Terug naar overzicht

Clubfit (Tennis)

Clubfit is een senioren tennis programma waarbij de vereniging 45+-ers op een laagdrempelige manier de kans biedt om (weer) te gaan tennissen. Via Clubfit biedt de vereniging 45+-ers een kennismakingstraject en een vervolgtraject en wordt geprobeerd de deelnemers aan de vereniging te binden en uiteindelijk te behouden. Er wordt regulier tennis gespeeld, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de behoeften en de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.
De laagdrempeligheid van Clubfit zit in het volgende:

 • Er wordt getennist met mensen met eenzelfde profiel (leeftijd, levensfase, ervaring)
 • Deelnemers hoeven geen materiaal aan te schaffen
 • Lage kosten
 • Tennissen in een groep is gezellig en zorgt ervoor dat deelnemers gemakkelijk tennismaatjes ontmoeten
 • De deelnemer wordt langzaam geïntroduceerd in de vereniging

Doelgroep
Clubfit is voor 45+-ers die niet (meer) actief tennissen, maar wel gezond (en zelfstandig) genoeg zijn om (weer) te gaan tennissen.

Doel
Het doel van Clubfit is dat meer45+-ers (weer) gaan tennissen en dat zij dit in verenigingsverband blijven doen na afloop van de interventie.

Aanpak
Clubfit bestaat uit een aantal stappen die een vereniging zelfstandig, of met ondersteuning en advies van de KNLTB doorloopt:

 1. Samenwerking opzetten tussen gemeente, tennisvereniging en KNLTB
 2. Inbedden van het sportaanbod binnen de vereniging
 3. Promoten van het programma Clubfit 
 4. Introductieperiode bij de vereniging
 5. Vervolgaanbod bij de vereniging borgen
 6. Evaluatie van inspanningen en rendement

Toelichting:
Stap 4: de introductieperiode op de vereniging duurt 5 weken en bestaat voor de deelnemer uit:

 • 4 weken tennisles: 1 x per week + 1 x per week (begeleid) vrij spelen.
 • 1 week: afsluitende activiteit + 1 x begeleid vrij spelen

Na deze 5 weken wordt de introductieperiode op de vereniging afgesloten.
Als tussenstap naar structureel lidmaatschap van de vereniging krijgen de deelnemers een vervolgaanbod aangeboden door de vereniging (stap 5).

Stap 5: het vervolgaanbod bij de vereniging bestaat uit:

 • • 10 weken tennisles
 • • begeleidingstraject nieuwe leden
 • • afsluitende activiteit 

Na deze 10 weken wordt het vervolgaanbod op de vereniging afgesloten en krijgen de deelnemers een aanbod om in te stromen op de vereniging volgens de reguliere lidmaatschapsstructuur.

Probleembeschrijving

De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. Hoewel de babyboomgeneratie ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd nadert is in 2011 maar liefst 36 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 40 en 65 jaar oud (CBS Statline, 2013). 

Van de volwassenen (18+) voldoet 38% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 31% voldoet niet aan de Combinorm (in 2013). In de leeftijdsgroep 18-49 blijkt dat de groep 35-49 jarigen het minst vaak aan sport doet. Ruim een derde doet minder dan 12 keer per jaar aan sport (Collard ea, 2012). Groepen die relatief weinig bewegen op basis van de combinorm en dus extra aandacht verdienen zijn bij volwassenen: 65-plussers, niet-werkenden, personen met een zittend beroep, met een langdurige aandoening, met een niet-Nederlandse afkomst en niet sporters. Daarnaast blijkt dat 3% van de volwassenen (18+) inactief is (dat wil zeggen geen enkele dag per week 30 of meer minuten ten minste matig intensief actief). Met name de oudere leeftijdsgroepen zijn relatief vaak inactief: 35-54 jaar: 3.6%, 55-64 jaar: 3.3%, 65-74 jaar: 5.4%, 75+: 15.4%. (TNO monitor bewegen en gezondheid, 2000-2013).

