Terug naar overzicht

Lappset Parkour/ Freerunnen

Doel/doelgroep/aanpak
Meer bewegen omdat het leuk is. De sport parkour, ook wel bekend onder de naam freerunning, brengt kinderen en jongeren in beweging vanuit hun intrinsieke motivatie en binnen hun eigen belevingswereld. Freerunning en parkour zetten ook jeugd die normaal minder geïnteresseerd is in sport, aan tot bewegen. Iedereen beweegt op het eigen niveau. Eveneens kunnen de sporten een belangrijke rol spelen in de valpreventie.

Enorme aantrekkingskracht op de jeugd
Freerunning en parkour zijn sporten waarbij het doel is om van A naar B door de omgeving te bewegen. Lappset Parkour is een reeks toestellen voor de buitenruimte waarop de sport parkour of freerunning beoefend kan worden op veilige toestellen. Onder de toestellen ligt een veiligheidsondergrond met stippen en strepen die ook gebruikt kunnen worden bij het maken van sprongen.Lappset Parkour is ontwikkeld voor een grote leeftijdsgroep. Een jong kind vanaf 4 jaar kan de stippen en lijnen in de veiligheidsondergrond gebruiken, of sprongen maken op de lage grondelementen. De oudere jeugd blijft uitdaging vinden met nieuwe sprongen en routes.

Op de basisscholen, voorgezet onderwijsscholen en openbare speelgelegenheden heeft Lappset Parkour een enorme aantrekkingskracht op jeugd van alle leeftijden. Op scholen maken leerlingen tijdens de lessen bewegingsonderwijs, maar ook buiten schooltijd volop gebruik van de toestellen. Op openbare speelgelegenheden bewegen kinderen volop zelfstandig op het Lappset Parkour. Uit zichzelf. Groep 1 tot en met 6 vwo. Jongens en meiden. De turners en voetballers. Iedereen beweegt op zijn eigen niveau. En dat is het unieke aan Lappset Parkour!

Toepassing Lappset Parkour in het onderwijs
Parkour en freerunning zijn een zeer geschikte bewegingsvorm voor het onderwijs. Leerlingen bouwen zelfvertrouwen op door hun eigen grenzen te verkennen en te verleggen. De sport kent geen spelregels, zolang de jeugd maar veilig bezig zijn en respect tonen voor zichzelf en anderen.

Lappset Parkour kan zowel ingezet worden in de lessen lichamelijke opvoeding als vrij gebruikt worden. Ervaringen die de jeugd binnen tijdens de lessen bewegingsonderwijs opdoen, kunnen zij buiten herhalen of uitbreiden op Lappset Parkour. Dit kan zowel tijdens de buitenlessen als zelfstandig tijdens de pauzes. Lappset Parkour is zowel geschikt voor basisscholen als het voortgezet onderwijs.

Ondersteuning
Yalp biedt met behulp van de professionals Alles in Beweging en Progression advies en ondersteuning aan. Zij leiden een docententeam of buurtsportcoaches op, de jeugd krijgen proeflessen van een professional en scholen of gemeenten worden begeleid bij de implementatie van Lappset Parkour om te zorgen dat de opstellingen daadwerkelijk veel gebruikt worden.

Probleembeschrijving

Slechts 17,1% van de 4-11-jarigen en 17,8% van de 12-17-jarigen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NISB, 2011). Deze norm stelt dat kinderen elke dag minimaal 60 minuten matig intensief moeten bewegen. In de grote steden ligt het aantal kinderen dat de beweegnorm haalt nog lager (bron: factsheet onderzoek buitenspelen, 2013, Jantje Beton). Buitenspelen kan qua tijdsduur en intensiteit een wezenlijke bijdrage leveren aan het halen van de NNGB: er is overtuigend bewijs voor een positieve relatie tussen buitenspelen en de mate van lichamelijke activiteit van kinderen (bron: belang van buitenspelen, 2012). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren tussen de 25% en 54% van de tijd die zij doorbrengen op een speelplek of schoolplein tenminste matig intensief bewegen (bron: belang van buitenspelen, 2012).

Op dit moment speelt echter 22% van de kinderen eenmaal per week of minder vrij buiten en 20% van de kinderen zou graag meer buiten willen spelen dan ze doen (bron: 2013, Jantje Beton). Het aantal buitenspeeluren neemt af door onder andere concurrentie van tv, computer en andere elektronische apparatuur. Vier op de tien kinderen vindt zijn of haar huidige speelomgeving saai. Met name kinderen in stedelijke omgevingen en oudere kinderen van 9 tot 12 jaar geven dit aan. (bron: factsheet Jantje Beton). Lappset Parkour draagt bij aan een uitdagende speelomgeving.

