Terug naar overzicht

Maak werk van bewegen!

Het doel van de interventie “Maak werk van bewegen!” is structureel duurzame inzetbaarheid bij medewerkers. Voor iedere werknemer wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) als doel gesteld. Concreet wordt als hoofddoel gesteld dat 70% van de deelnemende werknemers die bij de start nog niet aan de NNGB voldoet, binnen een jaar aan deze NNGB voldoet.

Door de interventie wordt de werkgever overtuigd dat investeren in duurzaam sport- en beweeggedrag loont. Tevens wordt het kennisniveau op het gebied van duurzaam sport- en beweeggedrag verhoogd, zowel bij werkgever als werknemers. Het stimuleert werknemers om zelf gemotiveerd te kiezen welk sport- en beweeggedrag bij hen past en werknemers hebben minderen redenen (geen tijd, middelen, motivatie) om niet te bewegen.

De doelgroep van de interventie bestaat uit inactieve (volgens NNGB) werknemers in de leeftijd van 18-65 jaar. Het gaat om werknemers die het niet redden om zonder interventie structureel actief te worden. Zij bevinden zich op het werk niet in een omgeving die hen stimuleert om te gaan bewegen. Zij hebben vaak een zittend beroep.

Qua aanpak begint de interventie met een ‘kick off’ evenement bij de werkgever op locatie. Hier maken medewerkers op een leuke, laagdrempelige manier kennis met sport en bewegen. Er worden diverse testen gedaan om te kijken hoe men ‘ervoor staat’ en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Dit evenement geeft draagvlak in de organisatie en dient tevens als behoeftenpeiling.

Het vervolg traject bestaat uit 12 maandelijks terugkerende actieweken op het gebied van sport en bewegen. Hierbij worden workshops (bewegen achter je bureau – DeskFIT, Kangoo Jumps), korte trainingen (boxen, bootcamp), clinics (schaatsen, hardlopen) en tools (DeskBikes, zitballen) ingezet.

Elke maand worden tijdens de actieweek de testen herhaald. Zo wordt de voortgang bewaakt en de ontwikkeling naar meer sporten en bewegen in kaart gebracht.

Tussentijds en aan het einde van het interventietraject vinden er een evaluaties plaats door de werkgroep. De werkgever wordt gestimuleerd om de ingezette gedragsverandering op het gebied van sport en bewegen middels het WellVit portaal continue (frequentie en looptijd) te maken.

Probleembeschrijving

Volgens het CBS behoort bijna twee derde van de bevolking van 15 – 65 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 7,1 miljoen personen in Nederland (1e kwartaal 2014). 48% van de volwassenen van 18 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, aldus TNO (2013). Het lukt een groot deel van de werknemers niet om minstens 5 dagen in de week, een half uur per dag, matig intensief actief te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een gebrek aan tijd of het ontbreken van middelen en motivatie.

Slechts een kwart van de bedrijven voert een beleid om lichaamsbeweging bij medewerkers te stimuleren volgens TNO (2010). De komende jaren wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met een vergrijzende en steeds krapper wordende arbeidsmarkt

Werknemers brengen een belangrijk deel van hun tijd op het werk door. Die tijd wordt vaak zittend doorgebracht, zo geeft de Monitor Bewegen en Gezondheid (2013) van TNO aan. Op een gemiddelde werkdag zit een werknemer 5,6 uur, 3,7 uur na werktijd en zitten / liggen zij gemiddeld 5,3 uur op een vrije dag. 52% geeft aan niet gestimuleerd te worden meer te bewegen. Te weinig bewegen is een concreet arbeidsrisico. Het verhoogt volgens het RIVM (2010) de kans op vroegtijdig overlijden en vergroot het risico op het ontstaan van ziekten. Het betreft ziekten zoals coronaire hartziekten, diabetes, beroerte, botontkalking, dikke darmkanker en borstkanker. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen voor een risico verhogend effect van weinig bewegen op dementie en depressie.

Het sport- en beweeggedrag van de werkende bevolking is laag met alle risico’s van dien. Als jongeren gaan werken, gaan ze minder sporten en dat wordt nog minder als er kinderen komen. De sportdeelname (minstens 40 weken per jaar) van volwassenen tussen 18 en 64 jaar is 47% in 2013, vooral de 45-64 jarigen zijn meer gaan sporten. Uit onderzoek van Hildebrandt, Chorus & Tiessen-Raaphorst sport slechts 38% van de ouders met kinderen jonger dan zes jaar (2010).

