Terug naar overzicht

KombiFit

KombiFit is een aanbod van verschillende sporten en beweegactiviteiten binnen de korfbalvereniging, speciaal ontwikkeld voor mensen van 45 jaar en ouder. Het sportaanbod van KombiFit is laagdrempelig, afgestemd op de eigen fysieke mogelijkheden en de behoefte van de deelnemers. Daarnaast vindt het vooral op een veilige manier plaats in de prettige sociale omgeving van de korfbalvereniging. KombiFit is bedoeld voor leden die dreigen uit te vallen, omdat het voor hen fysiek een steeds grotere uitdaging wordt om op competitieniveau te blijven korfballen. Daarnaast biedt het niet sporters een mogelijkheid om binnen de prettige sociale omgeving van de korfbalvereniging de sport van hun keuze te beoefenen.

Het Korfbalverbond wil met KombiFit niet sporters voorzien in een volwaardig en gevarieerd sport- en beweegaanbod. KombiFit vindt wekelijks plaats, waarbij de exacte dag en het tijdstip wordt bepaald door de vereniging in samenspraak met de deelnemers. Dus iedere week actief en gezond bezig zijn met ook veel aandacht en ruimte voor gezelligheid en het leggen van nieuwe contacten. KombiFit begint met een warming-up, wordt vervolgd met een centrale sport en/of beweegactiviteit en eindigt altijd met een Cooling-Down. Na afloop van de training is het tijd om in de informele sfeer van het clubhuis gezellig na te praten.

KombiFit is een sport en beweegprogramma dat het KNKV voor haar verenigingen heeft ontwikkeld om met ondersteuning vanuit de sportbond aan te bieden aan personen met de leeftijd van 45-plus. Dit betreft de groep sporters, die graag wekelijks actief willen blijven, maar niet meer de mogelijkheid hebben om op competitieniveau actief te blijven. KombiFit is verder geschikt voor niet actieve doelgroepen die graag met andere mensen gezond willen sporten of bewegen. Het uitgangspunt is dat naast korfbal een gevarieerd sport- en beweegaanbod verzorgd wordt, dat is afgestemd op de behoefte van de deelnemers.

Een KombiFit programma vindt wekelijks plaats verdeeld in drie blokken van 12 tot 16 weken (najaar outdoor, winter indoor en voorjaar outdoor). Het programma kent minimaal 3 tot 4 sport- en beweegactiviteiten per blok om op die manier een gevarieerd aanbod te creëren. Een training duurt gemiddeld 1 uur afhankelijk van de hoofdactiviteit. De vereniging stelt per blok haar eigen startpakket aan sport- en beweegactiviteiten samen. Er kan o.a. worden gekozen uit de onderstaande activiteiten.
• 4Korfbal / Beachkorfbal
• Koersbal/ Bowls
• Disc Golf
• Speedminton
• Sportief wandelen
• Nordic walking
• Fithockey
• Anders,….

Kortom, KombiFit is een veelzijdig beweegprogramma, dat door de diverse sport- en spelmogelijkheden goed kan worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers.
Daarnaast is het beweegprogramma KombiFit met een aantal kleine aanpassingen ook prima in te zetten voor andere leeftijdscategorieën.

Probleembeschrijving

Sportgedrag van 45-plussers
De 45-plusser sport structureel minder en degene die wel sporten doen dit minder in georganiseerd verband t.o.v. de jongere doelgroepen.
De totale doelgroep 45-64 jaar bestaat uit 4,5 miljoen mensen. De meeste 45-plussers hebben in het verleden wel gesport, maar in deze levensfase is hun sportdeelname relatief laag. Slechts 38% sport meer dan 40 weken per jaar. 15% van deze groep heeft in de afgelopen maanden helemaal niet aan sport gedaan (minder dan 12x per jaar). Van de 45 – 64 jarige sport bijna 1 miljoen in georganiseerd verband.
Bron: GFK Sportersmonitor 2012 in opdracht van NOC*NSF.

De ledencijfers (Bron: Sportlink en KISS data) van het KNKV bevestigen dit. Het Korfbalverbond kwam ongeveer 10 jaar geleden tot de conclusie dat er sprake was van een stevige uitstroom van seniorleden in de leeftijd van 45 jaar en ouder. De afgelopen 5 jaar heeft er een daling plaatsgevonden van circa 2.500 seniorleden (12% t.o.v. het totaal aantal leden) en hiervan zijn ongeveer 500 leden ouder dan 45 jaar (25%).

Ongeveer 1,2 miljoen van de 4,6 miljoen niet tot weinig sporters geeft aan wel aan sport te willen gaan doen. Van deze groep is 29% (350.000 sporters) tussen de 45-64 jaar. Sporten die in de top 5 worden genoemd zijn Fitness (Bootcamp), hardlopen/joggen/trimmen en wandelen (Bron: GFK Sportersmonitor 2012).

