Terug naar overzicht

De Krajicek Sportclub op de Playground

De Krajicek Sportclub is door de Richard Krajicek Foundation (RKF) ontwikkeld om de sportdeelname van meiden en jongens van 4 tot 24 jaar te verhogen op playgrounds. Omdat de Krajicek Sportclub zorgt voor een extra sociaal-veilige omgeving is deze vooral geschikt om meiden te bedienen.

De inmiddels 106 playgrounds van de RKF liggen in achterstandswijken van grote steden in Nederland. Daar is de gemiddelde sportparticipatie van jongeren flink lager dan het landelijke gemiddelde. Het is de missie van de RKF om hier wat aan te doen. Dit doen we door te zorgen voor sociaal-veilige plekken om te sporten in de openbare ruimte in deze wijken: dat zijn de playgrounds.
De RKF zet hoog in op programma’s die ervoor zorgen dat de playgrounds sociaal-veilig zijn. Zo dient op elke playground een sportleider aanwezig te zijn die 3 keer per week een sportinstuif organiseert. De kinderen kunnen bij deze activiteiten komen en gaan wanneer ze willen.

De Krajicek Sportclub is juist opgezet om voor de kinderen en jongeren die dat willen meer structuur te bieden. Deze Krajicek Sportclub is een wekelijkse training voor een vaste doelgroep die door een trainer uit de wijk georganiseerd wordt. Er worden meer regels gehandhaafd, zoals: op tijd aanwezig zijn, de hele training meedoen en er is meer aandacht voor goed gedrag.

De trainer uit de wijk is meestal een scholarshipper. Dat zijn jonge buurtbewoners die een studiefinanciering krijgen van de RKF. In ruil daarvoor dient de scholarshipper vrijwilligerswerk te verrichten op de playground. Dat kan heel goed als trainer van de Krajicek Sportclub!
Door kinderen en jongeren officieel lid te maken van de Krajicek-sportclub (inschrijven+pasje Krajicek-Sportclub) gaat het meer leven en voelen ze dat ze echt bij de club horen. De RKF organiseert jaarlijks een aantal evenementen waar de Krajicek Sportclubs aan mee kunnen doen.

Daarnaast zorgt de RKF gedurende de interventie voor ondersteuning en monitoring, zoals onder andere: het leveren sportmateriaal, het bezoeken van de trainingen, het voeren van gesprekken met scholarshippers en persoonlijk advisering.

Probleembeschrijving

Omschrijf aard en ernst van het probleem Gebruik hiervoor maximaal 400 woorden. Beschrijf ook de spreiding (hoe vaak komt het probleem voor en bij wie) en de mogelijke gevolgen (immaterieel en materieel) als er nu niet wordt ingegrepen.
* Aard, omvang, spreiding en eventuele gevolgen van het probleem of thema zijn helder omschreven. 

De playgrounds van de RKF liggen in achterstandswijken. Daar is de sportparticipatie flink lager dan het landelijke gemiddelde. De sportparticipatie-cijfers (lidmaatschap bij een sportvereniging) van jeugd 6-17 jaar (zie ook kopje 2.1) liggen ver onder het landelijk gemiddelde van 70% (2012, Mulier Instituut)*¹ . Voor de wijken met een RKF-playground ligt de sportdeelname tussen de 15% en 60%, volgens de KISS-cijfers van het NOC*NSF*¹

Voor meiden is de sportparticipatie in achterstandswijken lager dan voor jongens. Dat is ook op de playgrounds van de RKF te zien. In 2013 gaven de sportleiders van de RKF playgrounds door dat aan hun activiteiten gemiddeld 11,3 jongens en 7,7 meisjes tot 12 jaar deelnemen. Voor meiden en jongens van 12-18 jaar waren de cijfers respectievelijk 1,5 en 3,2. Deze cijfers komen overeen met wat de RKF zag tijdens eigen bezichtigingen in 2013. Per bezichtiging waren er op de playground gemiddeld 6,0 meisjes aanwezig en 9,3 jongens met daarbij 2,5 meiden en 5,7 jongens van 12-18 jaar. De bron van deze cijfers is het Centrale Administratiesysteem van de RKF (CMS).

Een van de verklaringen voor de lagere deelname van meiden op de playgrounds is dat zij zich toch niet veilig genoeg voelen op de playgrounds. De Krajicek Sportclub kan voor een extra veilig gevoel zorgen. Zeker als er een clubje voor specifiek meiden wordt opgezet met een vrouwelijke scholarshipper als trainer. Dit zorgt voor extra geborgenheid.

