Terug naar overzicht

Dutch Career Cup

De interventie Dutch Career Cup 2.0 is een sport/arbeidsre- integratie programma dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. Het gaat hier om jongeren met een WWB- en / of Wajong uitkering die momenteel geen werk hebben. Vanaf 1 januari 2015 vallen deze jongeren onder de Participatie Wet bij gemeenten. Wij spreken in deze interventie over P-jongeren: jongeren van 16 t/m 25 die recht hebben op een uitkering via de Participatie Wet per 1 januari 2015.

Bij de Dutch Career Cup 2.0 interventie gaan een sportclub, en een re-integratiepartner in samenwerking met de gemeente, en Stichting Life Goals een samenwerkingsverband aan. Met als doel om jongeren die onder de Participatie Wet vallen aan een baan te helpen, via het netwerk van de sportclub.

De Dutch Career Cup 2.0 bestaat uit een gecombineerd sport/arbeidsre-integratie programma dat een looptijd heeft van een seizoen van negen maanden. De club committeert zich aan twee seizoenen waarin twee groepen van dertig jongeren met een Participatie-uitkering aan het sport/arbeidsre-integratieprogramma kunnen deelnemen.

Gedurende de periode van negen maanden wordt de groep van maximaal dertig deelnemers via een zorgvuldig opgebouwde methodiek van sport- en arbeidsgerelateerde activiteiten bij de sportclub zowel fysiek- als mentaal klaargemaakt voor een baan. Het programma wordt begeleid door drie personen:
– de Maatschappelijke Sportcoach
– de jobcoach
– de sportpsycholoog van Stichting Life Goals

Maatschappelijke Sportcoach
De Maatschappelijke Sportcoach is door Stichting Life Goals opgeleid en heeft de rol van projectcoördinator vanuit de club. Hij verzorgt de wekelijkse sporttrainingen, en daarnaast ook een vrijwilligersprogramma dat zich richt op arbeidsintegratie van de deelnemers. Tijdens het vrijwilligersprogramma worden de deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers van de club en gaan zij gezamenlijk werkgerelateerde activiteiten uitvoeren. Bij deze koppeling fungeert de vrijwilliger van de club als een ‘buddy’ voor de deelnemer. Hij / zij helpt de deelnemer stapsgewijs bij verschillende klussen binnen de club. Door deze koppeling tussen een vrijwilliger en een deelnemer ontstaat een goed inzicht in de kwaliteiten en interesses van de deelnemers.

Probleembeschrijving

Per 1 januari 2015 wordt de Participatie Wet ingevoerd. Deze wet, die wordt uitgevoerd door gemeenten, heeft tot doel om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Volgens schattingen van UWV en re-integratiebureaus zullen rond 800.000 mensen in aanmerking komen voor de Participatie Wet. Deze mensen zijn wanneer ze volledig zouden werken niet in staat om ten minste het minimumloon te verdienen, hebben doorgaans een laag opleidingsniveau en een laag inkomen, en zijn vaak sociaal geïsoleerd en eenzaam.

De interventie Dutch Career Cup 2.0 richt zich op de groep mensen die gebruik maken van de Participatie Wet in de leeftijdcategorie 16 – 25 jaar. Zowel mannen als vrouwen. Deze doelgroep omvat volgens schattingen van UWV en re-integratiebureaus rond 200.000 mensen. Het gaat hier om mensen met geen of nauwelijks scholing, geen werk en geen of zeer beperkte financiële middelen. Ze zijn bekend via de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente omdat ze gebruik maken van een uitkering. Iedere gemeente wordt geconfronteerd met mensen in deze situatie, en iedere gemeente streeft ernaar om deze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een baan. Dat is goed voor de mensen zelf, maar levert ook de gemeente een substantiële kostenbesparing op. Met Dutch Career Cup 2.0 helpen we jongeren met een P-uitkering via sport versneld aan een stageplaats en baan. Dit doen wij via een intensief, negen maanden durend sport/arbeidsintegratie traject bij de sportvereniging. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de sportclub niet alleen een ontmoetingsplaats is waar wordt gesport, maar ook een plek is waar sociale cohesie ontstaat en kennis en vaardigheden worden opgedaan die mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt nodig hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten zoals inzet, motivatie, teamgeest, sociale cohesie en communicatie (Landers 2007).

