Terug naar overzicht

Cool Moves Volley

Cool Moves Volley (CMV) is de volleybalmethodiek voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Het eerste doel van CMV is om kinderen, speciaal jongens, in de leeftijd 6-12 jaar te enthousiasmeren en te binden aan de volleybalsport (sportparticipatie). Door methodisch en gefaseerd volleybal aan te bieden krijgt de jeugd de mogelijkheid om vanuit een attractief volleybalspel de volleybaltechnieken aan te leren. De moeilijkheid van het volleybalspel wordt “opgeknipt” en vanuit een duidelijke methodiek aangeleerd.

CMV kent zes vaardigheidsniveaus waarbij kinderen spelender- en stapsgewijs leren volleyballen. Door deze duidelijke methodische opbouw, ontstaan er bewegingssituaties voor elk niveau. Iedereen kan op zijn/haar niveau worden uitgedaagd en wedstrijden spelen. Alle kinderen komen in beweging.

Binnen het CMV is een volleybalmethodiek ontwikkeld dat inspeelt op de belevingswereld van jongens: SMASHBAL.

Het blijkt namelijk dat de methodische opbouw van het CMV voornamelijk meisjes aanspreekt. Door het SMASHBAL worden jongens expliciet geënthousiasmeerd voor de volleybalsport.

Uit onderzoek blijkt dat er verschil zit in de ontwikkeling van jongens en meisjes die van invloed kunnen zijn op hun sportbeleving.

Jongens:

 • leren vooral door Trial and Error.
 • uiten zich voornamelijk fysiek.
 • zijn op zoek naar hun eigen grenzen en die van de situatie.
 • hebben behoefte aan uitdaging.
 • voelen zich aangetrokken tot competitie

Het CMV wordt binnen alle jeugdafdelingen van volleybalverenigingen gespeeld en wordt als methodiek op het basisonderwijs gegeven. Door het CMV stapsgewijs te organiseren en in samenwerking met de vereniging, school en bond heeft deze methodiek / spelvorm bijgedragen aan een toename van het aantal jeugdleden (van 9500 naar 21000)

Stappen binnen het project.

Stap 1: kennismakingslessen tijdens de gymles.
Stap 2: aanbieden van een naschoolstraject .
Stap 3: opzetten van een dependance in de wijk.
Stap 4: volleyballen binnen de vereniging.

Verenigingen kunnen gebruik maken van spelers en speelsters van de nationale teams. Door deze rolmodellen tijdens het Cool Moves Volley te gebruiken, wordt de jeugd extra geënthousiasmeerd voor de volleybalsport.

Probleembeschrijving

Volleybal is een technisch moeilijke sport gebleken voor jonge kinderen en startende jeugd. Uit het leden aantal blijkt dat de jongste jeugd 6 t/m 12 jaar de weg naar het volleybal moeizaam wisten te vinden (in 2001 was het totaal aantal jeugdleden 9568) wat 8,18 % van het totaal aantal leden was.
Basisscholen (leerkrachten) hadden moeite om volleybal te integreren binnen de reguliere gymlessen. De KVLO (beroepsorganisatie van de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding) gaf dit regelmatig bij de Nevobo aan en hadden behoefte aan een andere volleybalmethodiek.

De Nevobo heeft deze problemen onderkent en is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een volleybal methodiek gericht op de jeugd.

Het Cool Moves Volley maakt gebruik van verschillende vaardigheidsniveaus waardoor het binnen verschillende settings (op de vereniging, binnen het onderwijs en in de wijk) toepasbaar is.
Na de invoering van deze methodiek hebben er zich meer jeugdleden aangemeld bij de volleybalvereniging (zie rapport evaluatie Nivel).

Momenteel zijn er 20989 jeugdleden t/m 12 jaar (dat is 16,66 % van het totaal aantal leden).
Uit het ledenbestand blijkt wel dat er veel meer meisjes (75 %) CMV spelen dan jongens (25 %). De Nevobo heeft binnen het CMV een spelvariant; SMASHBAL ontwikkeld. Deze methodiek sluit beter aan op de belevingswereld van jongens.  Zo staat het smashen centraal en is het spel voornamelijk gericht op lange rally´s, competitie en dynamiek.

