Terug naar overzicht

Squash Kids

Het Squash Kids programma is een aanbod dat vanuit clubs wordt georganiseerd in samenwerking met het basisonderwijs. Met het Squash Kids programma wordt er naar gestreefd kinderen van groep 5 tot en met 8 (8 tot en met 12 jaar) blijvend in beweging te brengen en spelenderwijs de fijne motoriek van de kinderen te bevorderen.

Aangezien squash voor veel kinderen een relatief onbekende sport is, wordt hen eerst een korte presentatie gegeven om een beeld te schetsen over wat de sport inhoudt, waarna zij zelf aan de slag gaan.

De drempel wordt voor scholen zo laag mogelijk gehouden en de activiteiten vinden daarom zo veel mogelijk plaats op school in de gymzaal. Wanneer de kinderen enig beeld hebben van de sport wordt de overstap gemaakt naar de squashbaan tijdens de naschoolse lessen. De basisschool ligt daarom binnen fietsafstand van het squashcentrum.

Squash vraagt om een goede oog-hand coördinatie wat voor jonge kinderen lastig is. Op een speelse manier en met leuke oefeningen werken zij aan het verbeteren van deze vaardigheden, zodat de kinderen vooruitgang zien en plezier krijgen in de squashsport.

Gedurende drie gymlessen vinden de lessen in de gymzaal plaats door een gediplomeerde squashtrainer, waar er aandacht is voor de oog-hand coördinatie en de basisvaardigheden squash. Na deze eerste kennismaking worden de kinderen uitgenodigd voor naschoolse lessen, die gedurende het gehele jaar plaatsvinden op de squashclub.

Tijdens deze lessen wordt er gebruik gemaakt van de jeugddiploma structuur. Deze structuur biedt oefeningen aan de beginnende squasher, gericht op de eerste squashvaardigheden en werkt toe naar het niveau van een wedstrijdspeler. Aan het eind van elk thema krijgen de kinderen een diploma als bewijs.

Om zich te kunnen meten met andere klasgenoten wordt er twee keer per jaar een scholenkampioenschap georganiseerd. Daarnaast worden ouders betrokken bij het traject en wordt hen 2 keer per jaar een squashtraining aangeboden.

Na een jaar naschoolse lessen wordt er gestreefd naar een overstap naar de club, zodat zij op structurele basis blijven squashen.

Probleembeschrijving

Probleem
De algemene sportparticipatie onder jeugd (5-11 jaar) is met 89% zeer goed te noemen (NOC*NSF, 2012). Kinderen kiezen echter vaak voor sporten waar grove motoriek voor nodig is, zodat hun fijne motoriek onderontwikkeld blijft. Ook scholen besteden vaak relatief weinig aandacht aan bewegingen gericht op fijne motoriek. Zij zien hiervoor te veel drempels:

Squash komt bijvoorbeeld niet naar voren in het standaard aanbod binnen het primair onderwijs. Het is een wat minder bekende sport en scholen dienen ervoor naar een centrum te gaan om de sport te beoefenen. Bovendien zijn zij niet altijd goed in staat om de sport in geschikte vorm aan te bieden. Een kind is motorisch in de praktijk pas vanaf een jaar of 9, in staat om een bal uit de lucht te raken en terug te slaan. Squash vraagt om een Ggoede oog-hand coördinatie en fijne motoriek. Deze ontwikkelt zich vanaf het 8ste levensjaar.

Bovenstaande redenen hebben als gevolg dat jonge kinderen weinig tot niet kennismaken met squash en als ze dat wel doen, ze hier geen succeservaring bij beleven omdat ze er motorisch niet toe in staat zijn de bal terug te slaan. Wanneer zij actief aan de slag gaan met het oefenen van vaardigheden zijn zij echter snel in staat om een rally te spelen. Suash is een sport die kan bijdragen aan de ontwikkeling van fijne motoriek door oefening van oog-hand coördinatie en oefening van de kleine spierbewegingen. Met het programma Squash Kids wordt er op een opbouwende manier gewerkt aan het verbeteren van de fijne motoriek, waarna zij de baan op gaan om een bal te spelen.

