Terug naar overzicht

Schooljudo.nl

Doelgroep schooljudo
Schooljudo.nl is specifiek ontwikkeld voor basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen van allochtone afkomst en kinderen met een lage SES (sociaal economische status), zogenaamde prioritaire groepen, vormen de hoofddoelgroep van Schooljudo.

Doel judo op school

Hoofddoel: Schooljudo levert een bijdrage aan de sociaal/mentale en fysieke ontwikkeling van een kind. Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

 • De doelgroep heeft kennis van verschillende judotechnieken en weet wat goede valtechnieken (kennis); 
 • De doelgroep heeft een reflectiemethode geleerd (kennis);
 • De doelgroep is in staat om de judo- en valtechnieken toe te passen (fysieke vaardigheden);
 • De doelgroep ervaart plezier en is niet bang om te vallen en elkaar vast te pakken, zij zijn in staat zonder aarzeling de geleerde reflectiemethode toe te passen op zichzelf en op elkaar (eigen effectiviteit, plezier).

Aanpak

Voorbereidingsfase -> Het programma wordt 6 a 8 weken voor de start georganiseerd door Schooljudo.nl. De organisatie gebeurt in afstemming met lokale partijen en wordt waar mogelijk aangepast aan de lokale situatie.

Schoolse fase -> Kinderen krijgen gedurende 6 weken judo les op school op een echte judomat in een echt judopak van een echte judomeester. Deze lessen vinden tijdens de reguliere gymlessen plaats, bij voorkeur onder de gymles van de groepsdocent. In de lessen wordt hard gewerkt aan de volgende waarden: samenwerken, discipline, respect, weerbaarheid, vertrouwen, beheersing, samenwerken, en heel veel plezier. Daarnaast leren de kinderen veilig vallen.

Clinic -> Als afsluiting van de schoolse lessen en als zetje naar de naschoolse lessen vindt er een afsluitende clinic plaats van een topjudoka.

Materiaal

 • Judopakken (ieder kind krijgt een judojas, judobroek en judoband)
 • Judomatten
 • Schooljudo lespakket geschreven door valpedagoog Yos Lotens
 • Communicatiematerialen (diploma voor de kinderen en een informatieflyer voor de ouders/verzorgers van de deelnemers)
 • Gestandaardiseerde projectroosters met alle informatie voor de betrokken partijen
 • Intakeformulieren
 • Evaluatieformulieren

Onderbouwing

Het verminderde beweeggedrag en –niveau van kinderen wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Schooljudo.nl beïnvloedt deze factoren op verschillende bewezen effectieve methodes zodat bij iedere deelnemer een bijdrage geleverd wordt aan de fysieke en mentaal/sociale ontwikkeling. Door onder ander judo in te zetten als middel, te werken met goed opgeleide docenten en te werken middels een totaalconcept met verschillende (communicatie) materialen worden factoren positief beïnvloed. Deze aanpak wordt in verschillende onderzoeken effectief genoemd. Zo is het bijvoorbeeld bewezen dat kinderen meer sporten en meer positieve effecten van sport ervaren wanneer zij plezier hebben in de sport en wanneer er begeleiding is door goed opgeleide leraren.

Probleembeschrijving

Probleem
Basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland bewegen steeds minder en minder goed en zijn hierdoor sociaal/mentaal en fysiek minder vaardig. Dit geldt met name voor kinderen uit een prioritaire doelgroep, te weten allochtone kinderen en kinderen met een lage SES (sociaal economische status).

