Terug naar overzicht

IRun2BFit

Jongeren bewust maken van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl op hun fitheid en hen dit in de praktijk laten ervaren door middel van een looppgramma. Dat is het doel van IRun2BFit! Een gezonde en energieke lijfstijl moet je leren. Daarom heeft IRun2BFit een leuk en aantrekkelijk vakoverstijgend loopprogramma ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Energiek voor zowel leerlingen als docenten. 

IRun2BFit is een lijfstijl- loopprogramma dat jongeren in 10 weken laat ervaren hoe het voelt als ze gezond leven en een (nog) betere conditie krijgen. Het programma bestaat uit 10 weken met 3 hardlooptrainingen in de week, waarvan 2 tijdens lessen lichamelijke opvoeding. De kennis wordt overgebracht in 10 themaweken bij lessen biologie en lichamelijke opvoeding. Het programma start met een feestelijke kick off en werkt toe naar deelname aan sfeervol regionaal loopevent.

Probleembeschrijving

Overgewicht bij kinderen is een toenemend gezondheidsprobleem. Zo blijkt uit cijfers van de landelijke groeistudie dat in 1980 6% van Nederlandse jeugd (2 tot 21 jaar) overgewicht had, in 1997 was dit gestegen naar bijna 11% en in 2010 tot 14% (Bakel & Zantinge, 2010). Kinderen met (ernstig) overgewicht hebben meer kans op gezondheidsproblemen, zowel op jonge als op latere leeftijd. Zo gaat overgewicht op jonge leeftijd gepaard met tal van gezondheidsproblemen (zoals glucose-intolerantie en diabetes mellitus) en psychosociale problemen (Ebbeling et al., 2002). Bovendien hebben jongeren met overgewicht een grote kans om te zware of obese volwassenen te worden (Serdula et al., 1993; Kindblom et al., 2009).

Overgewicht ontstaat door een onjuiste balans tussen voeding en beweging. In het afgelopen decennium is het belang van bewegen voor de gezondheid steeds meer onderkend en is op grote schaal een bewegingstimuleringsbeleid uitgerold. Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (Ministeries VWS en OCW, 2008) vormt de basis van een stimuleringsprogramma voor de jeugd. Omdat weinig beweging tijdens de jeugd vaak leidt tot weinig beweging op volwassen leeftijd (Mäkinen et al. 2010; Tammellin, 2005; Telema et al. 2006), is het belangrijk dat een actieve leefstijl al op jongere leeftijd een gewoonte wordt. Er valt hier nog veel winst te behalen. Zo blijkt dat in 2009 slechts 20% van de 12-17 jarigen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) van minstens 60 minuten per dag bewegen op een matig inspannend niveau (De Vries et al. 2010). Dertig procent van de jongeren haalt de fitnorm van drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intense activiteit. De combinorm combineert de NNGB en de fitnorm en wil zeggen dat mensen minimaal aan één van beide normen voldoen. Veertig procent haalt de combinorm (De NNGB en/of de fitnorm). Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs beoogt voor 2012 dat de helft van de schoolgaande jeugd aan de combinorm voldoet (VWS, 2008).

Sporten vormt voor jongeren een belangrijke bijdrage aan de mate van lichamelijke activiteit. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat rond de leeftijd van 10 jaar de sportdeelname het hoogst is en dat de sportdeelname al afneemt vanaf 12 jaar en blijft dalen tot de leeftijd van 18 jaar (Tiessen-Rapenhorst, 2011). IRun2BFit stimuleert jongeren om meer te bewegen door middel van loopsport.

Doelgroepen

Jongeren van klas 1,2 of 3 van VMBO, HAVO en VWO.
Het beweegonderdeel van de interventie is voor alle schoolniveaus geschikt. Het theoretisch gedeelte wordt in samenspraak met de docent aangepast aan het onderwijsniveau. De tien themaweken blijven voor iedereen hetzelfde, maar de behandelde stof wordt niet alleen afgestemd op het onderwijsniveau maar ook op welke kennis eerder of later in het schooljaar wordt gedoceerd.

Scholen kiezen er in de praktijk altijd voor om IRun2BFit aan te bieden aan alle schoolniveaus van een leerjaar. Juist het element dat alle leerlingen van de 1e, 2e of 3e klas deelnemen, maakt het extra speciaal. Voor leerlingen die om een goede reden niet het beweeggedeelte kunnen volgen wordt een aangepast schema opgesteld (soms ook in overleg met huisarts) of krijgen een verzorgende rol. Aan het theoretisch gedeelte kan iedereen deelnemen.

Intermediaire doelgroep

Voortgezet Onderwijs Scholen, atletiekverenigingen, gemeenten, loopevenementen, provincies, bedrijven.
Secundaire doelgroep
Directie scholen, Docenten LO/Biologie/Mentoren, looptrainers en ouders.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Einddoel van de interventie is leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs tot meer bewegen aanzetten door middel van loopsport, resulterend in een toename in het aantal leerlingen dat voldoet aan de fitnorm.

