Terug naar overzicht

Sport-it in de wijk

Doelgroep Sport it in de wijk
De primaire doelgroep van Sport-it in de Wijk zijn kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot met 23 jaar die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Problemen variërend van gedragsproblemen, schulden, armoede, verslaving en/of criminaliteit in hun directe omgeving, een instabiele thuissituatie of beperkte vaardigheden. De opeenstapeling van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van hun incasseringsvermogen, dat het hen op een zeker moment eenvoudig te veel wordt, met maatschappelijke als gevolg. Het gaat om jongeren die niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor onderwijs en werk doordat ze minder kansen krijgen dan wel kunnen aangrijpen als gevolg van een opeenstapeling van problemen.

Doel Sport it in de wijk
Kwetsbare jongeren van 12 tot en met 23 jaar versterken tijdens Sport-it in de Wijk verschillende sociale competenties en daarmee hun zelfredzaamheid, om beter hun aansluiting te vinden bij de maatschappij.

Aanpak
Sport in de eigen wijk wordt ingezet als middel om ‘overbelaste’ jongeren in hun vrije tijd te ondersteunen in het versterken van hun sociale en sportieve competenties. Deze zijn niet alleen bruikbaar in de Sport-it lessen, maar ook daar buiten.20

Bij Sport-it in de Wijk leren de jongeren competenties die ze ook nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Sport-it in de Wijk legt de verbinding tussen jongeren, wijkprofessionals en sportorganisaties en stimuleert hiermee een dynamisch samenwerkingsverband op wijkniveau wat de jongeren ondersteunt, activeert, opvangt en doorverwijst. Samen sporten is een continu leerproces; door het bepalen van strategieën, leren afspraken maken, samenwerken, kwaliteiten in perspectief plaatsen, communiceren, doorzetten, discipline aanleren, vertrouwen opbouwen, maar ook door samen of individueel te genieten van het sporten. Samen sporten is daarom een belangrijk middel bij de zoektocht naar actieve deelname in de maatschappij.

Probleembeschrijving

Hoewel het grootste deel van Nederlandse jongeren zonder teveel problemen een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt vindt, doet zich bij 10% van de jongeren maatschappelijke uitval voor.

Onder maatschappelijke uitval wordt verstaan; het verliezen van binding met de samenleving en de maatschappij. Het gaat om kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen. Deze lopen uiteen van beperkte vaardigheden, gedragsproblemen, gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit etc. De opeenstapeling van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van hun incasseringsvermogen, dat het op een zeker moment te veel wordt. Door meervoudige problematiek zijn zij op meerdere instanties aangewezen. Zij zijn vaak zorgmoe en voor hen functioneert het bestaande systeem niet voldoende om maatschappelijke uitval te voorkomen/te bestrijden. (Nicis Institute; 2011)

Iedere jongere heeft een aantal ontwikkelingstaken (persoonlijk, gezin, vrije tijd, school, sociale omgeving, enz.), waarvoor verschillende sociale competenties nodig zijn. Wanneer gestelde taken (draaglast) zwaarder zijn dan aanwezige competenties (draagkracht), ontstaat disfunctioneren en onbalans. (Aarts, M; Horst, van der, L. 2005).

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op eigen kracht en zelfredzaamheid. Voor kwetsbare jongeren is het door gebrek aan sociale competenties lastig om een plek te verwerven in een maatschappij die steeds meer van hen verwacht.

Bij Sport-it in de wijk wordt door middel van sport gewerkt om de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht te krijgen. Middels de sport worden zij versterkt in de ontwikkeling van sociale competenties en zelfredzaamheid.

Uit diverse internationale studies blijkt dat door sport het zelfvertrouwen van jeugdigen toeneemt. Het beoefenen van individuele sporten leidt tot meer zelfvertrouwen in individuele taken en teamsporten tot meer gevoel van controle over relaties. De assumptie is dat meer zelfvertrouwen leidt tot minder probleemgedrag. (Boonstra & Hermens, 2011)

Spreiding
De omvang van het probleem van maatschappelijke uitval is enorm: geschat wordt dat 10 % van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 23 jaar kampt met meervoudige problematiek, dat zijn ongeveer 240.000 jongeren. (Nicis Institute; 2011). 