De rapportage Sport 2008 heeft berekend dat voldoende bewegen netto minimaal 677 miljoen euro aan zorgkosten bespaart per jaar. Niet sporten kost Nederland jaarlijks € 907 miljoen aan gezondheidszorg, terwijl de medische kosten van de behandeling van sportblessures worden geschat op 230 miljoen op jaarbasis.

Bedrijven zijn een uitstekende plaats om beweegactiviteiten aan te bieden omdat hier de volwassenen zitten die een daling laten zien in sportparticipatie. Daarnaast komt in bedrijven veel sedentair gedrag voor. De interventie “Maak werk van bewegen!” geeft bedrijven de mogelijkheid om in samenwerking met WellVit, lokale sportverenigingen en sportaanbieders het sport- en beweeggedrag van werknemers te verbeteren door het creëren van op maat sportaanbod dat voldoet aan de wensen en behoeften van de werknemers binnen het bedrijf.

Doelgroepen

De interventie “Maak werk van bewegen!” richt zich met name op middelgrote (50-249 werknemers) en grote (250+) bedrijven.

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroep van de interventie bestaat uit de opdrachtgever / werkgever (management, directie, HR- en Arbo professionals) die de interventie binnen het bedrijf initiëren en zoveel mogelijk werknemers binnen de einddoelgroep stimuleren deel te nemen aan de interventie. 

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie is werknemers structureel meer te laten bewegen. Voor iedere werknemer wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) als doel gesteld. Concreet wordt als hoofddoel gesteld dat 70% van de deelnemende werknemers die bij de start nog niet de NNGB haalt, binnen één jaar aan deze NNGB voldoet.

Subdoel

Werkgever:
– De werkgever is overtuigd dat investeren in bewegen loont.
– De werkgever heeft meer kennis over duurzaam sport- en beweeggedrag en draagt dit uit aan de werknemers.

Werknemers:
– Werknemers hebben meer kennis op het gebied van duurzaam sport- en beweeggedrag.
– Werknemers weten sporten en bewegen te integreren in en rond de dagelijkse werkroutine van het bedrijf
– Werknemers zijn gemotiveerd om zelf te kiezen welk sport- en beweeggedrag bij hen past.
– Werknemers hebben minder redenen om niet te bewegen (geen tijd, middelen, motivatie).

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

1. Inventarisatie behoefte werkgever ( dagdeel)
2. Vormen projectgroep (dagdeel)
3. Start evenement met inventarisatie en nulmeting (dagdeel op locatie)
4. Maandelijkse actieweek (12 maanden)
5. Tussentijdse evaluatie , rapportage en bijsturing (maandelijks)
6. Eind evaluatie & stimulering structurele voortzetting

Locaties en Uitvoering

De interventie “Maak werk van bewegen!” richt zich met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) organisaties (bedrijven / instellingen / overheden). In het verleden zijn activiteiten uitgevoerd voor Hans Grohe / Cleopatra, Kennemer Wonen, Gemeente Alkmaar, Reaal, ABNAMRO, Atos, Rabobank, Alliander, Brunel, Zorginstelling Topaz, Turien & Co., Gemeente Den Haag, Ziekenhuis MCA, Waterland Ziekenhuis, Telefooncentrale Alkmaar, Sociale werkplaats WNK, Gemeente Boarnsterhim, HCV groep, Horizon College en Medtronic.

De uitvoering van de interventie wordt verzorgd door een in overleg gekozen en geselecteerde groep locale sport- en beweegaanbieders (uitvoerders) die het beste aansluiten bij de werkgever en het meeste toegevoegde waarde en realisatie van de verbetering van het structureel beweegaanbod.

Ondersteuning

WellVit is als interventie eigenaar altijd betrokken bij de uitvoering en procesevaluatie van de interventie. Hierdoor is een systeem van overdracht niet van toepassing. Na de 12 maanden interventie biedt WellVit een online platform voor structurele opvolging en zelfstandige keuze van medewerkers om te blijven werken aan sport en bewegen. Via dit online platform maken medewerkers zelf gemotiveerde keuzes om structureel te blijven sporten en bewegen.

Materialen

  • Handleiding voor sport- en beweegaanbieders voor de uitvoer van de interventie.
  • Wervingmaterialen “Maak werk van bewegen!”(leaflet, e-mail format en presentatie allen in te zetten zowel voor werving werkgevers als medewerkers).
  • Format om behoeften van medewerkers in kaart te brengen (enquête, interesseformulieren).
  • Meetapparatuur (Tanita echte leeftijd, Respilex Stresstest, stappenteller, beweegmonitor).
  • Materiaal om te bewegen op locatie (bijvoorbeeld WaterRowers – roeimachines, Ipong tennis, spinning- en deskbikes).
  • Format om een evaluatie per medewerker en organisatie te houden.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)