Terug naar overzicht

Tigers Life Skill Education

Tigers (Life Skills Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op ‘levensvaardigheden’ voor kinderen van 2-6 jaar. Tigers is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit sport- en kinderpsychologen, bewegingswetenschappers, diëtisten, veiligheidsexperts en ervaren Martial Arts trainers. Het programma is afkomstig uit Engeland en heeft al meer dan 10 landen veroverd waaronder Spanje, Zweden, Dubai en Nederland.

In de wekelijkse Tigers lessen worden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de tijgers. Aan de hand van Timmy wordt er gesport/ gespeeld en worden verschillende levensvaardigheden, zoals omgaan met gevaren (water, vuur, verkeer), omgaan met pesten en vreemden geoefend. De lessen duren 45 minuten en bestaan uit 5-6 blokken met sport en spel gericht op plezier en het verbeteren van de motorische vaardigheid en sportiviteit, levensvaardigheden, een kringgesprek en een afsluiting waar huiswerkopdrachtjes worden besproken. Het programma kent zes thema’s, van elk een kwartaal. In totaal duurt het programma dus een kleine 2 jaar. Voorbeelden van onderwerpen zijn: leiderschap en teamwerk, omgaan met vreemden, vuur, water & weg veiligheid en voeding & gezondheid. Na de lessen krijgen de kinderen opdrachtjes mee om thuis, samen met hun ouders, te oefenen. Al deze opdrachtjes staan in het persoonlijke Tigers life skills education boekje. Ook worden ouders tijdens de lessen begeleid op de thema’s die het programma omvat. Ouders worden op deze manier betrokken én bewust gemaakt.

Tigers (Life Skills Education) wordt georganiseerd door de sportaanbieder binnen het reguliere aanbod van de club. Het volledige programma heeft een looptijd van 2 jaar en is opgebouwd vanuit 6 verschillende basisthema’s, waarvan gezonde voeding en fitheid een belangrijke is. Ieder themablok wordt afgesloten met een ‘examentje’. Hier behalen de kinderen badges waarmee ze zichtbaar dat onderdeel hebben afgesloten. De motorische vaardigheid, de ‘kennis’ van de thema’s en uitvoeren van de thuisopdrachtjes worden daar afgesloten.

Trainers volgen de Tigers life skill education bestaande uit twee cursussen, Tigers instructeur Level I en Level II Trainers ontvangen een handleiding voor het verzorgen van de lessen.

Probleembeschrijving

Beweeggedrag en overgewicht
Nederlandse kinderen worden steeds dikker. De afgelopen dertig jaar is het percentage overgewicht onder kinderen en jongeren (2-20 jaar) met 40% gestegen (bron: CBS Gezondheidsenquête 2011). In 2011 had 13% van de Nederlandse jongeren matig overgewicht en 3% ernstig overgewicht (obesitas). Al op de voorschoolse leeftijd bleek het aantal kinderen met overgewicht sterk toe te nemen. Bovendien bleek de mate van overgewicht toe te nemen, d.w.z. te zware kinderen zijn nog zwaarder geworden (Fredriks et al. 2000; Hirasing et al. 2001).

Het overgewicht van peuters valt voor een belangrijk deel te verklaren uit hun eet- en beweeggedrag. Peuters bewegen steeds minder. Daarnaast is sprake van ongezonde voeding. Overgewicht op jonge leeftijd blijkt een belangrijke voorspeller van overgewicht bij volwassenen met alle gevolgen van dien. Overgewicht vergroot de kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 (Stiggelbout et al., 1998PAGAC, 2008). Kinderen met overgewicht lopen niet enkel risico op een slechtere gezondheid, ze kampen ook vaker met sociaal-emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld en pestgedrag.

Beweegaanbod en kennis
Sport is voor veel mensen een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast levert het een bijdrage aan de gezondheid, integratie en sociale binding. Het sport- en beweegaanbod voor kinderen in de leeftijdsgroep 2-6 jarigen is beperkt. Na deze leeftijdsfase is er bij de meeste (vecht)sportclubs pas structureel beweegaanbod. Clubs krijgen wel het verzoek, echter de kennis van trainers om op een verantwoorde wijze met deze jonge kinderen te bewegen blijft achter.

Sport wordt na het gezin en school ook wel gezien als het derde opvoedmilieu. Goede pedagogische beweegprogramma’s waarin zowel aandacht is voor verantwoord bewegen als ontwikkeling en levensvaardigheden kunnen bovengenoemde problemen helpen verminderen.

Doelgroepen

De interventie richt zich op kinderen van 2 – 6 jaar.
Kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar zijn ondernemend en komen voor nieuwe uitdagende situaties te staan. Ze zijn speels en impulsief en hebben een korte spanningsboog. Een Deens-Amerikaanse psycholoog beschrijft voor kinderen van 2-6 twee belangrijke vaardigheden, waar de interventie Tigers op inspeelt, namelijk:

 1. Autonomie: kinderen leren zichzelf beheersen en zelf dingen voor elkaar te krijgen.
 2. Initiatief: kinderen leren zelf initiatief nemen, een doel stellen en daar naartoe werken.

Als kinderen dit op jonge leeftijd niet leren of ontmoedigd worden dan hebben ze later de neiging snel aan zichzelf te gaan twijfelen, durven ze minder autonoom te opereren en zullen ze later in hun leven moeite blijven houden met initiatief nemen.

Subdoelgroep:

 • Ouders van de einddoelgroep; aanwezig tijdens de lessen en ze maken thuisopdrachtjes met de kinderen

Intermediaire doelgroep

 • MEE, CJG’s, onderwijs, huisartsen etc als doorverwijzende organisaties van kinderen naar het Tigers aanbod. Deze partijen blijven ook betrokken tijdens de uitvoering voor kennisoverdracht naar de ouders en voor monitoring / evaluatie.
 • Trainers; verzorgen van de lessen.
 • Sportclub; plaats van uitvoering.

