Terug naar overzicht

START

Badminton leren spelen

Het is een veelvoorkomend fenomeen: een nieuw persoon meldt zich bij de badmintonvereniging en wordt uitgenodigd om op de speelavond mee te komen spelen. Maar is dat genoeg voor de enthousiaste badmintonner in spé? Leert hij of zij op deze manier de sport op de juiste en veilige manier aan? Vaak wil ook een nieuw recreatief spelende badmintonner meer dan een avond in de week vrij spelen en nog belangrijker, hij of zij wil zichzelf verbeteren.

Doelgroep badminton programma

Iedereen (18+) die de beginselen van het badminton wil leren en onder begeleiding gericht wil werken aan de algehele fitheid, krijgt met de START-training in 12 weken de kans onder leiding van een deskundige begeleider een goed begin te maken.

Doel

Het doel van het START badminton programma is de groep recreatieve spelers meer te bieden door middel van een goede training onder begeleiding. Hierdoor zullen zij minder snel geblesseerd raken, zich eerder betrokken voelen bij de aanbieder en is de kans dat ze lid worden en/of langer de sport (bij de vereniging) blijven beoefenen groter.

Aanpak badminton leer programma

In heel Nederland kan, onder regie van Badminton Nederland, hetzelfde START-programma worden uitgevoerd. START kan worden georganiseerd door badmintonverenigingen, sportscholen, bewegingscentra, gemeenten, et cetera, mits de deskundige begeleiding wordt gewaarborgd.

De kernwaarden van recreantentraining START zijn: plezier, techniek, gezondheid (fitheid) en groepsgevoel. Daarnaast zal in de trainingen ook aandacht worden besteed aan tactiek, blessures, kleding en materialen. Met deze thema’s als aanknopingspunt kan de sportaanbieder met START een samenwerking aangaan met verschillende commerciële en (para)medische partners.

Samengevat is START het trainingsprogramma van Badminton Nederland dat door het laagdrempelige en gezondheidsbrede karakter perfect aansluit op de doelgroep: volwassenen die door middel van badminton veilig in beweging willen komen.

Probleembeschrijving

Badminton wordt in georganiseerd verband door circa 40.000 mensen beoefend bij ruim 500 verenigingen in Nederland. Daarnaast zijn er circa 123.000 Nederlanders die wekelijks in informele sportgroepen badmintonnen (Tiessen-Raaphorst e.a., 2010).

Badminton is een intensieve sport die conditie en vaardigheid vraagt en die door mensen wordt gezien als ‘laagdrempelig, eenvoudig te leren en sociaal’ (Van den Dool, 2011). Het laagdrempelige en sociale aspect maakt de sport aantrekkelijk voor (opnieuw) beginnende sporters.

Echter, in de laagdrempeligheid schuilt ook het risico dat iemand de sport onderschat: men ervaart te weinig plezier of verbetering in het spel of raakt geblesseerd. Hiermee wordt de motivatie om te blijven badmintonnen of zelfs sporten teniet gedaan. Bij veel badmintonverenigingen ontbreekt het aan goede opvang van nieuwe badmintonners (18+ jaar). Een nieuwe (potentiële) badmintonner probeert vaak zichzelf het spel aan te leren. Omdat badminton een sport is die veel technische en tactische vaardigheden vraagt, wordt deze door de nieuwe speler niet goed uitgevoerd, hetgeen ten koste gaat van het sport- en spelplezier en blessurerisico’s vergroot. Uit het Blessure Informatie Systeem van TNO blijkt dat met name acute blessures die ontstaan tijdens vrij badmintonnen of een training relatief vaak voorkomen (Van Hespen e.a., 2008). Daarnaast blijkt dat 34% van de mensen die stopt met badminton dit doet vanwege een blessure (Latour-Oldenhof, 2015). Het voorkomen van blessures verdient daarom aandacht.

Gebrek aan juiste opvang zorgt ervoor dat geïnteresseerden de sport slechts voor korte duur beoefenen. Binnen de georganiseerde badmintonsport stroomde in 2012 828 (13%) van de 6500 nieuwe badmintonners binnen 1 jaar weer uit (Ledenanalyse Badminton Nederland, 2013). Hogere zorgkosten en terugvallen in inactiviteit kunnen het gevolg zijn. Dit risico is met name bij (langdurig) inactieven die instromen in het badminton aanwezig. Uiteindelijk leidt duurzaam sporten tot een betere gezondheid: de kans op het krijgen van ziekten en aandoeningen en de uiteindelijke sterfte daaraan neemt af naarmate iemand meer uren per week actief is (PAGAC, 2008). Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits deze regelmatig wordt verricht. Intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en badminton, bevordert bovendien de cardiorespiratoire fitheid (Monninkhof e.a., 2007; Cavill e.a., 2006; KWF, 2005; Wendel-Vos e.a., 2004).

