Terug naar overzicht

Liever Bewegen dan Moe

Liever Bewegen dan Moe is een fit-programma voor allochtone vrouwen (18 – 65 jaar) met een lage sociaal economische status en milde depressieve klachten, waarbij voorlichting over gezonde leefstijl wordt aangeboden in combinatie met een beweeggedeelte. Hierbij worden de deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht met als doel het voorkomen van depressiviteit.

Probleembeschrijving

Van alle psychische stoornissen is het hebben van een depressie het meest invaliderend. Depressie kan in de hele levensloop een rol spelen. De 1e depressie ontstaat gewoonlijk in de late adolescentie. Uit onderzoek (de Graaf et al, 2010) blijkt dat bij 5,2% van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 65 per jaar een depressie ontstaat.

Bekend is verder dat vrouwen tweemaal zo vaak een depressie hebben als mannen, dat depressie relatief vaker voorkomt bij mensen met een laag inkomen, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (ibid.).

Bij de allochtone bevolkingsgroepen is nog weinig onderzoek gedaan naar depressieve klachten. Uit een literatuurstudie blijkt dat migranten een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen, zoals depressie (Lassetter e.a., 2009). Uit Nederlands onderzoek komt naar voren dat ongeveer een kwart van de Turkse vrouwen depressieve klachten heeft (CBS,2013).

Doelgroepen

Liever Bewegen dan Moe is ontwikkeld voor allochtone vrouwen (18 – 65 jaar) met een lage sociaal economische status en milde depressieve klachten. Deze doelgroep is een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van depressie omdat zij is blootgesteld aan veel van de risicofactoren voor depressie en vaak ook lichte depressieve klachten heeft.

Intermediaire doelgroep

NVT

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Liever bewegen dan moe’ is een fitprogramma voor vrouwen met lichte depressieve en/of spanningsklachten, waarbij voorlichting over een gezonde leefstijl in combinatie met een beweegprogramma wordt aangeboden. De deelnemers worden letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht met als doel het voorkomen van depressieve klachten.

Het oorspronkelijke draaiboek is ontwikkeld door Parnassia en is in oktober 2007 aangepast en gestandaardiseerd door een samenwerking tussen Parnassia, Context & RIAGG Rijnmond. Het doel hiervan is om de training beter aan te laten sluiten op het niveau en de behoefte van de doelgroep. Tevens is er hierdoor een verbinding ontstaan tussen de gezondheidsvoorlichtingen en het beweegprogramma.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur per bijeenkomst. Een groep kan bestaan uit 8 tot 15 deelnemers, afhankelijk van de grootte van de locatie.

De eerste bijeenkomst is een voorlichtingsbijeenkomst van een uur, om kennis te maken met de trainers, informatie te geven en vragen te beantwoorden. Hier wordt ook in gesprekken met potentiële deelnemers beoordeeld, of zij passen binnen de in/exclusie criteria.

De daaropvolgende bijeenkomsten bestaan uit psycho-educatie en bewegen. Beide delen kunnen naar behoefte en tijd iets aangepast worden.

Deelneemsters krijgen een deelnemersmapje met informatie over de bijeenkomst. Trainers stimuleren de deelneemsters om met het onderwerp van de bijeenkomst aan de slag te gaan.

Ondersteuning

Andere organisaties die LBDM willen uitvoeren, moeten beschikken over geschoolde preventiedeskundigen, sporttrainers, geschikte materialen (PR, draaiboek, deelnemersmappen, sportmaterialen), en een geschikte locatie voor voorlichting en bewegen. Daarnaast moeten de preventiedeskundigen de train de trainer gevolgd hebben.

Verschillende GGZ organisaties hebben de interventie op hun programma staan.

Materialen

Voor de trainers is een handleiding beschikbaar. Hierin staat bij elke bijeenkomst een duidelijk programma beschreven. Tips voor de trainers en suggesties voor de werving staan in de handleiding. Deelnemers krijgen hun eigen werkmap, met informatie en vragen.

Oordeel commissie

De interventie is voor de tweede keer erkend op niveau van Goed onderbouwd. De commissie spreekt haar waardering uit voor de brede aanpak van de interventie.

Uitvoerbaarheid

De interventie beschikt over een duidelijke handleiding en praktische materialen. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de interventie veel wordt uitgevoerd. Om de interventie te optimaliseren adviseert de commissie om meer aandacht te besteden aan nieuwe relevante ontwikkelingen zoals de aanstelling van de buurtsportcoach en sociale wijkteams.

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)