Sport en de sportvereniging katalyseren binnen deze interventie het proces van re-integratie naar een baan, en wel om de volgende redenen:

 • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak te kampen met een slechte fysieke conditie. Sport draagt bij aan revitalisering; 
 • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak te kampen met sociale isolatie en eenzaamheid. De Dutch Career Cup 2.0 draagt bij aan een zinvolle tijdsbesteding door te sporten en door vrijwilligerswerk te doen bij de sportclub; 
 • De sportvereniging heeft een groot werkgeversnetwerk. Via Dutch Career Cup 2.0 komen jongeren in beeld bij werkgevers en ontstaat er doorstroom naar stageplaatsen en banen.

Doelgroepen

De doelgroep van de interventie Dutch Career Cup 2.0 bestaat uit jongeren met een Participatiewet-uitkering tussen 16 en 25 jaar. Het gaat om mensen die te maken krijgen met een doorgaans meervoudige problematiek waardoor ze een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij kampen met een lage opleiding, beperkte of geen financiële middelen, sociaal isolement, eenzaamheid, en zijn daardoor niet in staat om zelf de stap te zetten naar de arbeidsmarkt.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen die een daadwerkelijke rol bij de interventie spelen:

 • Door Stichting Life Goals opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches die het sport /vrijwilligersprogramma verzorgen bij de sportclub;
 • Jobcoach die de arbeidsintegratie van de deelnemers voor zijn rekening neemt;
 • Sportpsycholoog van Stichting Life Goals die de deelnemers helpt bij het realiseren van persoonlijke Life Goals op het gebied van Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding;
 • Afdeling Werk & Inkomen van de gemeente. Deze afdeling bestaat uit arbeids- en re-integratieconsulenten die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsparticipatie van de deelnemers; Deze consulenten brengen de doelgroep in kaart en weten wie er geschikt is voor dit sport/arbeidsre-integratieprogramma;
 • Vrijwilligers van sportverenigingen die te maken krijgen met de deelnemers

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie Dutch Career Cup 2.0 is dat de deelnemers na 9 maanden via het werkgeversnetwerk van de sportclub een stageplaats of baan hebben gevonden.

Subdoel

Subdoelen Einddoelgroep:

 • de deelnemers hebben bij de club werkervaring opgedaan; 
 • de deelnemers hebben een verbeterde fysieke conditie en zijn daardoor beter in staat een baan / stageplaats te vervullen;
 • de deelnemers hebben door deze interventie meer inzicht in eigen handelen en persoonlijke kwaliteiten waardoor ze sneller een baan vinden;
 • de deelnemers blijven na afloop van het 9 maanden durende traject voor de sportclub behouden, als vrijwilliger en/of als actief sporter. 
 • de deelnemers hebben persoonlijke Life Goals op het gebied van Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding voor de duur van het traject gerealiseerd.

Subdoelen Intermediaire doelgroepen:

 • afdelingen Werk & Inkomen van gemeenten ervaren de waarde van sport binnen de re-integratieactiviteiten; 
 • sportverenigingen zijn middels de door Stichting Life Goals opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches beter toegerust om P-jongeren een gepast sportaanbod en vrijwilligersactiviteiten te bieden;
 • re-integratiepartners zijn middels de door Stichting Life Goals opgeleide jobcoaches tot Maatschappelijke Sportcoach beter toegerust om sport als middel bij arbeidsintegratie in te zetten.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voorbereidende fase:

 1. Overleg tussen sportvereniging, Dienst Werk & Inkomen en afdeling sport gemeente en Stichting Life Goals waarbij de interventie wordt toegelicht en de samenwerking wordt vastgelegd;
 2. Het opleiden van twee Maatschappelijke Sportcoaches vanuit de sportclub en twee jobcoaches vanuit de re-integratiepartner tot Maatschappelijke Sportcoach die de interventie gaan begeleiden. Zij volgen in de uitvoering van dit programma de door Stichting Life Goals ontwikkelde handleiding voor deze interventie ;
 3. Werving van deelnemers door Dienst Werk & Inkomen van gemeente; 
 4.  Op basis van de werving door Dienst Werk&Inkomen volgen intakegesprekken door de Maatschappelijke Sportcoach en jobcoach; 
 5. Bij een positieve beoordeling wordt een overeenkomst met de deelnemer gesloten waarbij hij zich verplicht om het gehele Dutch Career Cup 2.0 programma te volgen.