START geeft badmintonaanbieders handvatten de begeleiding van beginnende badmintonners goed uit te voeren, blessurerisico’s terug te dringen en een eerste stap te zetten deze mensen voor langere termijn voor de sport te behouden.

Doelgroepen

De einddoelgroep zijn alle volwassenen (18 jaar en ouder) – zowel man als vrouw – die door middel van badminton in beweging willen komen en/of blijven. Hierbij is het trainingsprogramma in het bijzonder gericht op instromers die onder begeleiding met deze sport willen beginnen, zichzelf graag willen verbeteren in de sport en het sociale aspect van sporten ook van belang vinden.

Intermediaire doelgroep

Badmintontrainer: hij of zij verzorgt in de praktijk het START trainingsprogramma.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Startende badmintonspelers vallen minder vaak uit door gebrek aan plezier in de sport, gebrek aan succesbeleving of door een blessure. Dit levert op termijn een bijdrage aan het duurzaam sporten van de beginnende (badminton)sporter.

Subdoel

Subdoelen gericht op de einddoelgroep (deelnemers aan START)

 • Minimaal 80% van de deelnemers neemt na afloop van de START-training deel aan vervolgaanbod en/of wordt lid van een badmintonvereniging c.q. -aanbieder.1
  Het deelnemen aan vervolgaanbod en/of lid worden van de vereniging of andere sportaanbieder betekent dat er langdurig meer wordt bewogen.
 • Het percentage deelnemers dat een blessure oploopt tijdens het trainingsprogramma bedraagt maximaal 10%2.
  Blessurepreventie en langdurig met plezier sporten is een belangrijk onderdeel van het START-programma. Deze preventie wordt vertaald in het minimaliseren van het aantal blessures onder deelnemers.
 • Deelnemers die lid zijn geworden van een badmintonvereniging blijven langer lid (langer dan 1 jaar).
  Dit betekent dat de uitstroom bij de verenigingen (gemeten door Badminton Nederland) van nieuwe badmintonners (maximaal 1 jaar lid van vereniging) van 18 jaar en ouder afneemt en de nieuwe badmintonners bij verenigingen voor een langere periode regelmatig bewegen.

Subdoelen gericht op de intermediaire doelgroep

 • Alle badmintontrainers die START uitvoeren hebben de scholing ‘START, recreatieve badmintonners’ gevolgd en/of beschikken over een licentie Sportleider 2 badminton.
  Door middel van de genoemde scholingen kan de kwaliteit van de deskundige begeleiding gewaarborgd worden. De scholing ‘START, recreatieve badmintonners’ kan daarbij als aanvulling dienen voor Sportleiders 2 badminton (trainers), omdat het trainen van recreatieve sporters een andere mindset vraagt dan het trainen van wedstrijdspelers. Deze recreatieve groep staat niet specifiek centraal bij de Sportleider 2 (en hoger).

Randvoorwaardelijk doel

 • Er vindt bij 50% van de START-cursussen samenwerking plaats tussen de badmintonaanbieder en een fysiotherapeut, diëtist, sportarts of lokale sportzaak.3
  Door middel van samenwerking met diverse experts wordt het op een veilige manier bewegen en aandacht voor blessurepreventie gewaarborgd.

De gestelde doelen zijn mede gebaseerd op uitgevoerde evaluaties onder deelnemers, coördinatoren en trainers (Evaluatierapport START, 2013).

1 In 2012/2013 is dit 87%

2 In 2008 lag het aantal nieuwe acute blessure tijdens training en/of vrij spelen op 24% (Van Hespen e.a., 2008)

3 In 2012/2013 is dit 50% (evaluatie onder vier aanbieders)

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

START is een project van 12 weken onder begeleiding van een badmintontrainer, welke door de lokale aanbieder wordt geworven. Er vindt 1 training per week plaats in een vaste deelnemersgroep. Deze training duurt ongeveer 75 minuten en verloopt volgens een vast patroon. Hierbij kan het niveau en de focus van de training door de uitvoerder worden aangepast. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep (welke subdoelgroep(en) betreft het?). Bij een groep met deelnemers die nog niet of nauwelijks aan sport hebben gedaan is het niveau laag en het blessurerisico bijvoorbeeld groter, waardoor hierop in de aanpak iets meer de nadruk moet liggen.