Sub problemen en risico’s einddoelgroep (basisschoolkinderen met een allochtone afkomst en/of een lage SES):

 • Kinderen bewegen in het dagelijks leven minder en minder goed (Breedveld, 2010). In vergelijking met een kwart eeuw geleden zijn Nederlandse kinderen nu minder lenig, minder motorisch handig en beschikken ze over een minder goede conditie (Collard, 2010).
 • De populariteit van een kind wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar motorische vaardigheden (Timmermans, 2010). Dit beaamt van Gelder “omdat jonge kinderen met name met elkaar omgaan door te spelen en de status van kinderen voor een groot deel bepaald wordt door hun bewegingsmogelijkheden, maken motorisch minder vaardige kinderen regelmatig ook een sociaal-emotioneel een moeizame ontwikkeling door” (van Gelder, 2002). Kinderen die goed kunnen sporten en bewegen zitten daarentegen vaak lekkerder in hun vel (Timmermans, 2010). Een belangrijk motief om te sporten is voor 72% van de 4-12 jarigen plezier (SCP, 2010). Volgens van Gelder ervaren kinderen die niet goed kunnen bewegen minder plezier in bewegen en sporten en lopen zij zelfs tegen problemen aan. Het zelfvertrouwen kan verminderen en de aard van de contacten met andere kinderen kan negatief veranderen (van Gelder, 2002). 
 • Een beter welzijn en zelfvertrouwen van sporters hangt samen met goede veranderingsgerichte feedback (Carpentier en Mageau, 2013). Echter is reflecteren lastig voor leerlingen op de basisschool (Tijssen, Bod en Mooij, 2007). 
 • Doordat kinderen motorisch minder vaardig zijn ontstaan er vaker ongeval letsels ten gevolge van een val door buiten spelen of sporten. Jaarlijks belanden er 75.000 kinderen van 4-12 jaar op de Spoedeisende Hulp (SEH) vanwege ‘niet goed vallen’ (van Keulen, 2012). 
 • Voldoende sporten en bewegen heeft een positieve invloed op de leerprestaties, weerbaarheid en sociale ontwikkeling van kinderen (VWS, 2011). Verder is over de effecten van sportbeoefening op sociaal functioneren bij jeugdigen nog veel onbekend. Aangenomen is dat jeugdigen door sport en lidmaatschap van een vereniging bepaalde normen en waarden aanleren en leren samenwerken (Boonstra en Hermens, 2011).

Doelgroepen

Schooljudo.nl is specifiek ontwikkeld voor basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar. Schooljudo richt zich met name op kinderen met een allochtone afkomst en kinderen met een lage SES (Sociaal Economische Status). SES wordt gemeten naar opleiding, inkomen of beroepsniveau. Mensen die onder het modaal inkomen zitten behoren tot een lage SES groep, mensen die veel geld te besteden hebben behoren tot een hoge SES groep. Mensen uit een lage SES groep wonen vaak in wat mindere wijken (achterstandswijken), en kunnen van zowel allochtone als autochtone afkomst zijn. In deze groep zitten echter relatief veel mensen van allochtone afkomst, omdat zij vaker een lagere opleiding hebben dan de Nederlandse bevolking. Bekend is dat kinderen uit een laag SES gezin en kinderen met een allochtone afkomst minder bewegen. Hoger opgeleide mensen sporten en bewegen vaker dan laag opgeleiden en geven dit ook door aan hun kinderen (Breedveld, 2008).

Sub doelgroepen:
Schooljudo.nl onderscheidt de volgende subdoelgroepen:

 • Kinderen regulier basisonderwijs
 • Kinderen speciaal basisonderwijs*
 • Kleuters basisonderwijs (groep 1,2)
 • Kinderen onderbouw (groep 3,4)
 • Kinderen middenbouw (groep 5,6)
 • Kinderen bovenbouw (groep 7,8)
 • Kinderen naschoolse opvang basisschool leeftijden

Alle bovenstaande subdoelgroepen zijn te vinden in de lage SES wijken en achterstandswijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen door middel van het lespakket van Schooljudo geschreven door valpedagoog en judogoere Yos Lotens. Het lespakket bevat verschillende oefeningen met verschillende niveaus welke worden afgestemd op de leeftijdsgroep. Alle judodocenten waarmee Schooljudo werkt hebben een judoleraar A certificering. In deze opleiding wordt geleerd hoe te differentiëren naar leeftijd. 