Doelgroepen

De doelgroep van Sport-it in de Wijk zijn kwetsbare jongeren van 12 tot en met 23 jaar die dreigen de verbinding met de maatschappij te verliezen. Het gaat om jongeren (jongens en meisjes) die problemen ondervinden in 2 of meerdere van de onderstaande 7 leefgebieden. Het gaat onder andere om jongeren die nog deelnemen aan het onderwijs of werk, maar dreigen uit te vallen of jongeren die al zijn uitgevallen. Het gaat om jongeren die zich bevinden bij specifieke onderwijsinstellingen (speciaal onderwijs REC 4, praktijkonderwijs REC 3, VMBO en MBO-niveau 1 en 2), welzijnsinstellingen en zorginstellingen of worden middels outreachend jongerenwerk op straat geworven.

De leefgebieden zijn:

 1. Huis- en gezin
 2. Financiën
 3. Opleiding
 4. Sociaal netwerk
 5. Vrije tijd
 6. Lifestyle
 7. Werk

(Bieleman, e.a., 2002):

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kwetsbare jongeren van 12 tot en met 23 jaar versterken tijdens Sport-it in de Wijk door middel van sport verschillende sociale competenties en daarmee hun zelfredzaamheid, om beter hun aansluiting te vinden bij de maatschappij.

Subdoel

 • Deelnemers hebben, naast hun sportieve competenties, hun sociale competenties uitgebreid en verbeterd. 
 • Deelnemers hebben na afloop meer zelfcontrole en hebben meer zelfvertrouwen.
 • Deelnemers weten na afloop beter om te gaan met hun gedragsproblemen en hebben een alternatief handelingsrepertoire.
 • Deelnemers doen aan structurele sportbeoefening of dagelijkse beweging
 • De relatie tussen jongere en professionals in zijn omgeving is versterkt en verbeterd. 
 • Deelnemers zijn gemotiveerd hun school af te maken of werk te vinden.

Nevendoel

 • De omgeving waarin deelnemers zich bevinden is na afloop veiliger geworden.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Fase 0 Voorbereidingsfase 6 weken
Fase 1 Kennismaking (maskers af) 14 weken
Fase 2 Verdiepingsfase 14 weken
Fase 3 Monitoren en nazorg 14 weken

Frequentie, duur en intensiteit.

 • 1 keer per week een 2 uur durende activiteit in een gymzaal/sporthal op een geschikte locatie in de wijk.
 • Er vindt per fase twee keer een individueel gesprek plaats tussen coach en deelnemer. Deze vinden plaats halverwege en aan het einde van fase 1, 2 en 3.
 • Het project heeft een doorlooptijd van 1 jaar met daarin 48 weken uitvoering per jaar. Per jaar stromen nieuwe deelnemers in.
 • Er vindt bij afronding van iedere fase evaluatie en monitoring plaats.
 • Per projectjaar worden er trainingsmomenten aangeboden voor de verschillende betrokken organisaties om de methode over te dragen. Het aantal trainingsmomenten hangt af van de lokale situatie en behoefte. 
 • Middels het Ontwikkelplan wordt tijdens de fases gewerkt aan het versterken van competenties. (zie inhoud van de interventie)
 • Op basis van de lokale situatie kan dit op maat worden aangepast.

Locaties en Uitvoering

De interventie-eigenaar ondersteunt organisaties en overheden bij de selectie van instroompartijen waar overbelaste jongeren zich bevinden, te weten: specifieke onderwijsinstellingen (VSO, VMBO en MBO-niveau 1 en 2), welzijnsinstellingen en zorginstellingen of buursportcoaches.

