Terug naar overzicht

City Streetball

City Streetball verplaatst de basketballsport vanuit de vier muren van de zaal naar de openbare ruimte en biedt daarmee jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar de kans te sporten in zijn of haar buurt . Hiermee komen jongeren structureel in beweging door middel van laagdrempelig streetballaanbod op bestaande basketballpleintjes in de wijk. Daarnaast biedt City Streetball een alternatief voor jongeren die dreigen uit te stromen bij de reguliere verenigingssport.

Bij City Streetball worden structurele basketballactiviteiten, op vaste dagen en tijden, aan jongeren aangeboden op een basketballpleintje in de buurt. De activiteiten lopen van april tot en met augustus en bestaan uit clinics, wedstrijdjes en toernooien. Deze activiteiten worden verzorgd door echte streetballcoaches: trainers van de lokale basketballvereniging of sportbuurtwerkers met affiniteit met basketball. Deelnemers betalen een kleine bijdrage per keer.

City Streetball ( of street ball ) is meer dan alleen veel basketballplezier voor de deelnemers. Er wordt namelijk gewerkt aan de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke waarden door middel van het STAR-principe (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Basketball wordt hiermee als middel ingezet om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Daarnaast stimuleert het de gezondheid doordat jongeren worden aangezet om minder te gaan hangen en meer te gaan bewegen.

Probleembeschrijving

Lichaamsbeweging en sport, hebben een positieve invloed op de gezondheid (PAGAC, 2008; Haskell et al., 2007; US DHHS, 1996). Het aanbieden van structureel sportaanbod kan dus een positieve invloed hebben op de gezondheid van jongeren. Uit onderzoek blijkt echter dat in 2009 slechts 20% van de 12-17 jarigen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) van minstens 60 minuten per dag bewegen op een matig inspannend niveau (De Vries et al. 2010).Omdat weinig beweging tijdens de jeugd vaak leidt tot weinig beweging op volwassen leeftijd (Mäkinen et al. 2010; Tammellin, 2005; Telema et al. 2006), is het belangrijk jongeren al op jonge leeftijd te stimuleren structureel te gaan sporten.

Uit de Sportagenda 2016 van NOC*NSF blijkt dat juist in wijken met een lage sportparticipatie, vaak achterstandswijken, de noodzaak hoog is om de bewoners in te laten zien dat sport en bewegen naast gezond, ook leuk is. Tegelijk moeten de drempels om te gaan sporten worden verlaagd. De nabijheid van sportaccommodaties en betaalbaarheid van activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Deze gecombineerde aanpak – gericht op zowel behoeftevergroting als drempelverlaging– maakt vergroting van de sportdeelname in deze wijken tot een complexe opdracht.

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs verliest een grote groep kinderen de binding met sport. Hun prioriteiten veranderen en het reguliere aanbod van trainen en wedstrijden past niet meer in hun drukke tijdschema. De uitstroom is dan ook groot. Leerlingen in het vmbo en mbo sporten het minst en stoppen het vaakst. Niet voor niets dat NOC*NSF deze doelgroep ook als een van hun speerpunten in de huidige Sportagenda heeft benoemd.

De huidige infrastructuur in veel Nederlandse wijken biedt kansen. In vele wijken liggen talloze outdoorsportfaciliteiten waar sport aangeboden zou kunnen worden. Maar met name de faciliteiten waar ook basketballstellingen staan, worden onvoldoende benut, mede doordat basketballverenigingen zich voornamelijk richten op het reguliere basketball dat in gymzalen en sporthallen wordt gespeeld. Zelfs als die indoorlokaties zich in de wijk bevinden, is de sportbeoefening vrijwel onzichtbaar voor de wijkbewoners. 

Doelgroepen

City Streetball kent twee einddoelgroepen. De eerste doelgroep is jongeren van 7 t/m 18 jaar die nog niet (voldoende) sporten (ledenwerving). Daarnaast focust de interventie zich op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar die dreigen uit te stromen uit de vereniging (ledenbehoud).

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroepen zijn:

 • Basketballtrainers; verzorgen van de clinics en toernooien op de pleintjes en enthousiasmeren van de deelnemers
 • Combinatiefunctionarissen/sportbuurtcoaches/sportbuurtwerkers; verzorgen van de clinics en toernooien op de pleintjes en enthousiasmeren van de deelnemers
 • Sportbuurtwerk/gemeentelijke instellingen; communicatie richting wijkbewoners in samenwerking met lokale vereniging

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Jongeren structureel in beweging krijgen door middel van laagdrempelig streetballaanbod op bestaande basketballpleintjes in de wijk.