Kans
Het aantal jeugdige squashers is erg laag en betrof in 2011 255 geregistreerde jeugdsquashers tot 12 jaar bij Squash Bond Nederland (KISS-gegevens 2011). Dat er kansen liggen voor de sport, blijkt uit het groeiende aantal squashclubs wat aan de slag gaat met het onderwijs (SBN, 2013). Waar slechts 7 clubs in 2009 als schoolactief zijn aangemerkt, is dit aantal in 2013 gegroeid naar 27 schoolactieve clubs. Dit geeft aan dat er zeker mogelijkheden zijn binnen het onderwijs, maar is het van belang dat de clubs de juiste tools krijgen aangereikt.

Daarnaast scoort squash hoog in de top 10 van gezondste sporten is uit diverse onderzoeken (Forbes,2013) gebleken. Hierbij spelen calorieverbranding, uithoudingsvermogen en kracht een belangrijke rol. Daarnaast is squash snel en gemakkelijk te leren. Deze kans wordt voorbij gegaan indien er niet wordt ingezet op de jonge doelgroep.

Spreiding
Het achterblijven van de oog-handcoördinatie bij het kind komt voor verspreid over het gehele land.

Doelgroepen

Het Squash Kids programma richt zich op basisschoolkinderen van groep 5 tot en met groep 8 (leeftijd 8 tot en met 12 jaar) die op fietsafstand van het squashcentrum wonen.

Scholen op fietsafstand van het squashcentrum worden benaderd voor deelname aan het programma Squash Kids. De drempel voor kinderen om deel te nemen aan de naschoolse lessen, met daarbij een mogelijke overstap als lid van de club, wordt hierdoor zo laag mogelijk gehouden.

Het lesprogramma en de aangeboden lesstof sluit aan bij kinderen vanaf 8 jaar. De fijne motorische ontwikkelingen laten vanaf deze leeftijd zien dat zij kunnen beginnen met squashspecifieke vaardigheden. Voor de jongere doelgroep is het lesprogramma ‘Sla je Slag’ ontwikkeld, een lesprogramma wat zich richt op de oog-hand coördinatie van het kind.

Intermediaire doelgroep

 • Een projectleider dient het gehele project af te stemmen en te organiseren binnen de club. Dit kan de trainer of manager zijn van de club, maar ook een extern persoon kan hier voor aangesteld worden. Hij of zij bepaalt hoe de lijntjes lopen en hoe het project wordt opgezet binnen de club.
 • Gediplomeerde squashtrainers/ buurtsport coaches van de squashclubs verzorgen de kennismakingslessen in de gymzaal. Middels deze lessen brengen zij de doelgroep in aanraking met de squashsport. De squashtrainers en buurtsportcoaches zijn degene die het directe contact met de leerlingen verzorgen.. De gediplomeerde trainer is ook het aanspreekpunt voor de leerlingen binnen het naschoolse aanbod en verzorgt hier de lessen. Zij zijn ook het aanspreekpunt binnen de club, tenzij anders afgestemd met het onderwijs. De gediplomeerde squashtrainer is in dienst van de club of leent zich uit als zelfstandig ondernemer. De trainer is in het bezit van een ST3 diploma en kan zelfstandig lessen verzorgen aan de leerlingen.
 • Vakleerkrachten worden betrokken bij het uitvoeren van de lessen in de gymzaal tijdens schooluren. Via de vakleerkrachten wordt het contact tussen de kinderen en het squashcentrum tot stand gebracht. Daarnaast assisteren zij mogelijk tijdens de gymlessen en hebben zij ook het directe contact met de leerlingen tijdens de activiteiten. De vakleerkrachten zijn bij voorkeur in het bezit van een ALO-diploma of een sportaantekening, zodat zij op verantwoorde wijze kunnen assisteren bij de lessen die gegeven worden.
 • (Top) spelers/coaches kunnen worden ingezet bij het geven van een presentatie in de klas of op de baan, om het enthousiasme van de kinderen te vergroten. De speler/coach heeft direct contact met de doelgroep, om hen aan de hand van een presentatie kennis te laten maken met de sport. Deze speler heeft vele jaren squashervaring en kan een voorbeeld zijn voor de kinderen. Deze speler of coach is actief binnen de vereniging en is wellicht ook de trainer.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen bewegen meer door middel van squash, waardoor hun fijne motoriek verbetert.