Het CMV is momenteel de officiële competitievorm voor de jeugd t/m 12 jaar. Alle verenigingen met jeugdteams bieden deze vorm aan. Daarnaast maken LO docenten gebruik van deze methodiek binnen de gymlessen en worden er nationale kampioenschappen georganiseerd.
CMV speelt in op het toegankelijker maken van de volleybalsport door het in de omgeving van de doelgroep aan te bieden en zodoende een bijdrage te leveren aan het behalen van de combinorm voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de combinorm voldoet stijgt in 2010 weliswaar naar bijna 50%, maar dit blijft nog ver achter t.o.v. het percentage Nederlanders dat aan de combinorm voldoet. Deze steeg tussen 2002 en 2009 van 52% naar 68%. In 2010 is een geringe teruggang te zien. (Bewegen in Nederland 2000-2010 : resultaten TNO-monitor bewegen en gezondheid.

Doelgroepen

De interventie richt zich op de volgende einddoelgroep. De eerste doelgroep zijn kinderen van 6 – 12 jaar en de tweede specifieke doelgroep is jongens in diezelfde leeftijdscategorie.

Einddoelgroep Cool Moves Volley
– kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Deze doelgroep wordt bereikt binnen het onderwijs en op de volleybalvereniging (gymlessen/kennismakingslessen & naschoolse activiteit).
Het cool moves volley richt zich op kinderen en specifiek op jongens die al lid zijn van een volleybalvereniging (behouden) en op diegene die niet bekend zijn met volleybal ( werven). Zo richt deze interventie zich op de jeugd waardoor ze langer lid blijven van de volleybalvereniging en beter worden voorbereid op een ‘levenlang volleyballen’

Intermediaire doelgroep

 • Volleybaltrainers. 
  Deze trainers geven het CMV binnen de vereniging. Zij zorgen voor een attractieve training en kunnen zowel binnen het onderwijs, als clinicgever, als binnen de dependance van de volleybalvereniging werkzaam zijn.
 • Combinatiefunctionarissen.
  De CF zijn werkzaam binnen de gemeente en kunnen ingezet worden bij zowel de activiteiten binnen het onderwijs als binnen verenigingsactiviteiten.
 • Leerkracht / LO docenten.
  De LO docenten zijn werkzaam binnen het onderwijs kunnen de kennismakingslessen binnen de gymles verzorgen. Dit gebeurt veelal in samenwerking met een verenigings trainer of CF.

Door middel van specifieke opleidingen binnen de Volleybalacademie, het uitbrengen van CMV readers, draaiboeken/handleidingen en het organiseren van opleidings/thema bijeenkomsten door de Nevobo krijgt de intermediaire doelgroep de benodigde kennis tot het begeleiden/trainen van de einddoelgroep.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Met deze interventie willen we de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar door middel van kennismakingslessen, naschoolse activiteiten en een dependance enthousiasmeren en binden aan de volleybalsport. Doordat de lokale volleybalvereniging samenwerkt met de omliggende basisscholen en evt. de gemeente kan het volleybalaanbod structureel aangeboden worden.
Het eerste doel is om kinderen in de leeftijd 6-12 jaar te enthousiasmeren en te binden aan de volleybalsport (sportparticipatie). Door methodisch en gefaseerd volleybal aan te bieden krijgt de jeugd de mogelijkheid om vanuit een attractief volleybalspel de volleybaltechnieken aan te leren. De moeilijkheid van het volleybalspel wordt “opgeknipt” en vanuit een duidelijke methodiek aangeleerd.
Het tweede doel richt zich specifiek op jongens. Zij hebben een andere sportbeleving dan meisjes. Het Smashbal voldoet aan deze beleving. Het spel wordt voor hen attractiever en verenigingen hebben de mogelijkheid om meer jongens te binden en te behouden voor de volleybalsport.

