

BigMove GGZ

Het BigMoveGGZ programma richt zich op in het bijzonder op mensen met GGZ problematiek en somatische comorbiditeit. De combinatie van GGZ problematiek in combinatie met chronische lichamelijke ziektes veroorzaakt bij sommige patiënten een complex en een overeenkomstig veelal langdurig zorggebruik. .In het programma staat niet de aandoening centraal, maar het eigen oordeel van de deelnemers over hun functioneren, en de regie die zij hierop ervaren. Om dat te bereiken bestaat BigMove GGZ naast individuele cognitieve gedragstherapie, gericht op het veranderen van gedachten- en gedragspatronen uit individuele coaching op het functioneren op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), en groepsbijeenkomsten gericht op het versterken van het functioneren en de regie die hierop ervaren wordt. Bewegen, in beweging komen, plezier, en het stellen van individuele en groepsdoelen zijn belangrijke ingrediënten. De combinatie van deze therapie en het werken aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, plus de individuele- en groepselementen in het behandeltraject, zorgen ervoor dat we één geïntegreerde aanpak bieden. Met deze aanpak onderscheidt BigMove zich van andere tweedelijns GGZ-instellingen.

Doelgroepen

Het BigMove GGZ-programma is voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met matige tot ernstige psychische stoornissen, zoals stemmings-, angst-, gedrags- of somatisatiestoornissen, in combinatie met somatische en/ of sociale problematiek. Dit betreft SGGZ, GBGGZ-BI en GBGGZ-BC.

Ook mensen met DSM as II stoornissen die elders gediagnosticeerd zijn, kunnen participeren.

Intermediaire doelgroep

Er is geen intermediaire doelgroep

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het doel van het BigMove GGZ programma is dat het functioneren en de invloed die hierop ervaren wordt van de deelnemers is verbeterd uitgaande van de gestelde persoonlijke doelen van de deelnemers.

Subdoel

 • Verbetering van de ervaren gezondheid. Dit wordt gemeten met behulp van de ICF en door vragen gericht op ervaren gezondheid in de vragenlijst van de BigMove app.

 • Verbetering van kwaliteit van leven, dit wordt gemeten met de Mansa12.

 • Verminderen van psychische klachten en het versterken van capabilities . Dit wordt uitevraagd en in kaart gebracht binnen de DSM-IV-TR

 • Het versterken van capabilties. Dit wordt uitgevraagd.

 • Verbeteren functioneren en beweeggedrag. Dit wordt gemeten in de ICF.

 • Vergroten van de actieve coping. Dit wordt gemeten met een onderdeel uit de Utrechtse Coping Lijst (UCL)

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

In 2014 is het programma door de introductie van de basis GGZ gedifferentieerd. Het bestaat uit:

 • Intake en psychodiagnostiek door BigMove-hoofdbehandelaar en BigMove-GZpsycholoog;

 • Intake door BigMove-therapeut o.b.v. International Classification of Functioning;

 • Individuele sessies door de BigMove-GZpsycholoog en de BigMove-therapeut.

 • 15 groepssessies. Bewegen, plezier, en het stellen van individuele en groepsdoelen zijn belangrijke ingrediënten

Locaties en Uitvoering

Het BigMove GGZ programma wordt uitgevoerd door teams van lokale professionals. BigMove wordt momenteel uitgevoerd op 25 locaties. De locaties worden ondersteund door BigMove Institute (BMI). BMI is in 2007 opgericht ter ondersteuning van de lokale BigMove uitvoerders. BMI is verantwoordelijk voor kwaliteit, scholing, ICT, registratie en onderzoek, PR en financiering.

Ondersteuning

Als een lokale organisatie het BigMove GGZ programma wil uitvoeren en de professionals de scholing met goed gevolg hebben afgerond, dan wordt daarna systematisch het BigMove uitrolplan doorlopen.

De meeste locaties die het BigMove GGZ programma in het lokale systeem hebben geïmplementeerd blijven de interventie ook uitvoeren. Zo zijn bijna alle locaties die vanaf 2011 actief zijn met de interventie tot op heden nog steeds uitvoerders. Hiermee wordt ook aangetoond dat de interventie naast de positieve effecten voor de deelnemers ook bijzonder wordt gewaardeerd door professionals.

Recentelijk hebben wij ook steekproefsgewijs de professionals naar de waardering van de interventie gevraagd en hierbij geven zij de interventie gemiddeld een cijfer 8-9 (0-10).

Materialen

 • BigMove-App gebaseerd op de ICF voor registratie van de gezondheidstoestand en verandering daarin; de app wordt geïnstalleerd op een ipad en vertrekt aan de BigMove lokaties door BigMove Institute.

 • Scholingsmateriaal voor begeleiders: Werkboek uitvoering BigMove 2010 en de I-Move syllabus ; procesbeschrijving, werkinstructies, standaarddocumenten en formulieren voor de uitvoering van het BigMove GGZ-programma, (interne) nieuwsbrieven, intranet en op korte termijn: discussieforum voor kennisdeling

 • Folders voor deelnemers (Springplank naar gezondheid ) en informatiemappen voor verwijzers

 • Posters, en narrow-casting film voor in wachtkamers.

 • Ter ondersteuning: website (www.bigmove.nu) en verschillende evaluaties, rapporten en artikelen.

 • Documenten voor het vastleggen van de doorlopende kwaliteitscontrole “ BigLoop”

Oordeel commissie

BigMove GGZ verbetert het functioneren van mensen met psychische problemen (in combinatie met fysieke of sociale problemen) en gaat daarbij uit van de gestelde persoonlijke doelen van de deelnemers. De interventie heeft een multidisciplinaire aanpak en is helder van opzet. De effectiviteit is aangetoond met één studie met een lichte bewijskracht voor de uitkomsten kwaliteit van leven, coping en ervaren gezondheid.

Uitvoerbaarheid

Voor de uitvoer van de interventie zijn de functie-eisen welomschreven, er is duidelijkheid over scholing en er zijn goede materialen beschikbaar. De interventie kent een lange geschiedenis, met verschillende evaluaties naar implementatie en ervaringen van deelnemers. Deze onderzoeken laten zien dat er een behoorlijke deelname is, en dat deelnemers en betrokkenen veelal positief zijn over de interventie.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)