Terug naar overzicht

Weer drie erkende sport- en beweeginterventies

De interventies ‘Bewegen werkt’, ‘Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB)’, ‘Gewichtige gezinnen’ zijn erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen.  ‘Bewegen werkt’ is (gedeeltelijk) erkend op het niveau van ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Zowel ‘RSB’ als ‘Gewichtige gezinnen’ zijn erkend op het niveau ‘Goed onderbouwd’. Voor ‘RSB’ betreft dit een her-erkenning op dit niveau.

Bewegen werkt

De interventie ‘ Bewegen werkt’  is erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ op het hoofddoel en het subdoel fysieke fitheid. Bewegen werkt is een re-activeringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. Voorheen bekend onder de naam ‘Beweging als Warming-up voor Re-integratie’ (BWR). De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen (meestal) met grote afstand tot arbeidsmarkt en/of (sociale of maatschappelijke) participatie. Gedurende het programma verbetert door de gestructureerde, frequente en groepsgewijze aanpak fysieke – en mentale fitheid en de gezondheid. Daardoor neemt de kans op een succesvol vervolgtraject richting (meer) participatie (werk en/of sociale en maatschappelijke participatie) toe.

Meer weten over Bewegen werkt? Zie Bewegen werkt .

Revalidatie, Sport en Bewegen

Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) is een interventie die inzet op sport- en beweegstimulering in revalidatie-instellingen zowel tijdens de revalidatiebehandeling als gedurende de eerste 3 maanden in de thuissituatie. Een speciaal hiervoor aangestelde sport- en beweegconsulent organiseert beweeggroepen en kennismakingslessen binnen de revalidatie-instelling en onderhoudt een netwerk met gemeenten en lokale sport- en beweegaanbieders. In samenwerking met de revalidatiearts/ medisch specialist en multidisciplinair team stimuleert de sport- en beweegconsulent dat sport en bewegen integraal onderdeel van de revalidatiebehandeling wordt. De sport- en beweegconsulent geeft revalidanten persoonlijk advies op maat en verzorgt een warme overdracht naar lokaal sport- en beweegaanbod. Na ontslag ontvangt de (ex)revalidant 2-4 (telefonische) counseling gesprekken met de sport- en beweegconsulent gericht op het duurzaam en zelfstandig volhouden van het sport- en beweeggedrag (actieve leefstijl) in de thuissituatie. Managers van revalidatie-instellingen zijn betrokken als projectleider. Zij faciliteren de implementatie van RSB en bewaken de voortgang en de resultaten door middel van een digitale registratietool of indicatoren in Elektronisch Patiënten Dossier.

Meer weten over Revalidatie, Sport en Bewegen? Zie Revalidatie, Sport en Bewegen.

Gewichtige gezinnen

Gewichtige gezinnen Jongeren is een interventie die zich richt op jongeren tussen de 12 – 18 jaar met overgewicht. Het hoofddoel van Gewichtige Gezinnen jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid. De interventie Gewichtige Gezinnen Jongeren bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten (m.b.t. gedrag en voeding) van elk 1,5 uur, 42 bewegingsbijeenkomsten, twee ouderbijeenkomsten, twee kookworkshops, vijf huisbezoeken en telefonisch of online contact met het gezin.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Basiskennis over voeding en beweging;
  • Basisvaardigheden over voeding en bewegen;
  • Relatie tussen gevoelens, gedachten en gedrag;
  • Versterken van vaardigheden.

Er wordt nauw samengewerkt met lokale partners, zoals jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen en beweegaanbieders. Door deze integrale aanpak wordt duurzame gedragsverandering bij de deelnemers mogelijk. De veronderstelling is dat de combinatie van bewegen, voeding en gedrag elkaars werkzaamheid zullen versterken.

Meer weten over Gewichtige gezinnen? Zie Gewichtige gezinnen.

 

Over Sport- en beweeginterventies

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de Sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Wat moet u doen om een interventies in te dienen voor erkenning? Lees er meer over op www.allesoversport.nl. Voor meer informatie over Sport- en beweeginterventies kunt u terecht bij Melissa de Bruin (sportenbewegen@kcsport.nl).