Subdoel

 • Kinderen en jongeren in de wijk ervaren hoe leuk en bereikbaar de basketballsport is
 • Kinderen worden verbonden aan de vereniging door middel van niet-traditionele lidmaatschappen
 • Uitstroom uit de basketballsport van jongeren tussen de 13 en 18 jaar wordt beperkt
 • Doorstroom (jonge) kinderen (8-12jr) naar traditioneel lidmaatschap van de vereniging
 • Zichtbaarheid van de basketballsport in de wijk/buurt wordt vergroot
 • Samenwerking realiseren tussen lokale partners, zoals scholen, buurtwerk en woningbouwcorporaties
 • Verbeteren/onderhouden hardware van de basketballpleintjes

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De interventie bestaat uit de volgende onderdelen:

Selectie pleinen

 • Kan al plaats vinden in herfst/wintermaanden

Aanvraag keurmerk City Streetball bij Nederlandse Basketball Bond

 • Houd rekening met een traject van maximaal 3 weken vanaf datum van aanvraag

Werving en selectie

 • Werving deelnemers start minimaal 6 weken voor start kick-off evenement
 • Selectie trainers (inclusief bijscholing) start minimaal 8 weken voor start kick-off evenement

Kick-off

 • Groots opgezet evenement op elk plein van 1,5 tot 2 uur ter promotie van het project in april/mei.

Clinics

 • Wekelijkse clinics van een uur op vaste lokaties en tijdstippen. Minimaal 16 weken in de lente en zomermaanden (april t/m augustus).

Toernooien

 • Minimaal 1x in de 2 maanden toernooi met/tussen deelnemers van de verschillende pleintjes

Afsluitend evenement

 • Groot afsluitend stedelijk streetballtoernooi, bijvoorbeeld aan het eind van de zomer. Duur: maximaal een dagdeel.

Evaluatie en nazorg
Aan het eind van elk seizoen vindt er een mondelinge en/of schriftelijke evaluatie tussen de vereniging en de NBB. Hierbij worden de knelpunten en de elementen van succes besproken.

Locaties en Uitvoering

 • Basketballverenigingen
 • Gemeentelijke sportinstellingen (combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches)
 • Woningbouwcorporaties
 • Jeugd- en jongerenwerkinstellingen
 • Richard Krajiceck & Johan Cruyff Foundation

Ondersteuning

Het uitvoeren van City Streetball vraagt van verenigingen en andere aanbieders een andere manier van kijken naar het aanbieden van de basketballsport. Ten eerste wijkt de spelvorm waar naar toe wordt gewerkt af van het reguliere basketball, namelijk 3×3 in plaats van 5 tegen 5. En waar het reguliere basketball zich voornamelijk afspeelt in een besloten ruimte in een gymzaal of sporthal, speelt City Streetball zich af in de openbare ruimte. Dit zorgt voor een andere dynamiek in het lesgeven.

Vanuit de NBB worden uitvoerders van de City Streetball ondersteund bij het uitrollen van de interventie via de volgende produkten en diensten:
1. Voorbeeld projectplan: hierin staan de randvoorwaarden voor de organisatie van City Streetball beschreven, met nuttige tips.
2. Voorgesprek: kennismakingsgesprek en informatieoverdracht tussen de interventie-eigenaar en de uitvoerder
3. Workshop: verplichte bijscholing voor trainers en lesgevers over de Streetball-filosofie, het gebruik van de STAR-tools en de spelregels van het 3×3 basketball
4. Tools: Streetball Guide en andere lessenreeksen geschikt voor Streetball
5. Werkbezoeken: bezoeken van de interventie-eigenaar gedurende de uitvoering van de interventie gericht op feedback en intervisie. Deze bezoeken zijn met name van belang in de voorbereidingsfase. De frequentie van de werkbezoeken zijn afhankelijk van de (voor)kennis en behoefte van de uitvoerende partij.

Materialen

Voor de uitvoering van de interventie zijn de volgende materialen beschikbaar:

 • Streetball Guide: handboek met uitleg over 3×3 basketball en uitgewerkte lessen
 • Hesjes
 • Strippenkaarten
 • Tshirts voor de streetballcoaches
 • Basketballen
 • Gadgets/prijsjes voor deelnemers
 • Ophangbaskets om de ring te verlagen

Voor de wervingsactiviteiten kunnen de uitvoerders gebruik maken van voorbedrukte posters en flyers. Daarnaast voorziet de Nederlandse Basketball Bond de uitvoerders van het logo van City Streetball, dat tevens als kwaliteitskeurmerk kan worden gebruikt.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)