Ook zien we dat naarmate de leeftijd toeneemt, de drempel om te beginnen aan een nieuwe sport toeneemt. 28% van de volwassenen tussen de 35 en 49 jaar koos voor een nieuwe sport in 2012, terwijl dit percentage bij volwassenen tussen de 25 en 34 op 36% ligt (Collard, 2013).

Een van de manieren om een actieve leefstijl te hebben is om aan sport deel te nemen. In Nederland doet 68% van de volwassenen minimaal 12 keer per jaar aan sport (Collard ea, 2014).

Een van de sporten die tot op latere leeftijd gedaan kan worden is tennis. Echter er blijkt juist een opvallende afname in het aandeel tennissers in de leeftijdsgroep van 40 tot en met 54 en 55 tot en met 69 jarigen. In de periode 2010 tot en met 2014 is de tennisdeelname onder deze twee leeftijdsgroepen afgenomen met respectievelijk 12% en 7%. Het blijkt dat blessures de voornaamste afmeldrede is. Tijdgebrek wordt ook relatief vaak genoemd (KNLTB afmeldmonitor).

Doelgroepen

De einddoelgroep zijn 45+-ers die niet (meer) actief tennissen maar wel gezond (en zelfstandig) genoeg zijn om (weer) te gaan tennissen. 45+-ers die al een andere sport beoefenen en tennis als tweede sport willen beoefenen kunnen ook meedoen aan de interventie.

Intermediaire doelgroep

De einddoelgroep wordt bereikt via tennisverenigingen met professionele tennisleraren. Hierbij gaat het om professioneel geschoolde tennisleraren met een diploma en KNLTB licentie. Deze tennisleraren hebben een KNLTB-opleiding gevolgd van minimaal 1 jaar. Het is mogelijk dat de tennisleraar zich na zijn opleiding zelfs nog extra in de 45+-er verdiept / heeft verdiept via de KNLTB applicatie Senior plus tennis.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het doel van Clubfit is dat meer 45+-ers (weer) gaan tennissen en dat zij dit in verenigingsverband blijven doen na afloop van de interventie.

Subdoel

 1. 45+-ers kunnen na de introductieperiode van 4 weken een rally van 10 slagen spelen door gebruik van de juiste materialen (zachtere ballen, kleinere rackets en kleinere banen).
 2. 45+-ers kennen na het clubfit programma de basisspelregels voor het spelen van een tenniswedstrijd.
 3. 45+-ers hebben plezier en besluiten na het clubfit programma lid te worden van de vereniging.
 4. 45+-ers voelen zich fitter door deelname aan het clubfit programma. 
 5. 45+-ers ervaren dat ze met tennis weinig blessures oplopen. 
 6. 45+-ers leren door tennis nieuwe mensen en spelmaatjes kennen.
 7. 45+-ers spelen tennis in verschillende (makkelijke) vormen bij de vereniging (lessen, vrij spelen en wedstrijden).
 8. 45+-ers voelen binding met de ‘Clubfit’ groep en in een later stadium met de tennisvereniging en de tennisfamilie. 
 9. 45+-ers geven tennis een vaste plek in hun weekbesteding via vaste tennismomenten van tennisles en vrij spelen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Clubfit in zes stappen
Via kennismakingslessen en een vervolgaanbod laat Clubfit 45+-ers op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis maken met tennis en begeleid ze bij het vinden van een plek binnen de tennisvereniging. Door een stapsgewijs traject wordt de deelnemer geïntroduceerd binnen de vereniging en is de drempel naar daadwerkelijk lidmaatschap klein. Er wordt regulier tennis gespeeld, waarbij door de tennisleraar wordt ingespeeld op het instapniveau van de deelnemers. Om blessures te voorkomen en het spelplezier te vergroten wordt steeds gekeken naar de behoeften en de fysieke mogelijkheden van de doelgroep. Naar inzicht van de tennisleraar wordt aangepast materiaal gebruikt. Een kleinere baan en een zachtere (rode, oranje of groene) bal bijvoorbeeld, maken dat tennis heel speelbaar is, ook voor mensen die niet meer fit genoeg zijn om de hele baan te belopen. Als men fitter en mobieler wordt en het tennisniveau stijgt, kan men verder groeien naar een volgende fase (groen en geel = groot veld). Gedurende het volledige Clubfit programma kunnen deelnemers materialen van de vereniging gebruiken. Naast het tennissen zijn sociale aspecten belangrijk; deelnemers ontmoeten mensen met een zelfde profiel (leeftijd, levensfase, ervaring). 

