Terug naar overzicht

Weer vijf erkende sport- en beweeginterventies

De interventies ‘Lekker in je lijf’, ‘Nationale Diabetes Challenge’, ‘Sport Heroes’, ‘Cool2BFit’ en ‘GkGk’ zijn erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. ‘Lekker in je Lijf’, ‘Nationale Diabetes Challenge’ en ‘Sport Heroes’ zijn erkend op het niveau ‘Goed onderbouwd’. Voor ‘Sport Heroes’ betreft dit een her-erkenning. Daarnaast zijn ‘Cool2BFit’ en ‘GkGk’ erkend op het niveau ‘Eerst aanwijzingen voor effectiviteit’.

Lekker in je Lijf

Lekker in je Lijf is een beweegprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een fysiotherapeut gedurende achttien weken in een groep bewegen. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding en wordt aandacht besteed aan gedragsverandering en de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod. In de eerste negen weken bewegen de deelnemers twee keer per week bij de fysiotherapiepraktijk. In de tweede helft van het programma doen ze dit nog één keer per week. Tijdens de andere les maken ze kennis met reguliere sport- en beweegactiviteiten. Een buurtsportcoach kan worden ingezet om voor een warme overdracht naar regulier aanbod te zorgen.

Het programma is bedoeld voor mensen met overgewicht en een laag inkomen. De kosten voor het programma worden volledig vergoed vanuit de Gemeentepolis bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Meer weten over Lekker in je Lijf? Zie Lekker in je Lijf

Nationale Diabetes Challenge

Met de Nationale Diabetes Challenge wil de Bas van de Goor Foundation mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type 2 structureel meer laten bewegen met als doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven en somatische gezondheid. In samenwerking met professionals werkzaam in het zorg-, sport- en gemeentelijk domein worden gedurende 16 tot 20 weken wekelijkse wandelbijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers werken toe naar de Nationale Diabetes Challenge week eind september. In die week wandelen deelnemers drie dagen aaneengesloten lokaal om op de vierde dag samen te komen op een centrale locatie in het land om daar de afstand te wandelen waarvoor ze getraind hebben. Deze finaledag wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation.

Meer weten over Nationale Diabetes Challenge? Zie Nationale Diabetes Challenge

Sport Heroes

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak: eerst in de ‘veilige’ schoolsetting, daarna naschools en buitenschools aanbod. De vakleerkracht lichamelijke opvoeding begeleidt de leerlingen en zorgt voor een warme overdracht naar de lokale sport- en beweegaanbieders. De projectleider (van Stichting Special Heroes of een buurtsportcoach) begeleidt de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De sportverenigingen verzorgen de clinics op school en ontvangen deskundigheidsbevordering t.a.v. de doelgroep leerlingen met een beperking. Ouders worden betrokken door brieven/folders, ouderavonden en aanwezigheid bij een aantal sportlessen van hun kind. In de laatste fase worden kinderen lid van een sportvereniging en worden ouders indien nodig geholpen om praktische barrieres t.a.v. vervoer en financiën te slechten. Na een 2- of 3-jarig programma (afhankelijk van de school) wordt de fase van borging ingegaan waarbij de taken structureel worden ingebed in het schoolbeleid en continue financieringsbronnen worden gezocht.

Meer informatie over Sport Heroes? Zie Sport Heroes

Cool 2B Fit

De interventie Cool 2B Fit richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd 8 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het doel hierbij is dat deze kinderen een gezond(er) gewicht krijgen en weer lekker in hun vel komen te zitten. Cool 2B Fit is een multidisciplinaire interventie waarbij gefocust wordt op drie pijlers: voeding, beweging en gedrag. Hierbij werken veel professionals, zoals de gezondheidszorgpsycholoog, diëtiste, kinderfysiotherapeut en de sportinstructeur, die om het kind heen staan met elkaar samen. Ook de ouders van kinderen worden intensief betrokken bij de interventie. Cool 2B Fit  is erkend op het niveau ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ voor het hoofddoel BMI en het subdoel conditie.

Meer informatie over Cool  2B Fit? Zie Cool 2B Fit

Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving

Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GkGk) richt zich op kinderen van 6 t/m 12 jaar door de meest belangrijke leefwerelden van kinderen te integreren, namelijk: gezin, school, sportvereniging en gemeente. Hierbij heeft GKGK heeft als doelstellingen 1. Motorische fitheid bevorderen, 2. een gezond gewicht behouden of verkrijgen en 3. beeldschermgebruik, sedentair gedrag en inactiviteit reduceren. De gestelde doelen worden bereikt door kinderen 60-90 minuten per dag te laten bewegen, wekelijks les te geven over een gezonde leefstijl, o.a. over voeding en smaakontwikkeling. De ouders worden bij de aanpak betrokken door de resultaten van de kinderen een op een op een positieve manier aan hen terug te koppelen en voordrachten te houden over opvoeding, slaap en mediagebruik. Er wordt samenwerking gezocht met de o.a. JGZ/GGD, gemeente, school en sportverenigingen.

Meer informatie over GkGk? Zie GkGk

 

Over Sport- en beweeginterventies

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de Sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Wat moet u doen om een interventies in te dienen voor erkenning? Lees er meer over op www.allesoversport.nl. Voor meer informatie over Sport- en beweeginterventies kunt u terecht bij Melissa de Bruin (sportenbewegen@kcsport.nl).