Intermediaire doelgroep

Judotrainers van de judovereniging, (vak)leerkrachten van de school en ouders en verzorgers van de kinderen zijn voortdurend tijdens het programma Schooljudo in contact met de kinderen. Zij vormen de intermediaire doelgroep van Schooljudo.nl. Zij worden voornamelijk aangesproken en ingezet om de kwaliteit van de interventie te borgen en de interventie zo goed mogelijk te laten slagen.

Judovereniging/judotrainers

Judotrainers van de lokale judovereniging verzorgen de lessen tijdens schooltijd en zij verzorgen het naschoolse aanbod van Schooljudo.nl. Daarbij zorgen zij voor een passend aanbod bij de vereniging zodat kinderen die door willen gaan met judo lid kunnen worden van de vereniging.

School/(vak)leerkrachten

(Vak)leerkrachten van de deelnemers stimuleren de kinderen om actief deel te nemen aan Schooljudo tijdens het schoolse programma, daarnaast promoten zij het naschoolse programma.

Ouders/verzorgers

De ouders/verzorgers van de kinderen die meedoen aan het programma stimuleren de kinderen om actief deel te nemen aan het naschoolse judoprogramma.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Schooljudo levert een bijdrage aan de sociaal/mentale en fysieke ontwikkeling van een kind.

Subdoel

 • de doelgroep heeft kennis van verschillende judotechnieken en weet wat goede valtechnieken zijn (kennis ter bevordering van de fysieke ontwikkeling)
 • de doelgroep heeft een reflectiemethode geleerd (kennis ter bevordering van de sociale ontwikkeling)
 • de doelgroep ervaart plezier en is niet bang om te vallen en elkaar vast te pakken, zij zijn in staat zonder aarzeling de duimen-feedbackmethode (reflectiemethode) toe te passen op zichzelf en elkaar (eigen effectiviteit en plezier ter bevordering van de sociale ontwikkeling)
 • de doelgroep is in staat de judo- en valtechnieken toe te passen in de praktijk (bevordering fysieke vaardigheden en daarmee de fysieke ontwikkeling)

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De interventie Schooljudo.nl is opgedeeld in vijf fases. Deze vijf fases worden gehanteerd voor iedere subdoelgroep en staan hier kort weergegeven. De fases worden uitgebreider omschreven onder ‘inhoud van de interventie.’ Daarnaast zijn de fases gespecificeerd terug te vinden in de bijlage ‘intern handboek Schooljudo.nl.’

 • Voorbereidingsfase -> 6 a 8 weken? voor start interventie
 • Voorbereiden programma
  Schoolse fase -> 6 weken?
 • Judolessen tijdens schooltijd, 6 lessen van 45 a 60 minuten
  Clinic -> 1 dagdeel
 • Afsluitende clinic van een wereldtopper, clinic van 45 minuten
  Naschoolse fase -> 6 weken?
 • Judolessen in de wijk en/of bij de judovereniging in de buurt, (afsluitende les is bij de judoclub) 6 lessen van 60 minuten
  Bindingsfase-> doorlopend
 • Judolessen bij lokale judoschool om kinderen die door willen gaan met judo de kans te bieden om lid te worden van de lokale vereniging, onbeperkt aantal lessen van 60 minuten

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt per fase op de volgende locaties uitgevoerd:

Fase 1 schoolse fase -> in de gymzaal /accommodatie van de school

 • veilige vind plaats voor de leerlingen, kinderen in een eigen veilige omgeving iets nieuws aanreiken. Uit ervaring blijkt dit beter te werken en positiever door de groep te worden ontvangen, dan wanneer dit op een onbekende plek plaatsvindt.
 • 2de belangrijke punt is dat we zeker zijn dat ieder kind mee doet, het is namelijk onder schooltijd.

Fase 2 clinic Ruben Houkes -> centrale gymzaal of sportaccommodatie in de wijk

 • Afhankelijk van het programma wordt de clinic in de gymzaal van de school of in een centrale sportzaal in de wijk gegeven. Dit heeft voornamelijk te maken met de benodigde ruimte voor een clinic van gemiddeld 100 a 200 kinderen.
 • Het moment is specifiek bedoeld om ouders te betrekken, kinderen van de verschillende scholen met elkaar te laten judoën en media aandacht te genereren.
 • Een clinic van een wereldkampioen en Olympisch medaille winnaar werkt inspirerend voor de kinderen. Het moet de kinderen een unieke ervaring geven en een stimulans om door te gaan naar de 3de fase.