Optioneel kunnen de lessen ook bij kinderopvangorganisaties of op school verzorgd worden zij zijn dan ook projectpartner voor de locatie van de uitvoering. De lessen zelf worden wel verzorgd door de trainers van de lokale club.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen van 2-6 jaar beschikken over meer motorische- en levensvaardigheden door deelname aan het pedagogisch beweegprogramma Tigers.

Subdoel

Voor kinderen

 • Aanleren van een gezonde leefstijl en levensvaardigheden
 • Plezier ervaren (in bewegen)

Voor ouders van de einddoelgroep

 • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van levensvaardigheden en een gezonde leefstijl van hun kind/ kinderen

Voor de zorgpartners

 • Aanbod voor kinderen van 2 – 6 jaar om naar door te verwijzen

Randvoorwaardelijke subdoelen
Voor de trainers

 • Meer pedagogische kennis en vaardigheden om de methode Tigers aan kinderen van 2-6 jaar aan te kunnen bieden

Voor clubs (eventueel kinderopvang/ onderwijs)

 • Meer pedagogisch verantwoord aanbod voor kinderen 2-6 jaar

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De interventie kent de volgende drie fasen:

 • Initiatiefase

In deze eerste fase worden de randvoorwaarden voor de uitvoering van Tigers gerealiseerd (locatie, plaats en tijd)

 • Uitvoeringsfase

Opleiden van trainers niveau 1 (tweedaagse cursus, locatie midden Nederland), werven van deelnemers, uitvoeren vanTigers lessen blok 1 (1 keer per week 45 minuten totale blok duurt 3 x 3 maanden), opleiden van trainers niveau 2 (tweedaagse cursus, locatie midden Nederland), uitvoeren van Tigers lessen blok 2 (1 keer per week 45 minuten totale blok duurt 3 x 3 maanden).

 • Nazorgfase

De totale doorlooptijd is 2 jaar, in de verschillende fasen zit overlap.

De uitvoering van de lesblokken wordt na deze twee jaar (als onderdeel van het structurele aanbod) blijvend aangeboden voor (nieuwe) kinderen. Tigers krijgt een vaste plek binnen de club. Het NIVM zal tijdens het door-ontwikkkeltraject haar rol bij de planfase en binnen de implementatie en nazorg verder concretiseren te samen met ie / ter versterking van de lokale partners.

Locaties en Uitvoering

Tijdens de initiatieffase wordt een deel van de werving verzorgd door zorgpartners, die ouders met hun kind(eren) doorverwijzen. De zorgpartners en andere organisaties, zoals buurthuizen en kinderopvang, kunnen daarbij gebruik maken van flyers en ander Pr-materiaal.

De interventie wordt uitgevoerd bij de club, in een sportaccommodatie. De trainers (geschoold d.m.v. de Tigers cursus) verzorgen de trainingen. Aan de deelnemende clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project in het bezit komen van het Fight Right Keurmerk. Dit keurmerk waarborgt ouders en toeleiders dat er op een veilige en verantwoorde pedagogische wijze binnen de club wordt gesport.

De interventie kan ook plaatsvinden bij kinderopvang/ onderwijs als (tijdelijke) projectactiviteit of als dependance van de sportclub. De lessen worden altijd verzorgd door de opgeleide trainer van de sportclub.

De interventie wordt door de club geëvalueerd in samenwerking met de zorgpartners en toeleiders.

NIVM begeleidt de club o.a. bij het opstellen van een plan van aanpak, door het organiseren van een startbijeenkomst, door het verzorgen van intervisie en het beschikbaar stellen van PR- en ondersteuningsmaterialen (het op de juiste wijze positioneren van de interventie).

Het NIVM verzorgt de volledige communicatie met en ondersteuning van de uitvoerders. NIVM neemt een deel van de materialen en de training af van Tigers Nederland.

Ondersteuning

Kennisoverdracht uitvoerders
Er zijn twee Tiger niveaus voor trainers. In iedere stap worden een aantal lesthema’s van het totale programma overgedragen. De trainers kunnen hier direct mee aan de slag om in de praktijk ervaring op te doen.

 1. Level 1; basiskennis Tigers programma en de eerste 3 thema’s (3 x 3 maanden lesprogramma voor uitvoering)
 2. Level 2; verdere ontwikkeling trainers en de laatste 3thema’s

Naast opleiding vindt er ook kennisoverdracht plaats middels een startbijeenkomst door de interventie eigenaar en worden er twee keer per jaar intervisiemomenten voor de trainers georganiseerd.

Materialen

Voor de deelnemers:

 • Persoonlijk Tigers boekje; hierin staan de verschillende verhaaltjes, thuis opdrachtjes en wordt de voortgang van het kind bijgehouden
 • Badges en banden; de beloningen om de tussentijdse examens mee af te sluiten
 • Tigers merchandise; van Tigers pakje tot shirtjes en bidons

Voor trainers:

 • trainers opleiding level 1 en 2
 • Instructie handleiding; volledige handleiding voor uitvoering van de lessen
 • Leskaarten met spelvoorbeelden voor de doelgroep
 • Tigers stempel; om de behaalde opdrachten van de kinderen in hun boekje af te stempelen met de poot van Timmy
 • Sport en spel materiaal; o.a. hoepels, ballen, pionnen, hoedjes, flexi beams etc.

Pr en werving:

 • Communicatiepakket interventie eigenaar
 • Materiaal zoals flyers, banners en andere PR mogelijkheden om Tigers te promoten
 • Voorbewerkte krantenartikelen om gericht de pers te benaderen

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)