Terug naar overzicht

Dutch Trainee Cup

De interventie Life Goals Cup is een programma dat zich richt op sportieve en maatschappelijke ontwikkeling voor: Mensen die vanwege een ernstige of meervoudige problematiek maatschappelijk buitenspel staan. Denk bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, (ex) verslaafden, mensen met psychosociale stoornissen, een lichte verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen of een combinatie van deze problematiek.

Interventies Life Goals Cup
Bij de Life Goals Cup interventie gaan een sportclub en een zorg- en welzijninstelling een samenwerkingsverband aan met als doel de deelnemers structureel te laten sporten en bewegen bij de sportclub en middels vrijwilligersactiviteiten bij de club werkervaring te laten opdoen waardoor ze (weer) actief aan de samenleving deelnemen. Want de sportvereniging biedt deze mensen grote kansen, maar deze mensen bieden de sportvereniging ook grote kansen!

De Life Goals Cup bestaat uit een intensief programma waarin de deelnemers zowel op sportief als op maatschappelijk vlak worden begeleid bij de sportvereniging. Aan dit programma ligt, net als aan alle andere Life Goals programma’s, een sportpsychologische benadering ten grondslag. Naast de concrete sport- en vrijwilligersactiviteiten is er ook aandacht voor de persoonlijke ‘ Life Goals ‘ van de deelnemers. Deze Life Goals hebben betrekking op de leefgebieden Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding en lopen als een rode draad door de interventie. Om deze persoonlijke Life Goals te realiseren werken we samen met de sportpsycholoog van Stichting Life Goals. Hij formuleert de persoonlijke Life Goals in samenspraak met de deelnemers en stimuleert en begeleidt hen bij de (stapsgewijze) realisatie van deze doelen.
De Life Goals Cup interventie duurt twee jaar, en bestaat uit wekelijkse trainingen en vrijwilligersactiviteiten bij de sportvereniging onder begeleiding maatschappelijke sportcoaches vanuit de sportclub en de deelnemende zorg- en welzijninstelling. Het programma wordt gecompleteerd door onze sportpsycholoog die de deelnemers begeleidt en ondersteunt. De interventie is geschikt voor iedere sport, en iedere sportvereniging die met bovenstaande doelgroepen aan de slag wil kan een aanvraag indienen. Zowel teamsporten als meer individueel gerichte sporten kunnen deelnemen.

Stichting life goals
De interventie komt tot stand via lokale samenwerking tussen de sportaanbieder, cq sportvereniging, zorg- en welzijninstellingen en de gemeente. Stichting Life Goals brengt deze partijen bij elkaar. Vervolgens volgen minimaal zes mensen de cursus Maatschappelijke Sportcoach van Stichting Life Goals waarin zij leren een gepast sportaanbod voor de doelgroep aan te bieden en hoe zij de interventie moeten uitvoeren. Deze Maatschappelijke Sportcoaches zijn afkomstig uit de sportvereniging (minimaal 2) en de betrokken zorg- en welzijninstellingen (minimaal 4). 