Waarom stoppen 45-plussers
Uit de jaarlijkse KNKV exit enquêtes, verspreidt onder de afgehaakte leden van het Korfbalverbond, komt naar voren waarom men stopt met sporten. De belangrijkste argumenten zijn de enigszins verminderende fysieke mogelijkheden door het ouder worden, blessures of ziekte voor het spelen van wedstrijdkorfbal. Dit argument loopt samen op met de reden van een (te) grote belasting van twee à drie keer per week trainen en een wedstrijd in het weekend. De 45-plusser heeft geen zin om tegen jongere en veel fittere korfbalteams te spelen. De uitdaging, gezelligheid mist en het is fysiek te zwaar. Uit gesprekken met deze categorie sporters blijkt wel dat ze graag actief zouden willen blijven alleen al vanwege de sociale contacten en de sfeer binnen de club. Echter het gemis van een sportaanbod op maat leidt er toch toe dat deze categorie senioren langzaam stopt met sport en dat niet sportende 45+ers niet worden bereikt.

Discrepantie aanbod en vraag 45-plussers
Er is nog te weinig sportaanbod specifiek voor de oudere volwassenen waarbij rekening gehouden wordt met de juiste fysieke belasting, de sociale component en momenten die aansluiten bij de agenda van de 45-plusser. Ook trainers zijn over het algemeen niet gewend aan het aanbieden van aangepaste trainingen voor deze doelgroep.

Doelgroepen

KombiFit richt zich primair op de 45-plusser (45-64 jaar) die dreigt af te haken bij de korfbalvereniging, kort geleden is gestopt met korfballen en de niet sportende 45-plusser, die onder bepaalde voorwaarden weer actief wil worden.

KombiFit wordt gemengd beoefend, dus mannen en vrouwen door elkaar.

Kenmerken van de doelgroep 45-plus (45-64 jaar) zijn:

 • 45-55 jaar; deze groep neemt nog volop deel aan het arbeidsproces en sport veelal in de avond en/of in het weekend
 • 55-64 jaar; Velen gaan in deze levensfase minder werken en zorgtaken voor kinderen nemen af, dat maakt dat deze groep doorgaans meer vrije tijd heeft om te sporten
 • Fysieke mogelijkheden nemen af met het ouder worden
 • Sociale contacten zijn erg belangrijk

Subdoelgroepen zijn:

 • Senior korfballeden die willen stoppen met wedstrijdkorfbal en dreigen uit te stromen; 
 • Oud-korfballeden die onlangs zijn gestopt met korfbal door het ontbreken van een alternatief sportaanbod: 
 • (Groot)ouders van jeugdleden die hun (klein)kind brengen voor trainingen en wedstrijden; 
 • Nieuwe niet sportende 45-plussers uit de lokale omgeving.
 • Op basis van de situatie in de wijk/buurt waar de aanpak ingezet gaat worden, wordt gericht gekeken (buurtanalyse, doelgroepbepaling) welke specifieke doelgroep gekozen wordt.

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroepen zijn in ieder geval:

 • Coördinator van de activiteit; een projectleider benoemd door het bestuur van de korfbalvereniging is in de meeste gevallen de coördinator van KombiFit. De Korfbalconsulent van het KNKV zal gedurende de voorbereidingsperiode ondersteuning geven bij het opstellen van een plan van aanpak.
 • Uitvoerder van de activiteit; een trainer (in bezit van diploma Korfbaltrainer 2) van de korfbalvereniging is in de meeste gevallen de uitvoerder van KombiFit. De korfbalconsulent van het KNKV zal tijdens het eerste seizoen een actieve bijdrage leveren aan het uitvoeren van de daadwerkelijke sportactiviteiten.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

De 45-plusser sport structureel meer (continuering sportparticipatie, 12x norm / 40x norm)* door deelname aan KombiFit bij de vereniging.

* 12x norm: Minstens 12 keer per jaar aan sport doen
40x norm: Minstens 40 weken per jaar aan sport doen

Subdoel

Subdoelen op niveau van de doelgroep:

 1. Minder senior-leden stromen uit bij de korfbalvereniging door deelname aan KombiFit;
 2. Meer oud-leden van de korfbalvereniging nemen deel aan KombiFit;
 3. Nieuwe niet sportende 45-plussers uit de lokale omgeving nemen deel aan KombiFit;
 4. Deelnemers ervaren dat KombiFit aansluit bij hun fysieke belastbaarheid;
 5. Deelnemers sporten met gelijk gestemde (qua leeftijd, fysieke gesteldheid, gemeenschappelijk sportmoment / tijd) en ervaren het aanbod daardoor als passend bij hun eigen wensen en behoeften;
 6. Deelnemers bewegen meer (1x per week), krijgen een betere conditie en ervaren meer sociale contacten.

