Terug naar overzicht

Veiligheidsanalyse bij de Sportvereniging

Sport en veiligheid bij sportverenigingen

Veiligheid binnen de vereniging moet ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het is voor sportverenigingen lastig om ongewenst gedrag te voorkomen of in te grijpen wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. De ‘Veiligheidsanalyse bij sportverenigingen’ helpt bestuurders van sportverenigingen invulling te geven aan het thema veiligheid.

Controles sport en veiligheid

Tijdens de veiligheidsanalyse worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Het gaat hierbij om een informatiebijeenkomst, checklist bij bestuurders, schouw op de vereniging en socratische gesprekken met de verschillende actoren. Hierbij wordt er een beeld gevormd van hoe men kijkt naar het thema en wat de wenselijke norm is. Ook wordt er bewustwording gecreëerd bij de verschillende actoren over hun eigen rol hierin. Vanuit deze analyse en activiteiten worden bestuurders (eventueel met ondersteuning) in staat gesteld om met de input beleid te vormen en activiteiten op te starten rondom het thema ‘sport en veiligheid’.

Probleembeschrijving

Veiligheid binnen de vereniging moet ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het is voor sportverenigingen lastig om ongewenst gedrag te voorkomen of in te grijpen wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. De ‘Veiligheidsanalyse bij sportverenigingen’ helpt bestuurders van sportverenigingen invulling te geven aan het thema veiligheid. Tijdens de veiligheidsanalyse worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Het gaat hierbij om een informatiebijeenkomst, checklist bij bestuurders, schouw op de vereniging en socratische gesprekken met de verschillende actoren. Hierbij wordt er een beeld gevormd van hoe men kijkt naar het thema en wat de wenselijke norm is. Ook wordt er bewustwording gecreëerd bij de verschillende actoren over hun eigen rol hierin. Vanuit deze analyse en activiteiten worden bestuurders (eventueel met ondersteuning) in staat gesteld om met de input beleid te vormen en activiteiten op te starten rondom het thema ‘veiligheid’.

Doelgroepen

De einddoelgroep zijn bestuurders van sportverenigingen waar men wil sturen op het thema ‘veiligheid’ binnen de sportvereniging. Prioriteit hierbij zijn verenigingen die reeds bekend staan als matig functionerend en waar problemen spelen.

Intermediaire doelgroep

 • Vrijwilligers 
 • Kader (trainers, coaches, coördinatoren enz.)
 • Jeugdleden
 • Seniorenleden
 • Ouders van jeugdleden
 • Organisaties (bv. onderwijs, welzijn, gemeente, politie) in de buurt/wijk

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Na afloop van de veiligheidsanalyse zijn de bestuurders in staat om op basis van de input van de verschillende geledingen binnen en buiten de sportvereniging invulling te geven (op beleid, activiteiten en resultaten) aan het thema veiligheid binnen de sportvereniging.

Subdoel

X

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

 • Werven van de vereniging door middel van een oriënterend overleg (intake met de voorzitter).
 • Vaststellen samenwerkingsafspraken en planning.
 • Een startbijeenkomst van 2 uur voor alle betrokkenen in en om de vereniging.
 • Checklist ‘veiligheidsanalyse’
 • Het uitvoeren van een schouw door het bijwonen van een (deel van een) wedstrijddag en/of trainingsdag. 
 • Er wordt een digitale vragenlijst uitgezet onder spelers (jeugd en senioren), vrijwilligers en ouders. 
 • Gesprekken met bestuursleden op basis van door het bestuur ingevulde checklist ‘veiligheidsanalyse’ en schouw.
 • Eenmalige bijeenkomst met vrijwilligers (trainers, coaches, kantinepersoneel, arbitrage) in de vorm van een Socratisch gesprek. Deze bijeenkomst neem ongeveer 2 uur in beslag
 • Eenmalige bijeenkomst met een delegatie van de ouders in de vorm van een Socratisch gesprek. Deze bijeenkomst neem ongeveer 2 uur in beslag
 • Eenmalige bijeenkomst met een delegatie van de jeugdvoetballers (12 t/m 17 jaar) ) in de vorm van een Socratisch gesprek. Deze bijeenkomst neem ongeveer 2 uur in beslag
 • Een bijeenkomst met een delegatie van de seniorvoetballers (18+) in de vorm van een socratisch gesprek.
 • Een oriënterend en onderzoekend gesprek met mogelijk relevante externe partners.
 • Een bespreking van de concepteindrapportage met voorzitter van het bestuur en voorzitter van de jeugdcommissie op basis van de checklist.
 • Een afsluitende bijeenkomst met een afvaardiging vanuit de verschillende geledingen binnen de sportvereniging en externe partijen.
 • Het bestuur ontwikkeld beleid en een plan van aanpak rondom het thema veiligheid binnen de sportvereniging.
 • Nagesprek tussen Halt/KNVB en de sportvereniging.

Locaties en Uitvoering

‘Veiligheidsanalyse bij de sportvereniging’ wordt uitgevoerd bij de sportvereniging. De verschillende bijeenkomsten kunnen ook elders plaatsvinden wanneer daar de voorkeur aan gegeven wordt.

Ondersteuning

Voor de uitvoering van de interventie lokaal is er landelijke ondersteuning voor de uitvoering/procesbegeleider vanuit Halt en de KNVB. Het eerste gesprek met de sportvereniging wordt altijd gevoerd door iemand vanuit de landelijke ondersteuning waarna een uitvoerder/procesbegeleider het over neemt. Vanuit de gemeente of KNVB wordt de wens geuit om de ‘veiligheidsanalyse bij sportverenigingen’ op te starten bij een specifieke vereniging. Daarnaast zijn er ook verenigingen die zelf initiatief nemen.

Materialen

Toolkit ‘Sport’ Halt

 • Instructie cultuuroverdracht
 • Intake formulier
 • Overeenkomst veiligheidsanalyse
 • Agenda intakegesprek
 • Standaard tekst Halt voor op de site sportvereniging
 • Richtlijnen projectplan
 • Richtlijn startbijeenkomst
 • Uitnodiging startbijeenkomst
 • Checklist ‘Veiligheid bij sportverenigingen’.

Toelichting op deze checklist
De vier te onderscheiden aspecten van veiligheid worden zodanig in beeld gebracht dat de Sportvereniging kan nagaan in hoeverre de aspecten en de daarbij behorende maatregelen worden behartigd.
Het sportdomein veiligheid wordt op deze kaart in de volle breedte behandeld, en niet alleen opgevat als sociale veiligheid. Dit is gedaan om de samenhang van de vier relevante aspecten in één overzicht weer te geven. De focus bij ondersteuning ligt uiteraard op aspecten rond de sociale veiligheid.

 • Richtlijn gesprek checklist
 • Richtlijn schouw
 • Richtlijn verslag checklist en schouw
 • Uitnodigingen bijeenkomsten voor ouders, jeugdspelers, vrijwilligers en mogelijke externe partners.
 • Richtlijn bijeenkomsten
 • Richtlijn verslag bijeenkomsten
 • Richtlijn bijeenkomst externe partners
 • Richtlijn verslag bijeenkomst externe partners
 • Richtlijn eindrapportage
 • Uitnodiging slotbijeenkomst

Werkdocument en stappenplan voor de uitvoerder/procesbegeleider. Zie bijlage ‘Werkdocument en stappenplan’.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)