Subdoel

Subdoelen op de einddoelgroep:

 • Meer kinderen zijn bekend met Squash. 
 • In 2015 hebben minimaal 2000 kinderen deelgenomen aan het Squash Kids programma. 
 • Kinderen maken kennis met squash als wedstrijd- en verenigingssport, zodat vaker doorgeleiding naar een club plaats vindt.
 • In 2015 worden er minimaal 40 kinderen lid van squashclubs door deelname aan het Squash Kids programma. 

Randvoorwaardelijke subdoelen

 • Scholen zien minder beperkende factoren (drempels) voor het aanbieden van Squash
 • Scholen bieden vaker Squash aan binnen de gymlessen.
 • In 2015 draaien minimaal 3 clubs het complete Squash Kids programma. 
 • Meer squashclubs zijn schoolactief. De schoolactiviteit (>20 uur les) van squashclubs vergroten, jaarlijks met 20% (27 schoolactieve squashclubs in 2013).

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De interventie wordt gestart in samenwerking met een basisschool. Na eerst een presentatie in de klas worden er drie kennismakingslessen aangeboden.

Na de kennismakingslessen op school en op de club worden er gedurende het gehele jaar naschoolse lessen aangeboden, waarbij leerlingen vanuit diverse trajecten (groepen, scholen) zich kunnen aansluiten. Deze lessen vinden 1 keer per week plaats.

Om zich te kunnen meten met andere klasgenoten wordt er twee keer per jaar een scholenkampioenschap georganiseerd. Daarnaast worden ouders betrokken bij het traject en wordt hen 2 keer per jaar een squashtraining aangeboden.

Halverwege en aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats met spelers en ouders.

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de duur en intensiteit van de interventie. Dit is het aantal keren per school. Een interventie kan tegelijkertijd bij meerdere scholen uitgevoerd worden. Naschoolse lessen kunnen bij geringe deelname samengevoegd worden.

 • Werving van scholen 2-4 weken
 • Weeknr. 1
  Activiteit: Presentatie over de squashsport
  Frequentie&duur: 1 keer per jaar 45 minuten
 • Weeknr. 2-4
  Activiteit: Kennismakingslessen
  Frequentie&duur: 3 keer per jaar 45 minuten Afhankelijk van duur van de gymles
 • Weeknr. 5-52
  Activiteit: Start naschoolse lessen
  Frequentie&duur: 40 weken per jaar (1 keer per schoolweek) 60 minuten.
  Lessen vinden niet plaats in de vakantieweken.
 • Weeknr. 15 & 30
  Activiteit: Activiteiten ouders
  Frequentie&duur: 2 keer per jaar 60 minuten
  Weeknummers zijn een schatting, halverwege en aan het eind van jaar
 • Weeknr. 24 & 52
  Activiteit: Schoolkampioenschap
  Frequentie&duur: 2 keer per jaar 0,5 -1 dag, afhankelijk van het aantal deelnemers
  Weeknummers zijn een schatting, halverwege en aan het eind van het jaar.
 • Weeknr. 24 & 52
  Activiteit: Evaluatie (met spelers/ouders)
  Frequentie&duur: 2 keer per jaar 30 minuten
  Weeknummers zijn een schatting, halverwege en aan het eind van het jaar.
 • Weeknr. 52
  Activiteit: Einde naschoolse lessen