*¹ zie 6. Aangehaalde literatuur
*² zie 6. Aangehaalde literatuur
*³ Voor een overzicht van alle Krajicek-playgrounds, zie www.krajicek.nl/Playgrounds/Overzicht-Playgrounds

Doelgroepen

De uiteindelijke doelgroep van de interventie is jeugd van 4-24 jaar, woonachtig in wijken/buurten met een sociaal-economische achterstand. DeZE kinderen en jongeren wonen vaak in een straal van een paar honderd meter van de playground. Het gaat dus om de kinderen en jongeren die potentieel gebruik kunnen gaan maken van Krajicek playground of dat al doen. Dat komt omdat de interventie georganiseerd dient te worden op een Krajicek playground. De RKF kan namelijk geen middelen inzetten die niet direct gelinkt kunnen worden aan haar playgrounds.
Binnen deze doelgroep zijn de volgende subdoelgroepen te onderscheiden:

Kinderen 4-12 jaar
De sportdeelname van deze groep ligt in achterstandswijken ver onder het landelijk gemiddelde. Tot deze groep behoren ook kinderen voor wie het financieel niet haalbaar is om lid te worden van een sportvereniging. De belangrijkste vindplaats vormen de Krajicek playgrounds zelf. Daar worden wekelijks gratis activiteiten door sportleiders aangeboden. Dit zorgt voor een sociaal-veilige omgeving. Daarnaast is het van belang om samen te werken met het basisonderwijs voor de werving, maar denk ook aan kinderopvang.

Jongeren 12-24 jaar
Veel jongeren in deze subdoelgroep zijn jongeren die niet (meer) lid zijn van een sportvereniging en/of kwetsbaar zijn. Jongeren zijn vaak te vinden op ‘hangplekken’ in de wijk, maar ook via jongerenwerk (welzijnsorganisaties) en voortgezet onderwijs kan deze doelgroep geworven worden (zie 2.3 aanpak).

Meiden
Vaak zijn het vooral jongens die op de RKF-playground in een wijk of buurt sporten. De RKF vindt het belangrijk om ook meisjes/meiden aan het sporten/bewegen te krijgen. Deze doelgroep wordt vaak ondergesneeuwd door de aanwezigheid van jongens op de playgrounds. Door de structurele inzet van een sportleider is de playground al een sociaal veilige plek om te sporten/bewegen. 

Intermediaire doelgroep

Coördinator (sportleider):
De coördinator van de Krajicek-sportclub is degene die de inzet van de scholarshippers coördineert en als aanspreekpunt fungeert voor de scholarshippers. Deze rol kan ingevuld worden door bv. : een docent van een basisschool, een medewerker van een speeltuinvereniging, kader van sportverenigingen, maar ook door een jongerenwerker, sportmedewerker, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, jongerenwerkers, andere buurtbewoners (ouders, jongeren, volwassenen), docenten van scholen, kaderleden van sportverenigingen.

Scholarshippers (buurtbewoners die een scholarship van RKF ontvangen):
De RKF wil scholarshippers die zich inzetten op de playground belonen voor hun inzet. Hiervoor is het scholarship-programma ontwikkeld. De meest actieve en enthousiaste buurtbewoners die zich willen inzetten op de playground ontvangen via de RKF een scholarship.
Scholarshippers bepalen in samenspraak met de sportleider en RKF welke opleiding/cursus dit wordt. Het kan ook zijn dat een (jonge) buurtbewoner al een opleiding of cursus volgt, dan dient dit alleen wel gemeld te worden bij de coördinator en RKF.
Buurtbewoners die een scholarship ontvangen en dus een opleiding of cursus volgen heten scholarshippers.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het verhogen van sportparticipatie van kinderen en jongeren (4-24 jaar) uit wijken met sociaaleconomische achterstand om een bijdrage te leveren aan hun gezondheid en toekomstperspectief.
Wij willen dit bereiken door middel van het organiseren van structurele wekelijkse sportactiviteiten op een Krajicek-playground onder begeleiding van (jonge) buurtbewoners: de Krajicek Sportclub.
De sociaaleconomische achterstand van een wijk of buurt wordt bepaald aan de hand van gemeentelijke gegevens over de inkomensverdeling, leefbaarheid, gezondheid en sportdeelname.