De coach vanuit de begeleidende partij kan een professional zijn van de betrokken hulpverleningsinstantie of kan een welzijnspartij zijn waarvandaan jongeren instromen. Het gaat om een sleutelfiguur die een breed netwerk heeft en de verbinding kan maken tussen Sport-it in de Wijk, onderwijs, welzijn, zorg en lokale sportaanbieders.

Lokale sportaanbieders, sportverenigingen, sportbuurtwerkers en buurtsportcoaches kunnen als lokale sportuitvoerder worden betrokken.

Samenwerkingspartners worden gevonden op basis van getoonde interesse in het verleden of in het heden of worden op basis van de lokale situatie naar aanleiding van de doelgroep- en omgevingsanalyse betrokken.

Ondersteuning

Voor een goede uitvoering en overdracht van Sport-it is het noodzakelijk om contact op te nemen met Click F1 als eigenaar van het aanbod.

De volgende onderdelen zijn nodig om Sport-it te lokaal uit te voeren (overdraagbaar te maken):

De interventie-eigenaar:

 • Ondersteunt bij het in beeld brengen van de inhoudelijke vraag.
 • Zorgt ervoor dat de inhoudelijke vraag en aanbod van de uitvoerende sportorganisatie op elkaar aansluiten.
 • Faciliteert en ondersteunt het samenwerkingsproces tussen begeleidende partij en uitvoerende sportorganisatie, bewaakt de uitvoering van de methodiek en hiermee de kwaliteit van de uitvoering van Sport-it.
 • Maakt in overleg met partijen afspraken op welke manier en in welke intensiteit ondersteuning op maat wordt geboden. 
 • Verzorgt trainingen aan betrokken organisaties (gegeven door trainers van Rizoom BV die gecertificeerd door Franklin Covey aangevuld met professionals in de sport). Kennis van de methode wordt overgedragen en borging van de samenwerking wordt bewerkstelligd. Op pasis van de lokale situatie wordt bekeken hoe vaak dit nodig is.
 • Zoekt met directies naar aansluiting van de Sport-it methode op bestaande werkwijzen en Ontwikkelplan/ zorg en of behandelplan. De directie verbindt interventie beleidsmatig met onderwijscurriculum.
 • Organiseert expertmeetings waarbij er ruimte is voor de sporttrainers, coaches en andere betrokkenen om kennis, ervaring en expertise te delen ter verbetering en inbedding van de methodiek op lokaal niveau. Op basis van de lokale situatie wordt bekeken hoe vaak dit nodig is.
 • Bewaakt organisatorische en contextuele randvoorwaarden en inhoudelijke afspraken in het startdocument om tot een op maat gerichte uitvoering van de interventie te komen.
 • Ondersteunt bij evaluaties en monitoring voor het door ontwikkelen van de methode Op basis van de lokale situatie wordt bekeken in welke mate dit nodig is.

De instroompartij levert inzet vanuit haar kerntaken als basis voor implementatie. Ten behoeve van overdracht en implementatie zijn reeds beschreven instrumenten beschikbaar.

Indien het project grootschalig wordt ingezet, zorgt de interventie-eigenaar voor het vinden van passende organisaties die coördinatie kunnen uitvoeren. De interventie-eigenaar verzorgt training en advies zodat de methodiek op generieke wijze wordt uitgevoerd.

Materialen

Stappenplan

 • Inhoudelijk startdocument waarin bij aanvang randvoorwaardelijke en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd tussen instroompartij, sportinstelling en ClickF1.

Projectbeschrijving

 • In the Sportlights; how to play rules + tactics
 • Dvd / Video 
 • Interventie-eigenaar, schooldirecteuren, coaches, trainers, en jongeren aan het woord over de meerwaarde van Sport-it (over Sport-it@school en Sport-it in de wijk)
 • Les-/ cursusmateriaal
 • Ontwikkelplan wordt op aanvraag en op maat ingericht.
 • Trainingscyclus (onder constructie)
 • Handleiding Sport-it 

Website:

 • www.ClickF1.nl

Projectbeschrijvingen, stappenplannen, marketingmaterialen en les- en cursusmateriaal worden op aanvraag geleverd tijdens de uitvoering. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)