Terug naar overzicht

Test je Leefstijl

TestJeLeefstijl.nu is een persoonlijke, digitale en online leefstijltest (www.testjeleefstijl.nu). TestJeLeefstijl.nu bestaat uit een testfase waarin vo-leerlingen en mbo-studenten vragen beantwoorden over leefstijlthema’s als alcohol, beeldschermgedrag, bewegen, seksualiteit, roken, voeding, drugsgebruik en sociaal emotioneel. Een school kan deze gegevens (eventueel) aanvullen met fysieke metingen (kracht, uithoudingsvermogen, lengte, gewicht en middelomtrek). De test geeft aan op welke punten een jongere gezond leeft en geeft feedback op wat er beter kan. Daarna maakt een vo-leerling/mbo-student zelf een actieplan met daarin de doelen waar hij het komende jaar aan wil werken. Het actieplan kan hij gebruiken in zijn portfolio of in gesprekken met een loopbaanbegeleider, mentor of decaan.

De school kan er voor kiezen of zij TestJeLeefstijl.nu in wil zetten als onderdeel van andere lessen over bijvoorbeeld gezondheid. Naast de online test (www.testjeleefstijl.nu) is er ook een portal beschikbaar: www.testjeleefstijl.nl. Hier vinden jongeren informatie over leefstijlthema’s, landelijke normen, tips en adviezen, filmpjes, apps en links naar andere websites.

Probleembeschrijving

Opgroeiende jongeren maken keuzes in hun leefstijl. Deze keuzes worden door veel factoren beïnvloed zoals opvoeding, sociale omgeving en opleiding. Hoe kunnen onderwijsinstellingen in het VO en het MBO een positieve bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van deze jongeren? Hoe komen onderwijsinstellingen aan inzicht in het leefstijlgedrag van hun leerlingen/studenten om beleidskeuzes te kunnen maken op het gebied van vitaal burgerschap?

Testjeleefstijl.nu is een online applicatie die leerlingen en studenten van het VO en MBO in de leeftijd van 12 – 20 jaar inzicht geeft en helpt bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes. De onderwerpen die worden behandeld zijn fitheid, alcohol, voeding, BMI&buikomvang, drugs, roken, bewegen, beeldschermgedrag, gehoor, seksualiteit en sociaal welbevinden.

Vanuit de Volksgezondheid ToekomstVerkenning weten we dat er een steeds grotere ongelijkheid aan het ontstaan is in Nederland, vanuit sociaal economisch standpunt en daarbij ook vanuit gezondheidsachterstanden. Op de middellange termijn levert dit een moeilijk houdbare zorglast op.

Vanuit de aandacht voor preventie (het Nationaal Preventie Programma, Alles is Gezondheid) en ‘voorzorg’, als tegenhanger van nazorg, curatie, lijkt het logisch om meer aandacht te besteden aan het opleiden van kinderen en jongeren. Het aanleren van gezondheidsvaardigheden binnen het onderwijs is een logische ontwikkeling waar al diverse partijen mee bezig zijn. Vanuit de Gezonde School wordt er door het rivm cgl, de ggd ghor nl en de drie onderwijsraden, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad gewerkt aan het stimuleren van schoolgezondheidsbeleid en het uitvoeren daarvan. De pijler ‘signaleren’ binnen de Gezonde School aanak vraagt het kennen van de situatie binnen de school. TestJeLeefstijl.nu geeft de school deze informatie, waarna de school Gezonde School beleid kan maken en uitvoeren. Op die manier draagt het onderwijs bij aan het vergroten van de gezondheidsvaardigheden en het verkleinen van de gezondheidsverschillen in Nederland. De groepen met een lagere sociaal economische status (ses) hebben meer gezondheidsachterstand dan die met een hoge ses. Binnen het vmbo en mbo zit een grotere groep leerlingen en studenten die in deze doelgroep zitten. Mede daarom oo de keuze om te focussen op deze doelgroep.

Doelgroepen

TestJeLeefstijl heeft een VO- en een MBO variant. De uiteindelijke doelgroep zijn de leerlingen van het VO en de studenten van het MBO. Deze doelgroep valt voornamelijk in de leeftijdscategorie van 12 – 20 jaar. Ook oudere studenten van het MBO kunnen gebruik maken van de test.

In verband met de leesbaarheid van dit stuk spreken we vanaf nu over de scholier.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen zijn:

 • de makers van gezondheidsbeleid van VO- en MBO instellingen. De organisatie hiervan verschilt per instelling.
 • de uitvoerders van gezondheid gerelateerde onderwijsprogramma’s
 • niet-commerciële thema-instituten waarbij uitwisseling en toepassen van data en kennis de insteek is
 • Doel van het sport- en beweegaanbod

  Hoofddoel

  TestJeleefstijl wordt jaarlijks door minimaal 30.000 scholieren ingevuld.

