Terug naar overzicht

Sport-it @ school

Doelgroep Sport It

De primaire doelgroep van Sport it zijn overbelaste jongeren van 12 tot en met 23 jaar die de verbinding met onderwijs en arbeid dreigen te verliezen of al hebben verloren.

Het gaat om (overbelaste) jongeren die niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor onderwijs en werk doordat ze minder kansen krijgen dan wel kunnen aangrijpen. De jongeren hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen.

Doel van Sport it

Bij overbelaste jongeren van 12 tot en met 23 jaar voortijdig schooluitval verminderen.

Aanpak

Als richtlijn voor Sport-it wordt aangehouden dat het traject zes maanden duurt. Het hele traject is opgebouwd uit 4 fases die tracks worden genoemd.

Fase 1: Kennismaking (Warming up): 4 bijeenkomsten
Fase 2: Verdieping (Time-out): 8 bijeenkomsten
Fase 3: Scoren (Finale): 12 bijeenkomsten
Fase 4: Nazorg (Cooling down): 3 maanden

De coach vanuit de instroompartij en de sporttrainer vanuit de uitvoerende sportorganisatie vormen samen met de jongere de strategische driehoek

Rolverdeling in de driehoek:

 • De jongere krijgt begeleiding bij het aangeven van zijn eigen leerdoelen. Het leerproces van de jongere staat centraal.
 • De coach (mentor of gymdocent) volgt de ontwikkeling van de jongere en ondersteunt hem of haar bij het invullen van het Persoonlijk Ontwikkelplan
 • De sporttrainer verzorgt in aansluiting op de leerbehoeftes en de wensen van de instroompartij een aansluitend programma.

De methodiek wordt ondersteund door het invullen van het persoonlijk ontwikkelplan (POP) waarin schriftelijk de ontwikkeling in sociale competenties wordt bijgehouden wordt en waarmee de deelnemer stapsgewijs wordt ondersteund om zich te ontwikkelen van consument, naar deelnemer en uiteindelijk naar producent.

Probleembeschrijving

Click F1 levert met Sport-it een bijdrage aan het beleid voor ‘overbelaste’ jongeren. Deze jongeren dreigen de verbinding met de maatschappij te verliezen. Voortijdig schooluitval vormt een belangrijk probleem. Een diploma havo VWO of MBO (niveau 2) vallen onder een startkwalificatie. Teveel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en geen startkwalificatie halen (Ministerie van OCW, 2013). Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen maar is nog altijd onacceptabel hoog.
Overbelaste jongeren gaan gebukt onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc. De opeenstapeling van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van hun incasseringsvermogen, dat het hen op een zeker moment eenvoudig te veel wordt, met schooluitval als gevolg (WRR, 2009).

Spreiding Voortijdig schooluitval bevindt zich met name op lagere niveaus van VMBO en MBO. Hoe lager het opleidingsniveau hoe groter de kans op uitval. De kans op voortijdig schoolverlaten is groter in de overgang van VMBO naar MBO.

(Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2010).

Jongens lopen zeven maal meer risico op voortijdig schoolverlaten zonder diploma (Traag & van der Velden, 2008) vanwege gebrek aan motivatie en hun slechte schoolprestaties. In de groep jongeren die wel een VMBO diploma behaalt en dan stopt, vallen evenveel jongens als meisjes uit.

Doelgroepen

De doelgroep van Sport-it zijn overbelaste jongeren van 12 tot en met 23 jaar die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Deze jongeren bevinden zich bij specifieke onderwijsinstellingen (speciaal onderwijs REC 4, praktijkonderwijs REC 3, VMBO en MBO-niveau 1 en 2), welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Hierbij gaat het om zowel leerplichtigen (12-16 jarigen), als partieel leerplichtig (16/17 jarigen) en niet leerplichtigen (17- 23 jarigen).

Overbelaste jongeren hebben vaak te maken met een combinatie van problemen, betreffende de leefgebieden school/werk, gezin en vrije tijd enerzijds en psychosociale- en gedragstoornissen anderzijds wat de kans op voortijdige schooluitval vergroot

(WRR, 2009).

Intermediaire doelgroep

De intermediaire groep bestaat uit professionals (mentoren, zorgcoördinatoren, hulpverleners, jongerenwerkers van de instellingen waar overbelaste jongeren zich bevinden, namelijk: specifieke onderwijsinstellingen (VSO, VMBO,MBO-niveau 1 en 2). Welzijnsinstellingen en zorginstellingen worden betrokken bij het realiseren van de nazorg.

Sporttrainers van uitvoerende sportorganisaties worden ondersteund om de Sport-it methodiek op de juiste manier ten uitvoer te brengen en om de instroompartijen op basis van hun vraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook worden er sportbuurtwerkers en combinatiefunctionarissen getraind. Doel is om een pool te creëren van gekwalificeerde sporttrainers die weten hoe zij de methodiek in de praktijk moeten brengen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar vallen minder voortijdig uit school.

Subdoel

Einddoelgroep:

 • Deelnemers hebben hun sociale competenties uitgebreid en verbeterd
 • Deelnemers hebben na afloop meer zelfcontrole en hebben meer zelfvertrouwen
 • Deelnemers voelen zich na afloop minder genegeerd op school
 • Deelnemers voelen zich meer betrokken bij school
 • Deelnemers weten na afloop beter om te gaan met hun gedragsproblemen en hebben een alternatief handelingsrepertoire
 • Het schoolklimaat waarin deelnemers zich bevinden is na afloop veiliger geworden
 • De relatie tussen leerling en docent is na afloop versterkt en verbeterd

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Deelnemers krijgen 1,5 a 2 uur per week een programma aangeboden. Het vindt groepsgewijs plaats om interactief leren te stimuleren. Maximaal kunnen er 12 deelnemers meedoen per traject.