Probleembeschrijving

Voor welk probleem, thema of risico is de interventie ontwikkeld?
Omschrijf aard en ernst van het probleem Gebruik hiervoor maximaal 400 woorden. Beschrijf ook de spreiding (hoe vaak komt het probleem voor en bij wie) en de mogelijke gevolgen (immaterieel en materieel) als er nu niet wordt ingegrepen.
Sociaal kwetsbare mensen sporten en bewegen weinig. In Nederland zijn rond 2 miljoen sociaal kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen, (ex) verslaafden, mensen met psychosociale stoornissen, een lichte verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen of een combinatie van deze problematiek (SGBO, 2012). Deze mensen hebben doorgaans een lage opleiding en laag inkomen, geen werk, nemen niet of nauwelijks deel aan het maatschappelijk leven, zijn sociaal geïsoleerd, vaak eenzaam, en niet in staat om zelf de stap naar de samenleving te zetten. Ook maken deze mensen geen gebruik van het reguliere sportaanbod bij sportverenigingen, zo blijkt uit reacties van maatschappelijke opvanginstellingen en gemeentelijke zorgloketten. Een belangrijke oorzaak is, dat het aanbod niet is afgestemd op hun sportbehoeften. Tevens zijn er fysieke en mentale belemmeringen, en de sociale, emotionele en financiële drempels om zich aan te sluiten bij een sportvereniging zijn te hoog.
De interventie Life Goals Cup richt zich op een specifieke subgroep uit deze doelgroep, t.w. sociaal kwetsbare mensen in de leeftijdcategorie 16 – 35 jaar. Zowel mannen als vrouwen. Het gaat hier om mensen met geen of nauwelijks scholing, geen werk en geen of zeer beperkte financiële middelen. Zij zijn niet gebonden aan een specifieke regio. Hun sociale isolement zorgt ervoor dat zij niet deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven, een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben en niet of nauwelijks sporten en bewegen. Terwijl de portparticipatiegraad van de gemiddelde bevolking 65% is in 2014 (minimaal 12 keer per jaar volgens RSO norm), is dit percentage voor lagere inkomensgroepen en lager opgeleiden beduidend lager: 32%. Hetzelfde geldt voor de participatiegraad in sportverenigingen: gemiddeld voor de Nederlandse bevolking 35% in 2014, voor de lagere inkomensgroepen en lager opgeleiden is dit 19%. (Sportparticipatie 2016, NOC & NSF) Bij de deelnemers aan het door Life Goals opgezette sportprogramma Dutch Street Cup voor activering van dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen is de participatiegraad in sportverenigingen zelfs een te verwaarlozen 0,5%. De geringe sportparticipatie van de laagste inkomensgroepen is het gevolg van een aantal factoren. De financiële en emotionele drempels voor sportclubs zijn te hoog, het sportaanbod is niet afgestemd op hun fysieke conditie en mentale instelling en het ontbreekt hen aan vaardigheden en kwaliteiten om de stap naar de georganiseerde sport te zetten. Met als gevolg dat de doelgroep:

 1. nauwelijks of niet sport en beweegt;
 2. een slechte fysieke conditie heeft en een verhoogde kans op chronische aandoeningen;
 3. niet deelneemt aan de sociale werking die van de sportverenigingen uit gaat.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de sportvereniging niet alleen een ontmoetingsplaats is waar structureel wordt gesport en bewogen maar ook een plek is waar sociale cohesie ontstaat tussen mensen die samen met elkaar optrekken, emoties en ervaringen met elkaar delen, respect voor elkaar krijgen en bijdragen aan de integratie in de samenleving (Landers, 2007).

Bij de Life Goals Cup interventie vormen zorg- en welzijninstellingen die behoren tot de Maatschappelijke Opvang de ‘vindplaats’ van de deelnemers. Middels deze interventie gaan een sportclub en een of meerdere zorg- en welzijninstellingen uit de Maatschappelijke Opvang een samenwerkingsverband aan om cliënten van deze instellingen in de leeftijdcategorie van 16 – 35 jaar wekelijks te laten sporten en bewegen bij de sportclub en middels vrijwilligersactiviteiten bij de club werkervaring op te doen. Met behulp van deze aanpak wordt de sportparticipatie van de deelnemers verhoogd, worden ze aan het eind van het traject lid van de sportclub en doen ze tegelijk werkervaring op waardoor ze (weer) actief aan de samenleving deelnemen. Gedurende het hele traject worden de deelnemers ondersteund door de sportpsycholoog van Stichting Life Goals die hen stimuleert en begeleidt bij de realisatie van hun persoonlijke Life Goals op het gebied van Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding .

Doelgroepen

De doelgroep van de interventie Life Goals Cup bestaat uit mensen in de leeftijdcategorie van 16 – 35 jaar die met een veelvoud van problemen te maken hebben en cliënt zijn van een Maatschappelijke Opvang instelling. Problemen doen zich voor op het gebied van wonen, geen werk, schulden, sociale relaties en gezondheid waardoor ze in contact zijn gekomen met Maatschappelijke Opvang instellingen als het Leger des Heils en Iriszorg. Volgens opgave van de Federatie Opvang deden het afgelopen jaar ruim 72.000 personen een beroep op hulp van Maatschappelijke Opvanginstellingen. Rond 70 procent daarvan valt in de leeftijdcategorie 16 – 35 jaar. Veertig tot vijftig procent van deze cliënten heeft te maken met verslavingsproblemen en de gevolgen daarvan, rond 30 procent met psychosociale – , materiële- en opvoedproblemen en rond 20 % met huiselijk geweld en daarmee samenhangende problematiek ( met name vrouwen). Doorgaans kampen ze met een meervoudige problematiek waardoor ze gezondheidsproblemen krijgen vanwege een tekort aan beweging, sociaal geïsoleerd raken, en niet in staat zijn om zelf de stap te zetten naar sportieve en actieve deelname aan de samenleving. Samengevat gaat het om de volgende doelgroep:

