Terug naar overzicht

Fietsen Scoort

Fietsen Scoort is een interventie van stichting Switch. De interventie richt zich op het stimuleren van fietsen van en naar de werkplek. Fietsen Scoort wordt landelijk aangeboden aan werkgevers.

Probleembeschrijving

In 2013 voldeed 62% van de volwassen Nederlanders aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (Bernaards, 2014).

Op een gemiddelde werk- of schooldag zitten/liggen Nederlandse volwassenen gemiddeld 7,1 uren per etmaal (exclusief de slaaptijd). Dit is 43% van de totale tijd in een etmaal (exclusief slaaptijd) (Bernaards, 2014).

Langdurig zitten gaat samen met een verhoogde kans voor vroegtijdig overlijden, diabetes type II en hart- en vaatziekten. Ook depressie, kanker en klachten aan het bewegingsapparaat lijken meer voor te komen bij mensen die langdurig zitten. Werk levert een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse zittijd (Hendriksen e.a., 2015).

Lang zitten is een risicofactor voor vroegtijdig overlijden, onafhankelijk van de mate van lichamelijke activiteit. Mensen die meer dan 11 uur per dag zitten hebben een 40% hogere kans op overlijden in de

daaropvolgende drie jaar vergeleken met mensen die minder dan 4 uur per dag zitten (Hendriksen, 2013).

Wie elke dag tien tot vijftien minuten fietst, kan zijn conditie met liefst 13% verbeteren (Hendriksen & Van Gijlswijk, 2010). Een beetje stevig doortrappen, met een gemiddelde snelheid van 18 km/u, is wel vereist. Wie regelmatig de pedalen laat ronddraaien, blijkt net zo fit te zijn als mensen die tien jaar jonger zijn. Regelmatig bewegen helpt bovendien de bloeddruk, bloedsuikerwaardes en het cholesterolgehalte onder controle te houden. Regelmatig fietsen zou zelfs beginnende diabetes type 2 kunnen terugdraaien.

Fietsen naar het werk vermindert bovendien het ziekteverzuim (Hendriksen & Van Gijlswijk, 2010). Dit een belangrijke prikkel voor de werkgever om aan fietsstimulatie te doen onder werknemers.

Fietsen van en naar het werk kan bijdragen aan het aantal werknemers dat voldoet aan de NNGB: minimaal dertig minuten middelzwaar lichamelijk actief op minstens vijf dagen van de week. Middelzwaar staat gelijk aan fietsen met een makkelijk haalbare snelheid van 16 km/u. In dertig minuten wordt dan acht kilometer gefietst. Dat is precies de gemiddelde woon-werkafstand in Nederland.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen op een afstand van minder dan 7,5 kilometer van hun werk. Toch komt slechts een kwart daarvan op de fiets. Het grootste deel (57%) pakt de auto, de rest reist op een andere manier. Fietsen Scoort wil daar verandering in brengen. Vaker de fiets pakken is niet alleen goed voor uw eigen gezondheid en het milieu in uw directe omgeving, maar ook voor een beter klimaat wereldwijd (minder CO2 uitstoot).

Door fietsen naar het werk te stimuleren kan een bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn imago verbeteren.

Doelgroepen

Werknemers (van bedrijven/gemeenten/organisaties van alle groottes) die regelmatig met de fiets naar het werk komen.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroep is de werkgever van de organisatie. Pas als de werkgever besluit het bedrijf aan te melden op de website van Fietsen Scoort kunnen de werknemers zich aanmelden als werknemer van dat bedrijf. Daarnaast heeft de leidinggevende een belangrijke voorbeeldfunctie. Door zelf enthousiast te zijn kan hij zijn werknemers stimuleren mee te doen. Onder de werkgever verstaan we hier leidinggevenden, directie, MT, campagne coördinatoren, etc.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Meer werknemers komen met de fiets naar het werk door Fietsen Scoort. Deelname en gefietste kilometers worden vastgelegd door middel van een kilometerregistratie. Meer forenzen op de fiets (en minder in de auto) draagt bij aan verminderde CO2 uitstoot en daarmee ook aan het Nationaal Energie Akkoord.

Bijvangst (lange termijn doel): Het verminderen van CO2 uitstoot.