Fase 3 naschoolse fase -> centrale gymzaal of judovereniging

 • Afhankelijk van de lokale situatie wordt het naschoolse traject ook in een van de gymzalen in de wijk gegeven. De 2de fase wordt zo dicht mogelijk in de woon/school omgeving van het kind georganiseerd. Dat levert namelijk betere doorstroom resultaten op.

In situaties waarin de judovereniging zelf in de wijk en dicht bij scholen is gesitueerd. Dan wil er nog wel eens gekozen worden, voor een naschoolse fase op de vereniging. De kinderen zijn op deze wijze al de spreekwoordelijke drempel over.

Afhankelijk van de lokale situatie zijn de volgende partijen betrokken:

 • Breedtesport organisaties
 • BuurtSportcoaches
 • Provinciale sportorganisaties
 • Judovereniging
 • Scholen

Iedere partij wordt in zijn haar eigen kracht en expertise gebied gebruikt en ingezet. Schooljudo.nl vervult daarbinnen de spin-in-het-web rol. Alle communicatie en werkzaamheden komen bij Schooljudo.nl organisatie terecht. Deze stuurt aan, begeleidt en ondersteunt.

Ondersteuning

Om Schooljudo.nl bij de doelgroep te krijgen moet het programma worden afgenomen. Om dit te bewerkstelligen wordt het programma het gehele jaar op verschillende momenten naar verschillende potentiële afnemers gecommuniceerd. Schooljudo.nl hanteert een markt gerichte werkwijze. Werving gebeurt middels en richting potentiële klanten op de volgende wijze:

Scholen

 • Vier keer per jaar wordt het gehele basisonderwijs aangeschreven om het programma onder de aandacht te brengen.
 • Gedurende het jaar zorgt Schooljudo.nl voor diverse publicaties in onderwijs gerelateerde media, dit gebeurd zowel on- als offline.
 • Gemeenten
 • Verspreidt over vier keer per jaar wordt iedere gemeente in Nederland één keer aangeschreven. Nadat de gemeente een hardcopy brief hebben gekregen worden ze binnen twee weken na gebeld om het programma onder de aandacht te brengen.
 • Gedurende het jaar worden er verschillende netwerk bijeenkomsten bijgewoond door de projectmanagers van Schooljudo.nl waar contact wordt gelegd met potentiële afnemers om het programma onder de aandacht te brengen.
 • Gedurende het jaar worden verschillende specifieke breedtesport bijeenkomsten bijgewoond door de projectmanagers van Schooljudo.nl waar contact wordt gelegd met beleidsmedewerkers om het programma onder de aandacht te brengen.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat de groep klanten van Schooljudo.nl programma vrij breed en divers is, gemeenten, provincies, buitenschoolse opvangorganisaties, sportuitvoerende instanties en scholen zelf.

Schooljudo.nl treft veel inspanningen om haar programma onder de aandacht te brengen van deze potentiële klanten. Zo is er aandacht in landelijke en lokale media, en is er specifieke media (bv door facebook acties) gericht op diverse doelgroepen.Bestaande klanten worden door Schooljudo.nl erg belangrijk gevonden. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het relatiebeheer en de nazorg van een programma. Tijdens het programma wordt de afnemer regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van het project. Ook worden zij betrokken bij het tot stand komen van de communicatiematerialen. Zij worden gevraagd input te leveren voor een persbericht en voor een flyer die aan de ouders van de deelnemers wordt verspreid. Na het programma vind er een evaluatieafspraak plaats en ontvangt de klant een factsheet van het programma. Door middel van goed contact, een uitgebreide evaluatie en tevredenheid over het programma wordt de samenwerking met veel klanten verlengd.