Mogelijke gevolg van weinig lichamelijke activiteit is een verhoogde kans op hart en vaatziekten, overgewicht, depressie, vormen van kanker en diabetes (bron: WHO, 2010). Buitenspelen (beweging) heeft een preventieve werking op het ontstaan van overgewicht en chronische aandoeningen. (bron: onderzoek belang van buitenspelen, 2012).

Daarnaast zien we een toename in aantal en ernst van valongelukken bij kinderen. Jaarlijks komen 75.000 kinderen van 4 tot en met 12 jaar op een Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis door een val. Oorzaken hiervoor lijken verslechterde motorische vaardigheden (waardoor kinderen bijvoorbeeld vaker vallen, botsen en gewrichten verdraaien) en de stijgende prevalentie van overgewicht onder Nederlandse jeugdigen (waardoor ze bijvoorbeeld vaker botten breken). Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat buitenspelen de ontwikkeling van motorische vaardigheden bevordert (bron: onderzoek belang van buitenspelen, 2012).

Lappset Parkour brengt kinderen en jongeren in beweging vanuit hun intrinsieke motivatie, iedereen beweegt op zijn eigen niveau en daagt de jeugd uit om op een leuke manier binnen hun eigen belevingswereld meer te sporten.

Doelgroepen

Lappset Parkour is bedoeld voor de jeugd (4-18 jaar). De hoogte en keuze van de toestellen die geplaatst worden, zijn afhankelijke van de doelgroep die op een specifieke locatie samenkomt. Er zijn producten geschikt voor kinderen van basisschoolleeftijd (4 tot 11 jaar) en producten geschikt voor jongeren van middelbare schoolleeftijd (12 tot 18 jaar). 

Kinderen van 4-11 jaar zitten op de basisschool. Zij hebben onder schooltijd, tijdens pauzes en tijdens de lessen lichamelijke opvoeding mogelijkheid tot beweging. En natuurlijk na schooltijd. Schoolpleinen zijn steeds vaker openbaar toegankelijk na schooltijd of wordt ingezet door buurtsportcoaches. Na schooltijd kan vaak ook op een openbare gelegenheid in de buurt door deze kinderen worden bewogen.

Jongeren van 12-18 jaar bevinden zich in het middelbaar of voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben op de huidige pleinen veel minder vaak beweegmogelijkheden op het ‘schoolplein’ terwijl jongeren bewegen wel leuk vinden zodra er passend aanbod is, is de ervaring. De leerlingen van deze leeftijd hebben onder schooltijd tijdens pauzes, tussenuren en de lessen lichamelijke opvoeding tijd voor beweging.

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroep is degene die het beweegaanbod op het Lappset Parkour verzorgt. Wie dit precies is hangt af van de locatie van het Lappset Parkour. Als het Lappset Parkour op een school is geplaatst, dan is de intermediaire doelgroep docenten die de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Als het Lappset Parkour op een openbare speelgelegenheid of een openbaar schoolplein is geplaatst worden na schooltijd uitvoerende buurtsportcoaches* ingezet om wijkbreed lessen parkour of freerunning te geven.

* Een uitvoerende buurtsportcoach kan ook een combinatiefunctionaris of een gekwalificeerd jongerenwerker zijn. Om de helderheid in de omschrijving te behouden wordt alleen de buurtsportcoach benoemd.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van Lappset Parkour is om jeugd van 4-18 jaar vaker te laten voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), door hen meer buiten te laten bewegen.

Subdoel

Yalp richt zich samen met Progression en Alles in Beweging met de ondersteuningsmodules op de intermediaire doelgroep. Uiteindelijk is het wel de bedoeling om de kinderen te bereiken met Lappset Parkour.

De subdoelen op de einddoelgroep zijn dan ook:

 • Kinderen kennen de mogelijkheden van Lappset Parkour;
 • Kinderen beleven plezier aan de georganiseerde lessen op Lappset Parkour;
 • Kinderen hebben de benodigde motorische vaardigheden en kennis van hun grenzen om zelfstandig te kunnen spelen op het Lappset Parkour.
 • Kinderen spelen gemiddeld een half uur per dag zelfstandig (buiten de lessen bewegingsonderwijs) op het Lappset Parkour.

Subdoelen op de intermediaire doelgroep:

 • Verzorgers van de lessen (docenten/buurtsportcoaches) zijn na het volgen van ondersteuningsmodules (omschreven in de aanpak van de interventie) in staat om kinderen te leren hoe zij (veilig) op een Lappset Parkour kunnen bewegen;
 • Verzorgers van de lessen (docenten/buurtsportcoaches) verzorgen minimaal één keer per week een les op het Lappset Parkour. Docenten doen dit aan hun klas(sen). Buurtsportcoaches aan groepen van minimaal 20 kinderen uit de buurt.