Clubfit bestaat uit zes stappen die een vereniging zelfstandig, of met ondersteuning en advies van de KNLTB doorloopt:
1. Samenwerking opzetten tussen gemeente, tennisvereniging en KNLTB
Duur: 8-15 weken (voorafgaand aan de introductieperiode).
Wat? Projectgroep samenstellen, gemeente en KNLTB informeren en mobiliseren, samenwerking zoeken met andere relevante partijen (bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, GGD, Welzijnsinstellingen), inhoud kennismakingsaanbod en vervolgaanbod vaststellen.

2 Inbedden van het sportaanbod binnen de vereniging
Duur: 8-15 weken (voorafgaand aan de introductieperiode).
Wat? Leden informeren over Clubfit, de lessen en afsluitende activiteit plannen, vrijwilligers en trainers voor de uitvoering van Clubfit naast de projectgroep regelen, zorgen dat de benodigde materialen beschikbaar zijn.

3. Promoten van het programma Clubfit
Duur: 6-8 weken (voorafgaand aan de introductieperiode)
Wat? Clubfit promoten bij potentiele deelnemers. Via digitale nieuwsbrief, KNLTB Clubfit promotiemiddelen (poster, flyer www.centrecourt.nl/clubfit).
Duur: 2-6 weken (voorafgaand aan de introductieperiode)
Wat? Flyers verspreiden. Reclame via social media. Reminders voor nieuwsberichten.
Op basis van hun doorverwijsfunctie en stimuleringsfunctie op het gebied van bewegen, is bij de promotie samenwerking met de volgende partijen van belang:
• gemeenten en gemeentelijke sportbedrijven
• huisartsen, fysiotherapeuten, de GGD en welzijnsinstellingen

Stappen 1,2 en 3 lopen parallel aan elkaar.

4. Introductieperiode bij de vereniging
Duur: 6-7 weken
Wat? Inschrijvingen verzamelen, quickscan onder de deelnemers uitvoeren, groepsindeling maken, deelnemers informeren.
De introductieperiode op de vereniging duurt 5 weken en bestaat uit:
• 4 weken tennisles: 1x per week: 1-1,5 uur + 1x per week: 1 uur (begeleid) vrij spelen. De tennisleraar maakt verschillende groepen als het aantal deelnemers groot genoeg is (vanaf ca. 8 personen opdelen in 2 groepen van 4) of biedt variatie in oefeningen aan om te differentiëren binnen een groep.
• 1 week: afsluitende activiteit van eenmalig 1,5 uur + 1 x (begeleid) vrij spelen van 1 uur.
Na deze 5 weken wordt de introductieperiode op de vereniging afgesloten en wordt een (tussen)evaluatie gedaan.

5. Vervolgaanbod bij de vereniging borgen
Duur: 10 weken
Wat? Het vervolgaanbod bij de vereniging bestaat uit:
• 10 weken tennisles van 1-1,5 uur per week
• begeleidingstraject nieuwe leden waarbij 1 x per 2 weken contact is tussen de 45+-er en de nieuwe ledenbegeleider van de vereniging
• afsluitende activiteit van eenmalig 1,5 uur