Subdoel

Einddoelgroep:

 • Kinderen en jongeren in de wijk voelen zich (sociaal) veilig genoeg om op de Krajicek-playground te komen sporten.
 • Deelnemers maken kennis met minder gangbare sporten.

 Intermediaire doelgroepen:

 • – Op de Krajicek-playground wordt regelmatig begeleid sportaanbod gerealiseerd, in de vorm van een of meerdere Krajicek-sportclubs. Deze Krajicek-sportclubs worden georganiseerd en uitgevoerd door de schoalrshippers.
 • De scholarshippers die de sportactiviteiten gaan organiseren zijn in staat de sport-en beweegactiviteiten uit te voeren.
 • De scholarshippers ontwikkelen competenties op het gebied van het aanbieden van sportaanbod, samenwerken met organisaties in de wijk, werven van en omgaan met einddoelgroep. Het ontwikkelen van deze competenties zorgt ervoor dat ze meer zelfvertrouwen hebben en een voorbeeld kunnen zijn voor andere jongeren in de buurt.
 • De buurt is meer betrokken bij de uitvoering en organisatie van sport-en beweegactiviteiten op de Krajicek-playground.- Er is samenwerking tussen de coördinator van de Krajicek-sportclub, de sportleider en scholen (primair en middelbaar onderwijs) voor het werven van deelnemers voor de activiteiten op de playground (door het inzetten van communicatiemiddelen).

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

 • De interventie dient uitgevoerd te worden op een Krajicek playground. Als die er niet is kun je een aanvraag doen bij de RKF voor een nieuwe playground (zie onder);
 • Aanstelling van coördinator Krajicek-sportclub.;
 • Werving scholarshippers – duur: 3 maanden;
 • Werving deelnemers doelgroep voor de activiteit van de buurtbewoners- 1 maand;
 • Buurtbewoners draaien mee met sportactiviteiten op de playground – duur: 1 maand 
 • Uitvoering activiteiten Krajicek-sportclub – duur: 7 maanden:

Uitvoering sportactiviteiten door scholarshippers 

 • Inbedding normen en waarden tijdens activiteiten (Fair play, respect, regels)
 • Opleiden van scholarshippers: afhankelijk van opleiding/cursus – gedurende hele jaar, met een max. looptijd van 2 jaar gedurende interventie
 • Borging/structurele inbedding Krajicek-sportclub – duur: 2 maanden
 • Monitoring/ondersteuning door RKF

Locaties en Uitvoering

Elke organisatie die sportactiviteiten wil en kan organiseren op een Krajicek playground kan hiervoor in aanmerking komen. Gedacht wordt aan scholen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, sportbuurtwerk, reguliere sportverenigingen, fysiotherapiepraktijken, lokale fitness-scholen, maar ook wijk/buurt- en speeltuinverenigingen. Daarbij dient de organisatie bereid te zijn om actieve buurtbewoners (scholarshippers) te begeleiden bij het verzorgen van de trainingen van de Krajicek Sportclub.

Ondersteuning

De RKF ondersteunt de scholarshippers/Krajicek-sportclub: kennisbijeenkomsten, minimaal 2 x per jaar bezoekjes door RKF aan activiteit op playground, deelname aan Krajicek-Events (events.krajicek.nl), (sport)materiaal, telefonische advisering en ondersteuning, evaluatiemomenten met RKF, toegang CMS (digitaal systeem bijhouden activiteiten en deelnemersregistratie)

Materialen

De RKF stelt diverse materialen gratis beschikbaar. In de eerste plaats zijn dat de sportmaterialen van de gekozen sport van de desbetreffende Krajicek Sportclub. De RKF heeft voor elke tak van sport een materiaalpakket ter waarde van €200 beschikbaar. In de tweede plaats levert de RKF kosteloos wedstrijdshirtjes en lidmaatschapspasjes voor de leden van de Krajicek Sportclubs en trainingspakken voor scholarshippers (de trainers van de Krajicek Sportclubs).
In de derde plaats zijn er voor de scholarshippers stappenplannen, toolkits, digitale formats voor flyers (werving), RKF vlaggen en diverse goodies beschikbaar om de werving en de organisatie van de trainingen goed te kunnen verzorgen.
Deze zaken kunnen bij de RKF door de coördinator besteld worden.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)