Subdoel

 1. In de tien weken dat IRun2BFit op een school wordt uitgevoerd, neemt de gemiddelde fitheid van deelnemende leerlingen toe;
 2. In de tien weken dat IRun2BFit op een school wordt uitgevoerd, sport 80% van de deelnemende leerlingen minimaal drie keer per week (fitnorm, iedere leerling doet mee);
 3. Na 10 weken IRun2BFit is nagenoeg elke deelnemer in staat een afstand van 5 km uit te lopen in hardlooptempo;
 4. Na afloop van het programma zijn 80% van de deelnemende leerlingen zich meer bewust van het belang van een gezonde fitte leefstijl (lijfstijl) en hun eigen keuzes daarin;
 5. Na afloop van het IRun2BFit programma is de kennis van deelnemende leerlingen over het lichaam, gezondheid en de invloed van bewegen gestegen;
 6. Drie maanden na afloop van het programma voldoet 45% van de leerlingen aan de fitnorm.

Missie stichting IRun2BFit
IRun2BFit maakt jongeren bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl op hun gezondheid en fitheid, en laat hen dit op een plezierige manier in de praktijk ervaren. IRun2BFit legt de basis om jongeren blijvend te laten voldoen aan de Fitnorm.

Visie
Een gezonde en energieke lijfstijl moet je leren. Daarom heeft IRun2BFit een leuk en aantrekkelijk vakoverstijgend schoolprogramma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Energiek voor zowel leerlingen als docenten. In 10 weken tijd laat IRun2BFit jongeren laat leren, ervaren en ontdekken hoe het voelt als ze gezond (gaan) leven. Ons motto is ‘mijn lijfstijl, mijn keuze’. Het programma wordt vakoverstijgend uitgevoerd door biologie, lichamelijke opvoeding, mentoren.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Praktijk
De leerlingen gaan 3 keer per week hardlopen, gedurende een periode van 10 weken. Twee trainingen vinden plaats op school tijdens de les LO. De overige training is thuis, in de eigen tijd.

Theorie
Tien lessen biologie en 10 mentorlessen

2B-moments

 • 1x kick off op school met alle leerlingen (1 les uur)
 • 1x testloop 5 km op school met alle leerlingen
 • 1 x deelname 5 km loopevenement met alle leerlingen

De duur van tien weken is gebaseerd op de tijd die nodig is om vanuit een ongetrainde conditie uiteindelijk een vijf kilometer te kunnen hardlopen.

Het lesprogramma voor biologie komt grotendeels overeen met het bestaande curriculum maar wordt alleen op een andere manier aangeboden (projectvorm).

Locaties en Uitvoering

De setting betreft de school. IRun2BFit is een onderdeel van het reguliere schoolprogramma. De keuze voor de school is gemaakt omdat jongeren in de leeftijd van 12-15 zich veel ontwikkelen op sociaal en persoonlijk vlak. Scholen zijn bij uitstek geschikt door middel van kennis en toepassing het leerproces van een energieke lijfstijl uit te voeren.

Programma partners
Lokaal zijn de volgende organisatie betrokken bij de organisatie: School voortgezet onderwijs, Loopevenement, Atletiekvereniging, Sportservice, Gemeente.

Ondersteuning

De begeleiding vanuit IRun2BFit is erop gericht de school de eerste twee jaar te coachen en te begeleiden in de uitvoering. Naast instructie van docenten vindt ook presentatie aan ouders plaats. Dit is verplicht.

Na de twee jaar is de inzet van IRun2BFit naar behoefte beschikbaar. Door middel van een licentieovereenkomst blijven scholen ook na de 1e twee jaar profiteren van het IRun2BFit servicepakket.

Materialen

Een belangrijk deel van de materialen is beschikbaar via de website www.irun2bfit.nl . De website bestaat uit drie verschillende ‘omgevingen’:

 • Jongerenomgeving waarbinnen leerlingen filmpjes kunnen bekijken en hun eigen digitale IRun2BFit ‘lijfstijl visual’ kunnen aanmaken en ontwerpen.
 • Docentenomgeving. Om docenten digitaal te ondersteunen is op de website een aparte ‘docentenomgeving’ gecreëerd. Scholen die meedoen, krijgen een inlogcode voor de website waarop zij de volgende materialen kunnen downloaden: 
  o Syllabi voor de docenten lichamelijke opvoeding en biologie/verzorging/biozorg.
  o Leerlingenlogboek waarin leerlingen al hun les-, trainings- en practicumactiviteiten beschrijven.
  o Formulier hartslagloop in pdf-formaat.
  o Lesmateriaal per weekthema in Microsoft PowerPoint-formaat.
  o Foto’s en filmpjes uit de beelddatabank van IRun2BFit.
  o Powerpointpresentaties voor de lessen.
  o Ouderomgeving: achtergrond informatie voor ouders.

Buiten het lesprogramma is er een draaiboek beschikbaar over alle organisatorische zaken rondom het programma. Dit wordt afgestemd door de coördinator van IRun2BFit met de coördinator binnen de school.

Daarnaast ontvangen de scholen spandoeken voor aankleding , hartslagmeters (kortingsregeling Polar), schoenen (kortingsregeling Brooks) en sportdrank (Extran). Ook kunnen scholen gedurende het programma gebruik maken van de IRun2BFit-cabine. De materialen zijn alleen verkrijgbaar voor scholen die het gehele concept van IRun2BFit afnemen.

Schoenen en sportkleding zijn eigenlijk geen issue. Iedereen heeft deze ook nodig voor de gewone LO les. De aankoop van schoenen met korting is vrijblijvend, men mag het ook doen met je eigen sportschoenen of zelf andere schoenen kopen.

Oordeel commissie

De interventie Irun2BFit wil leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aanzetten tot meer bewegen. De koppeling tussen de lessen biologie en lichamelijke opvoeding vindt de commissie goed.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)