Fietsen Scoort blijkt een van de meest laagdrempelige interventies voor een bedrijf om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen

Subdoel

N.v.t.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Fietsen Scoort heeft geen vast start- of eindpunt, noch een vaste duur of frequentie. De doorlooptijd verschilt per locatie. Het startpunt is het moment waarop de werkgever het bedrijf aanmeldt. Het eindpunt kan zelf worden bepaald, want afmelden kan voorafgaand aan nieuw kalenderjaar. De doorlooptijd van de interventie is daarmee automatisch zelf te bepalen. Ook duur en frequentie verschillen per werkgever en per deelnemer; zij hebben de vrijheid om hier zelf invulling aan te geven.

Aangezien de duur van de activiteit (fietsen naar het werk) afhankelijk is van de reisafstand, is ook deze per deelnemer verschillend. Bij een goed haalbare snelheid van 16km/h, fietst een werknemer die 7.5km van zijn werk woont bijna een uur per dag, waarmee de beweegnorm makkelijk kan worden behaald. De aanbevolen frequentie is vijf dagen per week (beweegnorm), maar is vrij aan te passen, ook afhankelijk van bijvoorbeeld het contract van een werknemer. Inzicht in duur en frequentie van de interventie per deelnemer kan worden verkregen via de geregistreerde gegevens.

De interventie bestaat uit de volgende stappen:

Werkgever benaderen/werkgever meldt zich aan.

(Aanstellen) Fietsen Scoort Coördinator

Werknemer meldt zich aan voor Fietsen Scoort en gaat aan de slag

Certificaat voor werkgever (jaartotaal vermeden CO2 uitstoot)

Locaties en Uitvoering

Locatie:

De interventie Fietsen Scoort is een landelijke campagne en wordt door heel Nederland uitgevoerd bij werkgevers: bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties etc. Effectief vindt de interventie plaats op de route tussen huis en werk (deelnemers zijn forenzen). De deelnemende werkgevers zijn een dwarsdoorsnee van werkend Nederland: Gemeenten, zakelijke dienstverlening, industrie, nutsbedrijven, universiteiten, ziekenhuizen.

Type organisatie:

Naast Fietsen Scoort en de werkgever zijn er geen andere betrokken partijen. Fietsen Scoort is een programma van Stichting Switch, Switch is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De website functioneert als centraal communicatie-instrument tussen deze partijen. Het campagnebureau van Fietsen Scoort is daarnaast te bereiken voor vragen per telefoon en e-mail.

Ondersteuning

Voor de coördinator (de contactpersoon namens de werkgever) bestaat er een korte handleiding of draaiboek. Deze is via de website beschikbaar. Zie ook: http://www.fietsenscoort.nl/meedoen/campagne-materialen

Voor het uitvoeren van Fietsen Scoort is verder weinig ondersteuning nodig. Op de website www.fietsenscoort.nl is alle relevante informatie beschikbaar, zoals achtergrond informatie, kennisdossiers, en het campagnemateriaal. Op de website kunnen de kilometers ingevoerd worden en de resultaten worden weergegeven. Voor de uitvoering van de interventie is geen inzet van bijvoorbeeld instructeurs, trainers, of coaches nodig. Wel wordt de inzet van een door de werkgever aan te wijzen coördinator gevraagd. Algemene taken voor deze coördinator zijn te vinden op de website (http://www.fietsenscoort.nl/meedoen/wat-is-een-campagne-coordinator). Als er verdere ondersteuning nodig is (naast de website), dan kan deze worden geboden via de telefoon of e-mail.

Er worden ook tips worden aangeboden aan de werkgever of coördinator om een speciale actie te organiseren om de fietsers extra te belonen of in het zonnetje te zetten. Dat kan wanneer een werkgever zich recent heeft aangemeld of wanneer men weer eens extra aandacht wil vestigen op het gewenste gedrag, het fietsen.

Voor vragen kan men altijd terecht bij het campagnebureau. Vragen worden per e-mail of telefonisch snel beantwoord.

Materialen

De website van de interventie is www.fietsenscoort.nl. Hierop staat ook het campagnemateriaal, zoals de brochure voor de werkgever, posters en een campagnehandleiding. Dit materiaal is te verkrijgen via een download van de website (http://www.fietsenscoort.nl/meedoen/campagne-materialen).

Vanuit het campagnebureau kunnen ook hard kopies van de werkgeversbrochure en poster worden opgestuurd. Al het materiaal is gratis, en is ook beschikbaar voor externe partijen.

Werkgevers ontvangen jaarlijks een certificaat met de vermeden hoeveelheid CO2 door de fietsprestaties van haar personeel.

Printen