6. Evaluatie van inspanningen en rendement

Locaties en Uitvoering

Tennisverenigingen

Ondersteuning

Een tennisvereniging kan Clubfit met de beschikbare materialen (handleiding, website www.centrecourt.nl/clubfit) geheel zelfstandig uitvoeren. Voor advies en/of extra ondersteuning bij de uitvoering van Clubfit kan er altijd contact worden opgenomen met de KNLTB. De KNLTB kan bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij de opzet van een geschikt Clubfit programma of naderhand helpen bij het opstellen van een plan op maat voor de opvang van nieuwe leden.
Het Clubfit-programma wordt stapsgewijs en uitgebreid beschreven in de door de KNLTB opgestelde ‘Handleiding Clubfit’. De handleiding is bedoeld voor tennisverenigingen en tennisleraren die Clubfit organiseren en uitvoeren.
Gezien de landelijke dekking van de KNLTB met Verenigingsadviseurs actief in alle windstreken, wordt Clubfit landelijk aangeboden en geïmplementeerd.

Materialen

Uitvoering
Voor de uitvoering zijn de volgende materialen beschikbaar:

 • Handleiding Clubfit voor de organisatie inclusief een uitgebreid stappenplan op www.centrecourt.nl/clubfit.
  De handleiding is geschreven voor de tennisvereniging die een faciliterende rol heeft in het organiseren van Clubfit en het regelen van de randvoorwaarden.

Stap 4 en 5 van het stappenplan in de handleiding zijn zowel bedoeld voor de tennisleraar als de tennisvereniging.

 • De website www.centrecourt.nl met:
 • Good practices van verenigingen die actief inzetten op 45+ers. 
 • Tips, goede voorbeelden en invulling van de opvang van de Clubfit deelnemers. 
 • Ideeën voor de invulling van Clubfit zoals de afsluitende activiteit. 
 • Informatie over de samenwerking met lokale partijen kijken tennisverenigingen. 
 • Clubfit motivatie scan welke de tennisleraar kan gebruiken om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van de deelnemers. Om goed aan te kunnen sluiten op de fysieke mogelijkheden van de deelnemers is de Clubfit gezondheid scan in ontwikkeling. Deze komt eind 2014 beschikbaar voor tennisleraren die de applicatie Senior Plus Tennis volgen en/of Clubfit geven. 
 • Tennismaterialen voor de Clubfit deelnemers te leen bij de KNLTB: rackets, ballen en netten. Zie: www.knltb.nl/uitleen.

Werving
De KNLTB ondersteunt zijn verenigingen bij de werving van Clubfit deelnemers via een Clubfit poster en flyer. Verenigingsgegevens zijn in de bestanden te plaatsen en zijn vervolgens te drukken door een eigen drukker naar keuze www.centrecourt.nl/clubfit .Verenigingen kunnen voor de werving van nieuwe Clubfit deelnemers meedoen met de landelijke KNLTB ledenwerfactie Open Tennisdagen www.centrecourt.nl/ledenwerving-en-ledenbehoud/ledenwerving/open-dag/promotiemateriaal.
De KNLTB ondersteunt zijn verenigingen uitgebreid bij de werving en het behoud van nieuwe leden. Voor de werving van Clubfit deelnemers kunnen verenigingen gebruik maken van het stappenplan ledenwerving en –behoud, op te stellen op www.tennis.clubkoers.nl.

Evaluatie
Stap 6 van de Handleiding Clubfit staat in het teken van de evaluatie. Hierin wordt aangeraden de zes stappen van Clubfit per stap te evalueren met de projectgroep en met alle betrokken partijen op basis van wat ging goed, wat kan beter (aandachtspunten) en wat zijn de sterke punten. Insteek van de evaluatie is deze input mee te nemen bij de voorbereiding van een nieuw Clubfit traject. Een ander belangrijk punt dat bij de evaluatie aan bod komt is bepalen hoe de 45+-ers die hebben meegedaan aan Clubfit de komende periode bij de vereniging worden betrokken zodat ze niet uit het oog worden verloren en blijven tennissen in verenigingsverband. Voor het behoud van Clubfit deelnemers kunnen verenigingen gebruik maken van de ideeën en suggesties ophttp://www.centrecourt.nl/ledenwerving-en-ledenbehoud/ledenbehoud/

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)