Als richtlijn voor Sport-it wordt aangehouden dat het traject 9 maanden duurt. Hier kan op basis van de wensen van de instroompartij van worden afgeweken. Het hele traject is opgebouwd uit 4 fases die tracks worden genoemd.

Voorbereidingsfase: Opstart project

Track 1: Kennismaking (Warming up): 4 sportlessen

Track 2: Verdieping (Time-out): 8 bijeenkomsten

Track 3: Scoren (Finale): 12 bijeenkomsten

Track 4: Nazorg (Cooling down): 3 maanden

Na afronding van iedere fase vindt er evaluatie plaats tussen interventie-eigenaar, instroompartij en uitvoerende sportorganisatie.

Locaties en Uitvoering

Type organisatie:

De interventie-eigenaar selecteert in samenwerking met de opdrachtgever (gemeente of stadsdeel) onderwijsinstellingen die aan de gestelde organisatorische en contextuele randvoorwaarden kunnen voldoen. De onderwijsorganisatie kan ook zelf de opdrachtgever zijn. Het gaat om onderwijsinstellingen waar overbelaste jongeren zich bevinden, te weten: specifieke onderwijsinstellingen (VSO, VMBO en MBO-niveau 1 en 2), welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Deze worden instroompartijen genoemd.

Lokale sportaanbieders, sportverenigingen, sportbuurtwerkers en combinatiefunctionarissen kunnen als partner worden betrokken als uitvoerende sportorganisatie. Partners worden gevonden op basis van getoonde interesse in het verleden of in het heden.

Locatie:

De onderwijsinstelling zorgt dat er een geschikte sportlocatie beschikbaar is. De lessen vinden plaats in het gymlokaal van de onderwijsinstelling of indien hier geen geschikte ruimte beschikbaar is op een goed bereikbare plek in de omgeving van de onderwijsinstelling. Bij mooi weer kunnen trainingen buiten plaatsvinden en indien de onderwijsinstelling budget beschikbaar heeft kunnen er aanvullende activiteiten worden gepland (bijvoorbeeld klimmuur, outdoorsporten).

Ondersteuning

De interventie-eigenaar:

 • Werft opdrachtgevers of ontvangt opdrachten van gemeenten, stadsdelen of onderwijsorganisaties.
 • Brengt de inhoudelijke vraag bij de instroompartij in beeld en vindt sportorganisaties waarmee op basis van de vraag een aanbod op maat wordt ontwikkeld.
 • Zorgt dat de inhoudelijke vraag van de instroompartij en aanbod van de uitvoerende sportorganisatie op elkaar aansluiten.
 • Faciliteert en ondersteunt het samenwerkingsproces tussen instroompartij en uitvoerende sportorganisatie, bewaakt de uitvoering/kwaliteit van de methodiek.
 • Verzorgt trainingen aan betrokken organisaties (voor overdracht kennis methodiek en borging samenwerking).
 • Zoekt met directies naar aansluiting op het curriculum en het POP/zorg en of behandelplan. De directie verbindt interventie beleidsmatig met onderwijscurriculum.
 • Organiseert per projectjaar minimaal 2 expertmeetings voor de sporttrainers, coaches en andere betrokkenen.
 • Bewaakt organisatorische en contextuele randvoorwaarden en inhoudelijke afspraken in het startdocument om tot een op maat gerichte uitvoering van de interventie te komen.
 • Verzorgt evaluaties en monitoring.

De instroompartij levert inzet vanuit haar kerntaken als basis voor implementatie.

Indien het project grootschalig wordt ingezet, zorgt ClickF1 voor het vinden van passende organisaties die coördinatie kunnen uitvoeren.

Verder is er een handleiding, format voor een inhoudelijk plan, startdocument, POP, uitgebreide methodiekbeschrijving, stappenplan (met randvoorwaarden) en film met praktijkvoorbeelden.

Materialen

Stappenplan

 • Inhoudelijk startdocument waarin bij aanvang randvoorwaardelijke en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd tussen instroompartij, sportinstelling en ClickF1.

Projectbeschrijving

 • In the Sportlights; how to play rules + tactics
 • In the Sportlights; how to play at school

Praktische beschrijvingen op pocketformaat voor coach en trainer als toelichting op Sport-it.

Dvd / Video

 • Sport-it the movie en DVD-boekje

Interventie-eigenaar, schooldirecteuren, coaches, trainers, en jongeren aan het woord over de meerwaarde van Sport-it

Les-/ cursusmateriaal

 • Persoonlijk Ontwikkelplan Sport-it
 • Trainingscyclus overdracht Sport-it @ School
 • Handleiding Sport- ontwikkeld in het programma Effectiviteit Interventies, een van de vijf deelplannen van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Binnen dit traject heeft Sport-it met ondersteuning van TNO, Mulier Instituut en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen gewerkt aan de kwaliteit en effectiviteit van het Sport-it aanbod.

Website:

Projectbeschrijvingen, stappenplannen en les- en cursusmateriaal worden op aanvraag geleverd tijdens de uitvoering.

Belangrijke documenten

Printen