Randvoorwaardelijke subdoelen:

 • De gediplomeerde (korfbal)trainer is of wordt geschoold en beschikt daarmee over voldoende kennis en vaardigheden om een aantrekkelijk sportaanbod voor 45-plussers KombiFit bij de club te verzorgen;
 • Er is een structurele samenwerking met andere partijen (gemeente, provinciale sportraad, praktijken huisarts / fysiotherapeuten, wijk- en buurtcentra), om meer 45-plussers te werven voor deelname aan KombiFit

Bijvangst

 • De bezettingsgraad van de accommodatie wordt verhoogd. KombiFit kan prima overdag plaatsvinden op momenten dat de accommodatie niet wordt gebruikt;

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Fase 1: Beginnen met KombiFit 45-plus

• Het bestuur van de korfbalvereniging start de voorbereidingen voor het uitvoeren van de interventie KombiFit met het aanstellen van een projectleider / coördinator en deze gaat stapsgewijs als volgt te werk:

Oriëntatie en voorbereiding: de projectleider maakt een Buurtanalyse , doelgroep- en doelbepaling en concept wervingsplan en zorgt voor draagvlak binnen de vereniging en samenwerkende partners.

Tijdsduur: 4 weken

• Planning: de projectleider vormt een werkgroep en maakt een plan van aanpak met deelplannen voor de werving en uitvoering (inclusief kennismakingsprogramma). Tevens maakt de projectleider en rol- en taakverdeling voor de werkgroep.

Tijdsduur: 6 weken

Fase 2: Werving deelnemers

• Werving: via diverse kanalen en social media worden de deelnemers geworven afhankelijk de gekozen doelgroep. Na het volgen van een kennismakingsprogramma van 3 weken (inclusief informatie bijeenkomsten) volgt de definitieve inschrijving.

Tijdsduur: 2 maanden

Fase 3: Uitvoeren van KombiFit 45-plus

• Uitvoering sport/beweegactiviteiten: het programma KombiFit wordt in 3 blokken van 12-16 weken bij de korfbalvereniging uitgevoerd. In overleg met de deelnemers wordt bepaald op welk tijdstip de trainingen plaatsvinden (overdag, in de avond of in het weekend). Een wekelijkse training duurt 1 à 1½ uur afhankelijk van de sportactiviteit.
De trainers / begeleiders kunnen hierbij worden ondersteund door de korfbalconsulent van het KNKV.

Tijdsduur: Ongeveer 40 weken, start medio augustus en eindigend medio juni.

Fase 4: Evaluatie

• Afronding: Evaluatie van volledige traject inclusief tevredenheidsonderzoek deelnemers.

Tijdsduur: 1 maand na afloop programma

Locaties en Uitvoering

 • (Korfbal)verenigingen
 • Ouderenzorg
 • Sportinstellingen
 • Welzijnsinstellingen
 • Wijk- en buurtcentra

Ondersteuning

De ondersteuning vanuit de bond wordt gedaan door Korfbalconsulenten, die verenigingen ondersteunen met het opzetten van een plan van aanpak (projectmatige opzet), praktische uitvoering en scholen van het kader via train de trainer trajecten bij dit sportaanbod goed uit te voeren.

 • De Korfbalconsulent KNKV adviseert en ondersteunt de projectleider bij het ontwikkelen van de diverse deelplannen t.b.v. het programma KombiFit 45-plus.
 • De Korfbalconsulenten van het KNKV geven actieve ondersteuning gericht op de doelgroep zowel bij het kennismakingsprogramma als gericht op de trainers (train de trainer) bij de uitvoering van het sportprogramma.
 • Het handboek KombiFit is beschikbaar voor de uitvoerder evenals draaiboeken en promotiemateriaal, zoals flyers en posters.
 • Het KNKV deelt zijn kennis en ervaringen met sportaanbieders en betrokken partijen zoals andere sportbonden, gemeenten, sportraden op workshops e.d.
 • Lokale professionals in de buurt kunnen een bijdrage leveren aan zowel de werving van de doelgroep(en), als het inbrengen van kennis over deze doelgroep: gemeente, wijk- en buurtcentra, welzijnsorganisaties etc.

Materialen

Het KNKV heeft een digitale handleiding beschikbaar met daarin een duidelijke beschrijving hoe deze interventie door de uitvoerder kan worden opgepakt.
Daarnaast krijgen verenigingen instructie, tips en voorbeelden aangereikt van de sporten/activiteiten die zij in hun programma willen opnemen. Het KNKV werkt hierbij samen met de betreffende sportbonden (o.a. Bowls, hockey en speedminton). De betreffende sportbonden verschaffen deze informatie, via de KNKV consulent, aan de betreffende vereniging, zodat zij de sportvormen op de juiste manier kunnen inzetten binnen het lesprogramma. Het KNKV heeft verder een webpagina KombiFit, waar meer informatie op staat.
Afhankelijk van de gekozen activiteiten, komt u een heel eind met de volgende materialen:

 • Korfbal: grote korf, ballen, hesjes en pionnen
 • Koersbal/bowls: ballen en speelmat
 • Speedminton: rackets, shuttles en veldmarkering
 • Sportief wandelen/GPS-wandelen: GPS
 • Nordic walking: exel poles (stokken)
 • Fithockey/Knotshockey: set Fithockey

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)