Voor de organisatie van Schooljudo heeft Schooljudo.nl een sportketen ontwikkeld waarin de projectorganisatie van stap tot stap is uitgewerkt. Deze sportketen is te vinden in de handleiding die als bijlage is bijgevoegd. Ook hierin wordt weer gewerkt in de eerder beschreven fases. 

Materialen

Schooljudo.nl werkt met verschillende materialen. Dit betreft materialen die de uitvoering van het programma mogelijk maken (bv. judomatten en judopakken) en materialen die het programma versterken (bv. communicatiematerialen, lespakket, docentenhandleiding).

Materialen voor uitvoerders:

 • Gestandaardiseerde project roosters?.
  Om de organisatie efficiënt te laten verlopen werkt Schooljudo.nl met gestandaardiseerde project roosters. Deze roosters fungeren als leidraad voor het programma voor de school, de judovereniging en Schooljudo.nl. Alle relevante informatie om de uitvoering van Schooljudo vlekkeloos te laten verlopen is hierin opgenomen. In het rooster is het volgende te vinden: het adres van de school en van de gymlocatie, alle tijden en data waarop de lessen plaats vinden, de contactgegevens van alle contactpersonen van de betrokken partijen.
 • Judomatten.
  De judolessen worden gegeven op echte judomatten. Voor een reguliere groep met 25 a 30 kinderen wordt er een judomat van 60 vierkante meter gebruikt. 
 • Judopakken
  Gedurende de lessen draagt ieder kind een volledig judopak (jas, broek en band). 
 • Lespakket Schooljudo.nl
  Tijdens de uitvoering worden de lessen gegeven zoals staat beschreven in het lespakket wat door Schooljudo.nl is ontwikkeld. Dit lesprogramma is geschreven door judo goeroe en valpedagoog Yos Lotens. Judoleraren krijgen dit lesprogramma ruim van te voren zodat zij dit tijdig kunnen bestuderen. In het lespakket staan zowel de schoolse als de naschoolse lessen volledig uitgewerkt. 
 • Docentenhandleiding
  Docenten worden over het programma en hun rol geïnformeerd middels een docentenhandleiding. Deze handleiding krijgen zij ruim van te voren zodat zij dit tijdig kunnen bestuderen en toepassen.
 • Intakeformulieren
  Voordat het programma aanvangt ontvangt iedere groepsdocent een intakeformulier voor zijn of haar klas. Op dit intakeformulier kan de docent aangeven waar voor de betreffende klas de prioriteit van het programma ligt (bv. motoriek, weerbaarheid, groepsdynamiek/plezier). Door de intakeformulieren weet de Schooljudo leraar vanaf les 1 waar de focus ligt voor een groep en kan hier direct op ingespeeld worden waardoor er meer resultaat geboekt wordt in 6 lessen.
 • Evaluatieformulieren
  Nadat het programma heeft plaatsgevonden worden de contactpersonen van de scholen gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen zodat Schooljudo.nl het programma middels feedback kan blijven verbeteren en aanscherpen.

Materialen voor de doelgroep:

 • Communicatiematerialen
  Tijdens het programma krijgen de kinderen verschillende communicatiematerialen mee naar huis. Zij krijgen in week 3 een flyer mee naar huis om enerzijds hun ouders te informeren over Schooljudo en anderzijds ouders op te roepen om hun kind in te schrijven voor de naschoolse lessen.

Oordeel commissie

Doelen, doelgroepen en aanpak zijn concreet en goed beschreven; de samenhang daartussen wordt goed weergegeven in de onderbouwing. 

Het is realistisch dat de doelen binnen de gestelde looptijd met de beschreven aanpak behaald kunnen worden.

Uitvoerbaarheid

De interventie wordt veel uitgevoerd en deelnemers zijn enthousiast. Er zijn uitgebreide materialen voor de uitvoering beschikbaar. De materialen zijn duidelijk, verzorgd en aantrekkelijk. De professionele interventie-eigenaar draagt zorg voor kwalitatief goede lokale implementatie op een groot aantal locaties in het land.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)