Kortom de hoofddoelstellingen van CMV zijn:

 • Het bereiken, enthousiasmeren en binden van kinderen in de leeftijd 6-12 jaar.
 • Behouden van bestaande jeugdleden van de volleybalvereniging van de leeftijd 6-12.

Subdoel

 • Het verhogen van sportparticipatie van kinderen in hun eigen leegomgeving (sporten in de wijk).
 • Structurele samenwerking realiseren tussen volleybalvereniging en het basisonderwijs.
 • Het structureel in beweging brengen van de jeugd (langdurig sporten).

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De totale interventie bestaat uit verschillende stappen. Verenigingen die met deze interventie starten kunnen ze allemaal op elkaar volgend aanbieden. Verenigingen die al begonnen zijn met deze interventie kunnen bij een vervolg stap starten. De stappen zijn op elkaar volgend en versterken elkaar.

Stap 1 Kennismakingslessen
3 lessen per groep1

45 minuten per les

Alle kinderen uit de groep krijgen drie keer het CMV aangeboden tijdens de gymles. Hierdoor leren zij de beginselen van het volleybal, waardoor de overstap na een vereniging makkelijker wordt.

Stap 2 Naschoolstraject
6 tot 10 trainingen

1 training per week
1 uur per training

Kinderen kunnen deelnemen aan het naschoolstraject. Hier krijgen zij een verdieping in het CMV. Ze kunnen trainen voor een toernooi en krijgen de mogelijkheid om binnen hun leeromgeving te sporten.

Stap 3 Dependance
26 trainingen

1 training per week

1 uur tot 1,5 uur per training

Kinderen kunnen binnen hun leef- of leer omgeving structureel deelnemen aan de CMV trainingen. De lokale vereniging levert de trainer. De kinderen kunnen eventueel deelnemen aan een competitie .

Via de dependance kunnen de kinderen lid worden van de volleybalvereniging. De dependance is laagdrempelig, in de buurt van het kind en heeft een lagere contributiestructuur dan bij de vereniging.

Smashbal
1 training per week
1 uur tot 1,5 uur per training
1 toernooi per 2 maanden

Elke week organiseert de vereniging een smashbal training voor kinderen uit de buurt. Dmv deze trainingen komen zij in aanraking met het Smashbal en krijgen zij de mogelijkheid om te trainen voor een toernooi. De sportbeleving van het kind wordt vergroot doordat zij aan het smashbal kan deelnemen terwijl zij niet lid is van de vereniging. Het binden en behouden van kinderen aan de georganiseerde sport (vereniging) wordt daardoor vergroot. (zie bijlage smashbalboekje concept)

Locaties en Uitvoering

Het CMV wordt binnen verschillende settings aangeboden, elke setting heeft haar eigen werkwijze en strategie. Door de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en intermediaire doelgroepen ontstaat er een mogelijkheid om voor alle deelnemers uit de einddoelgroep de mogelijkheid om aan een attractieve les, training of competitie deel te nemen.

Volleybalvereniging
De volleybalvereniging biedt de jongste jeugd CMV trainingen aan op de vereniging. Een jeugdtrainer geeft training op vaste dagen en tijden. Deze jeugdleden kunnen deelnemen aan de CMV competitie en wedstrijden spelen tegen teams van naburige verenigingen.
De volleybalvereniging is de spil binnen het aanbod en heeft een centrale rol in de samenwerking met het onderwijs en gemeentes.
De vereniging geeft kennismakingslessen binnen het onderwijs, organiseert toernooien en houdt “open” trainingen waar de jeugd naar toe kan gaan.
In samenwerking met een aantal scholen geeft de vereniging training binnen het naschoolsaanbod (volleybaltraining in de gymzaal van de school) Ook kan de vereniging een dependance opzetten in een omgeving waar er geen mogelijkheid tot volleyballen aanwezig is. De vereniging komt naar de kinderen toe, zodat zij in hun leer en/of leef omgeving kunnen deelnemen aan een volleybalactiviteit.
De vereniging organiseert Smashbal toernooien en trainingen waar jongens uit de omgeving aan kunnen deelnemen. Deze aanpak motiveert en enthousiasmeert jongens om deel te nemen een deze volleybalactiviteit. (binden en behouden van jongens aan de volleybalsport)