Samengevat zijn de te nemen stappen (totaal circa 8 maanden):

1. Voorbereidingsfase (2 maanden):

 • Bestellen START-gids en contact met Badminton Nederland – door START-uitvoerder.
 • Selectie van trainer(s) en locatie – door START-uitvoerder.
 • Opzetten van samenwerking met relevante commerciële en (para)medische partijen – door START-uitvoerder.

2. Werving van deelnemers – door START-uitvoerder (6-8 weken)

3. Uitvoering 12 weken trainingsprogramma – door badmintontrainer

4. (Ontwikkeling) vervolgaanbod – door START-uitvoerder i.s.m. badmintontrainer (4 weken)

5. Evaluatie van de lokale uitvoering – door Badminton Nederland i.s.m. START-uitvoerder (na afloop)

Locaties en Uitvoering

START kan op ieder moment in het jaar op iedere voor badminton geschikte locatie worden gegeven. Dit betekent een sportzaal of –hal met een hoog plafond (gymzaal wordt niet aangeraden).

De uitvoerende partij kan een badmintonvereniging, sportschool, bewegingscentrum of gemeente zijn. Zij voeren het project lokaal uit met behulp van een gekwalificeerde badmintontrainer. Deze trainer wordt door henzelf geworven en verzorgt de trainingen.

Tevens kan de uitvoerende partij samenwerking zoeken met commerciële of (para)medische partijen, zoals de lokale sportwinkel, een fysiotherapeut, sportarts of diëtist. Deze partijen leveren binnen het START-programma (extra) deskundigheid op het gebied van gezondheid en materialen; thema’s welke aan bod komen bij verschillende trainingen. Daarnaast kunnen de genoemde partijen een doorverwijsfunctie hebben voor potentiële deelnemers.

Wanneer de organisatie lokaal in handen is van een sportschool, bewegingscentrum of gemeente wordt door Badminton Nederland gestimuleerd een samenwerking op te zetten met een badmintonvereniging. Hierdoor is het beter mogelijk de deelnemer een vervolg op START aan te bieden en de deelnemers langdurig voor de sport te behouden.

Badminton Nederland heeft de regie over het concept START, zorgt voor de doorontwikkeling van het trainingsprogramma, deskundigheidsbevordering van trainers en doet de landelijke promotie.

Ondersteuning

START is een interventie die op lokaal niveau wordt uitgevoerd. Deze uitvoering wordt ondersteund door de START-gids: een handleiding om de interventie goed uit te voeren. Badminton Nederland is daarnaast voorafgaand, gedurende en na het traject beschikbaar als helpdesk voor vragen en biedt indien gewenst training aan voor de uitvoerende badmintontrainers.

Het START-programma beslaat 12 trainingsweken en vraagt enkele voorbereidende stappen en vervolgstappen. In totaal zal het traject circa 8 maanden in beslag nemen en naast het uitvoeren van de trainingen bestaan uit afstemming met Badminton Nederland, het regelen van een trainer en geschikte accommodatie, samenwerking met lokale partijen, trainingen plannen, deelnemers werven, het vervolgaanbod ontwikkelen en/of communiceren en evalueren. Waar nodig kan dit traject vooraf worden gegaan door het opleiden van een trainer SL2b.

Materialen

START werkt volgens een vast format dat makkelijk overdraagbaar is. Er is een START-gids – de handleiding voor trainers en coördinatoren – beschikbaar voor de lokale sportaanbieders die het programma uitvoeren, welke digitaal te bestellen is bij Badminton Nederland. Tevens biedt Badminton Nederland de opleiding tot Sportleider 2 badminton aan en wordt in 2017 een scholing ontwikkeld voor trainers gericht op de doelgroep (beginnende) recreatieve badmintonners die de deskundigheidsbevordering van de START-trainers stimuleert.

Badminton Nederland heeft daarnaast promotiemateriaal ontwikkeld dat kan ondersteunen bij de werving van deelnemers. Hierbij kan gedacht worden aan promotieposters en -flyers (op maat) en een website met algemene informatie plus verwijzing naar actieve START-uitvoerders (http://www.badminton.nl/vereniging/recreanten). Voor vragen over START kunnen trainers en lokale organisatoren bij Badminton Nederland terecht.

Voor de kosten van de START-gids, promotiemateriaal op maat en scholing wordt verwezen naar het kostenoverzicht.

De evaluatie van START vindt centraal plaats door middel van digitale evaluatieformulieren. Het betreft een tevredenheidsenquête voor deelnemers, coördinatoren en trainers (http://www.badminton.nl/vereniging/recreanten). De badmintonaanbieder ontvangt deze formulieren tijdig van Badminton Nederland.

Belangrijke documenten

Printen