Mensen in de leeftijdcategorie 16 – 35 jaar met:

 • psychosociale of materiële problemen;
 • lichte opvoed- en opgroeiproblemen;
 • huiselijk geweld samenhangende problematiek;
 • meervoudige problematiek.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen die een daadwerkelijke rol bij de interventie spelen:

 • Door Stichting Life Goals opgeleide maatschappelijke sportcoaches vanuit de sportvereniging (2) en vanuit de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen (4) die het programma uitvoeren; 
 • Sportpsycholoog van Stichting Life Goals die de persoonlijke Life Goals van de deelnemers aan het programma vormgeeft en begeleidt;
 • Traject- en activiteitenbegeleiders van Maatschappelijke Opvang Organisaties, Jeugdzorg Organisaties, GGZ organisaties, Stichting Mee Organisaties, DJI / Gevangeniswezen, Reclassering

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie Life Goals Cup is dat de deelnemers lid worden van een sportclub en structureel gaan sporten en bewegen bij de club.

Subdoel

Subdoelen Einddoelgroep

 • deelnemers doen middels vrijwilligerswerk werkervaring op bij de club;
 • deelnemers hebben een betere fysieke conditie na afloop van het traject; 
 • deelnemers doen bij de sportvereniging contacten en sociale cohesie op;
 • deelnemers realiseren de i.s.m. met de sportpsycholoog en maatschappelijke sportcoaches opgestelde persoonlijke Life Goals.

Subdoelen Intermediaire doelgroepen

 • sportvereniging en zorg- en welzijnsinstelling werken na afloop van het tweejarig traject structureel samen; 
 • tijdens het traject stromen deelnemers de sportvereniging in, en ontwikkelt de vereniging een infrastructuur waardoor na afloop van het traject ook nieuwe deelnemers uit de doelgroep kunnen instromen;
 • zorg- en welzijninstellingen zijn zich na afloop van het traject bewust van de potentie van sport om de doelgroep fysiek en mentaal fitter te maken;
 • sportverenigingen en zorg- en welzijninstellingen zijn middels de cursus Maatschappelijke Sportcoach beter toegerust om kwetsbare mensen gepaste sport- en maatschappelijke activiteiten te bieden.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voorbereidende fase

 • Stap 1 (1 maand): overleg tussen sportvereniging en zorg- en welzijnsinstelling waarbij de interventie wordt toegelicht , de samenwerking wordt vastgelegd en met ondersteuning van Stichting Life Goals een Plan van Aanpak wordt opgesteld ;
 • Stap 2 (6 weken): het opleiden van minimaal zes Maatschappelijke Sportcoaches die het project gaan uitvoeren. Twee trainers vanuit de sportvereniging en vier medewerkers van de zorg- en welzijninstelling die de door Stichting Life Goals ontwikkelde cursus Maatschappelijke Sportcoach volgen.
 • Stap 3 ( werving, twee maanden): werving van deelnemers door Maatschappelijke Sportcoaches binnen de aan het project deelnemende Maatschappelijke Opvang Organisaties. Dit gebeurt met ondersteuning van Stichting Life Goals en door de Stichting verstrekte communicatiematerialen.
 • Stap 4: ( selectie deelnemers, half dagdeel): selectie van de deelnemers op basis van een intakegesprek door de Maatschappelijke Sportcoaches. Bij een positieve beoordeling wordt een overeenkomst met de deelnemer gesloten waarbij hij zich verplicht om het gehele Life Goals Cup programma te volgen;
 • Stap 5 (persoonlijke Life Goals van deelnemers, half dagdeel): de deelnemer stelt in samenspraak met de bij het programma betrokken sportpsycholoog en maatschappelijke sportcoaches zijn persoonlijke Life Goals op de leefgebieden Werken, Wonen en Vrijetijdsbesteding op die hij gedurende het traject wil realiseren.