Onderwijsinstelling
Basisscholen en scholen binnen het voortgezet onderwijs hebben de mogelijkheid om binnen hun reguliere gymles gebruik te maken van een clinicgever (= volleybal trainer) De groep en/of klas krijgen drie keer een volleybal training, zodat de beginselen van het CMV zijn aangeleerd.

Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een competitie in toernooivorm, zodat de kinderen en scholieren een concreet trainingsdoel hebben. De onderwijsinstelling werkt samen met de lokale volleybalvereniging en de Nevobo.
In de wijk/ dependance
Binnen gemeentes zijn Combinatiefunctionarissen en/of beweegmanagers actief die verantwoordelijk zijn voor het bewegingsaanbod. Vanuit de Nevobo krijgen deze personen de mogelijkheid om zich te scholen in het CMV en hebben de mogelijkheid tot het aanbieden van kennismakingslessen CMV binnen het onderwijs.

Ondersteuning

Binnen deze interventie zijn de lokale verenigingen leidend. Op allerlei gebieden, zowel bestuurlijk, technische, als op het gebied van het initiëren van een samenwerking kunnen zij ondersteuning vanuit de Nevobo ontvangen.

Op de website www.volleybal.nl staat informatie over CMV, uiteenlopend van de spelregels tot draaiboeken en trainings- les voorbeelden.

Daarnaast biedt de webshop van de Nevobo lectuur aan voor de trainers en verenigingen die CMV aanbieden. Hier valt onder andere de map Kennismaken met Volleybal onder. Hierin staan verschillende lessen in aangegeven voor de docent in het basisonderwijs om leuke en leerzame oefeningen te houden tijdens de gymlessen. Deze map zal vanaf mei 2012 te downloaden zijn via de website www.volleybal.nl

De Nevobo heeft als de nationale volleybalbond veel aandacht voor verenigingsondersteuning op lokaal niveau. Elke regio heeft haar eigen regiokantoor waar verenigingen terecht kunnen voor vragen en/of ondersteuning tav deze interventie en op gebied van andere onderdelen als organisatorische / management ondersteuning, technische ondersteuning, aanbieden van opleidingen en ondersteuning bij samenwerkingsverbanden.

Lokale volleybalaanbieders (verenigingen) hebben veelvuldig contact met de Nevobo, zodat kennis en ervaring ( de volleybalexpertise) overal terecht komt.

Er worden lokaal en regionaal themabijeenkomsten georganiseerd door de Nevobo. Daar kan het verenigingsbestuur specifieke kennis halen (en brengen).

Elk jaar vinden er CMV themabijeenkomsten plaats waar verenigingen met elkaar spreken over deze interventie en waar successen met elkaar gedeeld worden

Materialen

Voor het CMV is er een officieel reglement opgesteld die in heel Nederland geldig is en moet worden nageleefd tijdens de wedstrijden.
Een map genaamd ‘Kennismaken met volleybal’ is beschikbaar voor basisscholen. Hierin staan de methoden uitgelegd en enkele lessen die eenvoudig uit te voeren zijn voor de gymlessen voor de basisschool.
Deze bovenstaande materialen zijn verkrijgbaar bij de webshop van de bond: www.volleybaldirect.nl

Het Cool Moves Volley heeft ook een eigen website, www.coolmovesvolley.nl Hier wordt veel informatie aangeboden voor de jeugd, maar ook voor ouders en trainers. Hier staat informatie over spelregels, vaardigheden en over trainerscursussen.
Deze trainerscursussen zijn apart terug te vinden op www.volleybal.nl. Er zijn aparte cursussen ontwikkeld voor het CMV. Hier krijgen de deelnemers les in het trainen en coachen, maar ook het begeleiden van jonge jeugd.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)