  Na de uitvoering van ‘TestJeLeefstijl’ :

  • heeft de scholier inzicht gekregen in en informatie ontvangen over de eigen leefstijl: leef je gezond of kan het beter? De bewustwording moet helpen bij het maken van gezonde keuzes. Een persoonlijk actieplan, met tips voor hulp vanuit de test kan daarbij ondersteunen.
  • heeft de school inzicht gekregen over de leefstijl en gezondheid van zijn scholieren op schoolniveau. Hiermee is aan alle scholen input geleverd voor een verdere systematische planning van het gezondheidsbeleid van de school.

  Subdoel

  • De leefstijltest en alle informatie daaraan verbonden op de website wordt gebruikt als onderwijsmateriaal.
  • Tussen onderwijsinstellingen, de Stichting TestJeLeefstijl en niet-commerciële thema-instituten vindt uitwisseling van data en kennis plaats. Hiermee kan de test worden verbeterd en voorzien van de juiste informatie en is het mogelijk om interventies op het gebied van gezondheidsthema’s te initiëren.

  Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

  Opzet van de interventie

  TestJeLeefstijl is een persoonlijk, digitaal, online programma welke door scholen worden ingezet. Scholen worden vanuit de MBO-raad via het platform Bewegen en Sport aangeraden om deze test in te zetten. De stichting TJL is actief betrokken bij diverse werkveldbijeenkomsten om scholen te werven.

  Wanneer een school is aangemeld richt deze zelf het gebruik van deze interventie in. Inrichten kan inhouden dat afhankelijk van de keuze van de school kan het programma aan iedere scholier of aan een bepaald deel van de scholieren beschikbaar gesteld worden. De school kan bijvoorbeeld de keuze maken om zich alleen te richten op scholieren van een bepaald leerjaar of met een bepaald gezondheidsrisico (bijvoorbeeld roken of overgewicht).

  De scholieren die de test maken (ongeveer 1,5 uur) doen dit online op de computer. Dit kan afhankelijk van de opzet op school gebeuren, maar ook thuis. Bij de online test hoort ook een fysieke test (ongeveer 2 uur).

  Na het invullen van de vragen ontvangt de scholier feedback en bepaalt vervolgens zelf of hij/zij actie gaat ondernemen.

  Scholen kunnen er voor kiezen om TestJeLeefstijl in te zetten als onderdeel van de scholierenbegeleiding of andere lessen over (bijvoorbeeld) gezondheid. Voor de inzet van TJL is dit niet noodzakelijk maar dit kan het totale effect op de gezondheid van de leerlingen wel vergroten.

  De test kan gedurende 4 jaar onbeperkt worden ingevuld, waardoor het ook mogelijk is om een 0- en vervolg-metingen te doen.

  Locaties en Uitvoering

  TJL wordt uitgevoerd op vo- en mbo-scholen. De organisatie ligt in veel gevallen bij sport gerelateerde teams, maar steeds vaker zijn het ook docenten burgerschap of biologie die de test uitvoeren. De fittest die voor TestJeLeefstijl uitgevoerd moet worden vindt bij voorkeur plaats in een sportruimte.

  Ondersteuning

  Alles is digitaal geregeld. Scholen leveren volgens de omschrijving in de handleiding de XML-gegevens in een Excel-bestand aan de Stichting. Deze sturen de gegevens na controle vervolgens door aan Computron, de webserver. Binnen 5 werkdagen worden de gegevens ingevoerd waarna de school aan het werk kan met de leefstijltest.

  Indien er technische ondersteuning nodig is gaat dat via de Stichting. Zij zijn intermediair tussen gebruiker en webserver.

  Materialen

  De volgende informatie is beschikbaar:

  • Handleiding TestJeLeefstijl: te gebruiken voor de implementatie binnen de school. De handleiding geeft ook de te doorlopen stappen voor de invoering.
  • Aanvraagformulier: Om te starten met TestJeLeefstijl.nu dient de het formulier volledig ingevuld in het bezit te zijn van stichting TestJeLeefstijl.
  • ICT-handleiding: Deze ICT-handleiding is geschreven voor de ICT-medewerker die is belast met het opleveren van de studentenbestanden.
  • Protocol fittest: Een elementair onderdeel van Testjeleefstijl is de fittest. In het protocol voor de fittest zijn alle testen uitgewerkt en ook de organisatie van de dag.
  • Op www.vitaalmbo.nl zijn lessen te vinden die ondersteuning bieden in de begeleidingsfase
  • Op www.testjeleefstijl.nl/over zijn de documenten te vinden
Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)