Duur
Vanaf de start van het project met de presentatie op school, tot en met de eindevaluatie neemt een geheel (school)jaar de tijd in beslag. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een geheel (school)jaar naschoolse lessen aangeboden worden. Indien later in het schooljaar gestart wordt met het project kan het aantal naschoolse lessen beperkt worden.
Voordat het project gestart wordt, dient de werving en het opzetten van het project plaats te vinden. De duur hiervan is afhankelijk van de samenwerking van de projectcoördinator en de scholen, maar zal enkele weken in beslag nemen.

Locaties en Uitvoering

De interventie betreft een samenwerking tussen de squashclub en het basisonderwijs. Bij het aanbod dient altijd een squashclub betrokken te zijn. In plaats van het basisonderwijs kan het aanbod ook opgestart worden met de buitenschoolse opvang. De squashclub moet een gediplomeerde trainer tot zijn of haar beschikking hebben. Het is van belang dat bij een club de trainer of andere betrokkenen organiserende ervaring heeft om de doorstroom vanaf de school naar de club goed te organiseren.

Ondersteuning

Voor het project Squash Kids is geen concreet implementatieplan beschikbaar. De interventie is weggezet binnen diverse steden in samenwerking met een combinatiefunctionaris en de gemeente. Op deze manier is het bij diverse clubs geïmplementeerd.

De belangrijkste samenwerking in dit project vindt plaats tussen de club en het onderwijs. Daarnaast kan ook de gemeente betrokken zijn met een combinatiefunctionaris. Naast deze partners zijn er geen andere organisaties betrokken bij het juist uitvoeren van de interventie. Het is mogelijk dat relaties worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld het realiseren van promotiemateriaal.

De handleiding beschrijft de uit te voeren stappen en ook de jeugddiploma’s zijn zo geschreven zodat alle gediplomeerde trainers en uitvoerders hier mee aan de slag kunnen gaan.

Daarnaast worden er 10 begeleidingsuren aangeboden vanuit Squash Bond Nederland om de club te ondersteunen met het opstarten van het traject en hen indien nodig enige scholing bij te brengen.

Materialen

Voor werving zijn geen specifieke materialen beschikbaar. Het centrum kan er voor kiezen om clubspecifieke promotiematerialen te ontwikkelen.

Voor gebruikers van de interventie is er een gebruikershandleiding en een uitwerking van de jeugd diplomastructuur beschikbaar. In principe bieden deze tools de basis voor de uit te voeren lessen. Gezien de lessen gegeven worden door gediplomeerde trainers zijn er geen afbeeldingen toegevoegd, maar zijn de oefeningen alleen stapsgewijs uitgewerkt in de diplomastructuur. Deze bestanden zijn digitaal beschikbaar en op te vragen bij het bondsbureau van Squash Bond Nederland, via info@squashbond.nl.

Wanneer er diploma’s uitgereikt worden aan de deelnemers van de jeugd diplomastructuur, zijn deze aan te vragen bij het bondsbureau.

Voor het uitvoeren van de lessen zijn er enkele materialen nodig, waarvan de basis de squashrackets, squashballen en squashbrillen (verplicht op de squashbaan voor jeugd onder 19 jaar) zijn. Deze materialen zijn door de club aan te schaffen bij de eigen leverancier, maar ook Squash Bond Nederland kan deze materialen aanbieden voor een juiste prijs.

Daarnaast zijn er voor enkele oefeningen materialen nodig, zoals mikpunten of een speedladder. Deze zijn vaak al aanwezig binnen de clubs.

Een evaluatieformulier is beschikbaar om onder de deelnemers (spelers en ouders) te evalueren. Dit formulier is beschikbaar via Squash Bond Nederland.

Belangrijke documenten

Printen