Uitvoeringsfase
Voor de uitvoering van de 9 maanden durende Dutch Career Cup 2.0 volgen de Maatschappelijke Sportcoach, jobcoach en sportpsycholoog een voor deze interventie ontwikkeld programma dat de volgende trajecten omvat:

 1. Sporttraject
 2. Vrijwilligerstraject; 
 3. Arbeids/re-integratietraject;
 4. Persoonlijk Life Goals traject op de leefgebieden Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding.

Sporttraject
Het sporttraject bij de club bestaat uit drie wekelijkse trainingen van elk twee uur gedurende het hele traject. Deze trainingen zijn gericht op het verbeteren van de fysieke conditie en mentale gesteldheid van de deelnemers. Door te sporten worden de deelnemers niet alleen fysiek en mentaal weerbaarder, maar doen ze tegelijk kwaliteiten en vaardigheden op die ze nodig hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten zoals teamgeest, groepsbinding, inzicht in eigen handelen en communicatie. Deze kwaliteiten en vaardigheden zijn veelal onderontwikkeld bij de doelgroep waardoor de stap richting werk wordt bemoeilijkt. Het traject wordt verzorgd en begeleid door de Maatschappelijke Sportcoaches. Zij bepalen, afhankelijk van de deelnemersgroep, opzet in inhoud van de trainingen. Onderdeel hiervan zijn na verloop van tijd ook wedstrijdjes en deelname aan lokale/regionale toernooien. Naast de sportactiviteiten bij de club doen de deelnemers mee aan vier landelijke, door Stichting Life Goals georganiseerde sportevenementen. Deze evenementen zijn een integraal onderdeel van de interventie. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt namelijk dat mensen langer gemotiveerd blijven om te sporten als ze toewerken naar een landelijk sportevenement waaraan alle deelnemers van de door Stichting Life Goals georganiseerde projecten deelnemen. Dit landelijke evenement werkt als een katalysator voor de deelnemers aan Dutch Career Cup 2.0. Ze leven er naartoe, het stimuleert hen om zich nog meer aan het programma te comitteren, vergroot hun netwerk, bevordert het groepsproces en draagt bij aan hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Vrijwilligerstraject
Dit traject loopt parallel met het sportproject en wordt eveneens gecoördineerd door de Maatschappelijke Sportcoaches. Het doel van dit onderdeel is dat de deelnemers, ieder naar eigen interesse en voorkeur, worden gekoppeld aan een vrijwilliger van de club. Zo wordt een deelnemer met interesse in horecawerkzaamheden gekoppeld aan een vrijwilliger die zich bezighoudt met kantinewerkzaamheden en een deelnemer met interesse in groenonderhoud of hovenieren aan de

– Arbeids/re-integratietraject
– Evaluatiefase
– Einde traject
– Vervolg

Locaties en Uitvoering

Sportverenigingen & re-integratiebureaus

Ondersteuning

 • Stichting Life Goals biedt voorlichting en advies aan sportverenigingen, gemeenten en re-integratiebureaus wat betreft de opzet en inrichting van de Dutch Career Cup 2.0 interventie; 
 • De cursus Maatschappelijke Sportcoach biedt kennis over de opzet en inrichting van de Dutch Career Cup 2.0 interventie; 
 • Er is een handleiding Dutch Career Cup 2.0 waarin de interventie gedetailleerd staat beschreven;
 • Stichting Life Goals organiseert twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor alle Life Goals programma’s. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis overgedragen en nieuwe relevante informatie en ontwikkelingen gedeeld; 
 • Alle Life Goals interventies maken deel uit van een landelijk netwerk waardoor partijen de mogelijkheid hebben om onderling kennis over te dragen en van elkaar te leren;
 • Er is een uitvoerige website met info over de activiteiten, toernooien en evenementen. Zie www.stichtinglifegoals.nl.

Materialen

Beschikbare materialen:

 • Communicatiematerialen voor werving van de doelgroep: posters, folders, banners en website;
 • Cursus tot Maatschappelijke Sportcoach, zie bijlage.
 • Kleding voor afgestudeerde Maatschappelijke Sportcoaches;
 • Kledingpakket voor de deelnemers;
 • Landelijke PR en zichtbaarheid via persberichten, perscontacten en de website;
 • Beeldmateriaal waarin de interventie aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht;
 • Handleiding voor lokale uitvoering Dutch Career Cup 2.0;
 • Website: www.stichtinglifegoals.nl;

Organisaties die het materiaal willen gebruiken kunnen contact opnemen met Stichting Life Goals: Tel: 0343-499787, Email: info@stichtinglifegoals.nl

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)