Uitvoeringfase (programma)

 • Stap 6 ( twee wekelijkse trainingen gedurende twee sportseizoenen van in totaal 20 maanden): onder leiding van de Maatschappelijke Sportcoaches trainen de deelnemers twee keer gedurende twee sportseizoenen bij de sportvereniging. De trainingen vormen de basis voor deelname aan een breed samengesteld sportaanbod dat bij meerdere sportverenigingen kan worden beoefend en zijn daarnaast de opstap om na verloop van tijd wedstrijden en toernooien te spelen en uiteindelijk door te stromen naar regulier sporten bij de sportvereniging. 
 • Stap 7 ( twee keer per week vrijwilligersactiviteiten gedurende het hele Life Goals Cup programma): onder leiding van de Maatschappelijke Sportcoaches verrichten de deelnemers gedurende het hele Life Goals Cup traject 2 keer per week vrijwilligersactiviteiten bij de sportvereniging. Middels deze activiteiten doen zij werkervaring op en kan worden nagegaan voor welk werk zij geschikt zijn.
 • Stap 8 ( maandelijkse sessie van de sportpsycholoog m.b.t. de persoonlijke Life Goals van de deelnemers): de bij het project betrokken sportpsycholoog organiseert maandelijks een vier uur durende sessie met de deelnemersgroep waarin de persoonlijke Life Goals op het gebied van Wonen, Werken en Vrijetijdsbesteding worden doorgesproken. Deze sessie dient tevens als inspiratie voor de deelnemers. 
 • Stap 9 ( jaarlijkse deelname aan vier landelijke sportevenementen): deelname aan vier landelijke, door Stichting Life Goals te organiseren sportevenementen waaraan alle Life Goals projecten deelnemen. Deze evenementen zijn een belangrijke stimulans voor de deelnemers die hen inspireert en waar ze naartoe leven.

Evaluatiefase

 • Stap 10 ( evaluatie-momenten): de maatschappelijke sportcoaches houden wekelijks via het online KEDO monitorsysteem van Stichting Life Goals de sportieve en individuele ontwikkeling van de deelnemers bij. Een keer per maand vindt een Life Goals sessie plaats waarbij de deelnemers samen met de sportpsycholoog en Maatschappelijke Sportcoaches hun persoonlijke situatie doornemen. Jaarlijks organiseert Stichting Life Goals twee evaluatiesessies met de maatschappelijke sportcoaches en sportpsycholoog van alle Life Goals projecten. 

Borgingfase 

Locaties en Uitvoering

Sportverenigingen in samenwerking met zorg/welzijninstellingen zoals:

 • Maatschappelijke Opvang Organisaties;
 • Jeugdzorg Organisaties;
 • GGZ Organisaties;
 • Stichting Mee Organisaties;
 • Gemeentelijke sociale diensten;
 • DJI / gevangeniswezen
 • Reclassering

Ondersteuning

 • Stichting Life Goals biedt voorlichting en advies aan welzijn- en zorginstellingen , sportverenigingen en gemeenten wat betreft de opzet en inrichting van de Life Goals Cup interventie; 
 • De cursus Maatschappelijke Sportcoach biedt kennis over de opzet en inrichting van de Life Goals Cup interventie; 
 • Er is een handleiding die partijen benutten bij de opzet en inrichting van de Life Goals Cup interventie; 
 • Stichting Life Goals organiseert twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor alle Life Goals programma’s. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis overgedragen en nieuwe relevante informatie en ontwikkelingen gedeeld; 
 • Alle Life Goals interventies maken deel uit van een landelijk netwerk waardoor partijen de mogelijkheid hebben om onderling kennis over te dragen en van elkaar te leren;
 • Het zogeheten online Kedo systeem zorgt ervoor dat de sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van deelnemers in kaart wordt gebracht wordt door de Maatschappelijke Sportcoaches die verbonden zijn aan de Life Goals Cup sportprogramma’s. Met behulp van dit systeem kan kennis en inzichten worden overgebracht aan geïnteresseerde partijen;
 • Tot slot is er een uitvoerige website met info over de activiteiten, toernooien en evenementen www.stichtinglifegoals.nl

Materialen

 • Communicatiematerialen voor werving van de doelgroep: posters, folders, banners en website;
 • Cursus tot Maatschappelijke Sportcoach. Voor opzet van de cursus zie bijlage.
 • Kleding voor afgestudeerde Maatschappelijke Sportcoaches;
 • Kledingpakket voor de deelnemers;
 • KEDO online rapportage/ evaluatie systeem voor Maatschappelijke Sportcoaches om de ontwikkeling van het project en de deelnemers te monitoren;
 • Landelijke PR en zichtbaarheid via persberichten, perscontacten en de website;
 • Beeldmateriaal waarin de interventie aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht;
 • Handleiding voor lokale uitvoering Life Goals Cup ( zie bijlage 2);
 • Website: www.stichtinglifegoals.nl;

Organisaties die het materiaal willen gebruiken kunnen contact opnemen met Stichting Life Goals:
Tel: 0343-499787, Email: info@stichtinglifegoals.nl

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)