Een uitvoerend buurtsportcoach kan ook een combinatiefunctionaris of een gekwalificeerd jongerenwerker zijn. Om de helderheid in de omschrijving te behouden wordt alleen de buurtsportcoach benoemd.

Geen doel, maar wel winst van de interventie is dat de verbeterde motorische vaardigheden bijdragen aan de preventie van valongelukken.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Stap1: Inrichting van het schoolplein of openbare plek, bestaande uit advies, ontwerp, bestelling toestellen en plaatsing door Yalp. 10 weken. Eventueel extra benodigde tijd voor het rondkrijgen van financiering of een langdurig beslissingstraject niet inbegrepen.

Stap 2: Ondersteuning lokale docenten/buurtsportcoaches: 2 dagdelen (onderdeel A en B)

Stap 3: Demonstratie en instructie aan de jeugd: 3 uur

Stap 4: Voorbeeld les parkour en freerunning: minimaal 1 dagdeel, per groep een les van 1.5 uur

Stap 5: Lessen met Lappset Parkour: wekelijks minimaal 1 uur in de gymles/ buiten school

Stap 6: Evaluatie van de lessen voor docenten/buurtsportcoaches: 1 dagdeel

Locaties en Uitvoering

Lappset Parkour is, afhankelijk van de specifieke toestelkeuze, bedoeld voor jeugd tussen 4 en 11 jaar en 12 en 18 jaar. De interventie past bij basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, brede sportverenigingen en gemeenten (buurtsportcoaches). Bij de realisatie van een Lappset Parkour moet altijd gekeken worden of het een plek is waar veel jeugd samenkomt.

Ondersteuning

Ondersteuning bij de inrichting met Lappset Parkour
De accountmanagers van Yalp ondersteunen de klant bij de inrichting met Lappset Parkour en zorgen voor realisatie van de toestellen en bijbehorende veiligheidsondergrond. Nadien kunnen klanten met vragen over het toestel, onderhoud en inspecties terecht bij de serviceafdeling van Yalp.

Ondersteuning bij de implementatie van een Lappset Parkour
De ondersteuningsmodules helpen mensen bij het lokaal succesvol maken van Lappset Parkour. Alles in Beweging en Progression ondersteunen met hun expertise mensen om een succesvolle Lappset Parkour locatie op te starten en zorgt dat er lokaal docenten en buurtsportcoaches worden opgeleid. Deze begeleiders hebben daarna genoeg kennis om wekelijks trainingen te geven op de Lappset Parkour locatie.

De informatie voor docenten en buurtsportcoaches wordt geborgd via het didactische document waarin opbouw van lessen, sprongoefeningen en veiligheidsmaatregelen worden omschreven.

Materialen

 • Oriënteren op Lappset Parkour
  Om te begrijpen wat de interventie inhoudt kunnen geïnteresseerden voorafgaand te starten met Lappset Parkour informatie inwinnen via de website www.yalp.nl en daar achtergrondinformatie, video’s en alle producten met prijzen bekijken.
 • Lappset Parkour toestellen
  Voor het uitvoeren freerunning en parkour op het schoolplein zijn Lappset Parkour toestellen nodig met een bijbehorende veiligheidsondergrond.
 • Informatiebord
  Bij een Lappset Parkour locatie kan een informatiebord worden geplaatst waarop stap voor stap enkele standaard parkour-/freerunningoefeningen worden uitgelegd. Dit wordt gedaan aan de hand van korte tekst en ondersteund door iconen. Bij iedere oefening wordt aangegeven hoe de oefening wordt opgebouwd (eenvoudig naar moeilijk) en worden aandachtspunten voor de veiligheid benoemd. Aan de hand van de oefeningen op het informatiebord kan de jeugd aan de slag met de toestellen. Uiteraard zijn er meer sprongen op de toestellen mogelijk.
 • Didactisch document (handleiding Lappset Parkour)
  Yalp, Alles in Beweging en Progression starten middels advies en ondersteuning een succesvolle Lappset Parkour locatie op. Docent of buurtsportcoaches hebben daarna genoeg kennis om wekelijks trainingen te geven op de Lappset Parkour locatie. De informatie voor docenten en buurtsportcoaches wordt geborgd via het didactische document.Het document bevat informatie over het doel van freerunning en parkour, opbouw van lessen, sprongoefeningen en veiligheidsmaatregelen worden omschreven. Het document bevat zowel sprongoefeningen voor binnen in de gymzaal (voor uitoefening van de sport bij slecht weer) als voor buiten op het Lappset Parkour. De sprongen worden aan de hand van foto’s omschreven. De oefeningen worden per toestel opgebouwd van eenvoudig naar moeilijker. Met deze handleiding kunnen docenten op buurtsportcoaches lessen geven aan kinderen van verschillende leeftijden en verschillend niveau.
Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)