Vakmanschap

Binnen sportverenigingen zijn veel vrijwilligers actief: zij hebben geen opleiding gedaan voor het werk dat zij doen. Kenniscentrum Sport verzamelt en deelt kennis die hen in staat stelt beter te functioneren.

Hoe krijg je mensen aan het sporten en hoe hou je ze aan het sporten? Dat begint met een goed aanbod van sport– en bewegingsmogelijkheden. Daarnaast heb je ook vakkundige professionals en vrijwilligers nodig en een goede organisatie op lokaal niveau.

Bij sportverenigingen zijn duizenden professionals en nog veel meer vrijwilligers actief. Zij werken met verschillende doelgroepen die elk een eigen benadering vragen. Slechts een klein deel van de mensen is hiervoor opgeleid, en dan meestal alleen op sporttechnisch vlak. Hoe zorg je ervoor dat zij hun werk kunnen doen?

Het ministerie van VWS zet zich al jaren in voor een sportaanbod dat werkt. Zoals met het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’. Hierin is veel aandacht voor buursportcoaches. Er zijn steeds meer buurtsportcoaches met zeer verschillende opleidingen, kennis en vaardigheden. Hoe zorg je voor voldoende kwaliteit?
 

Wat doen wij?

Het kenniscentrum Sport verzamelt en deelt kennis die professionals en vrijwilligers bij verenigingen in staat stelt beter te functioneren. Bij ‘Sport en bewegen in de buurt’ is onze kerntaak het valideren van het aanbod in dat programma. We beoordelen welk sportaanbod voldoende kwaliteit heeft. En we besteden daarbij extra aandacht aan gehandicaptensport. Verder werken we aan een branche-erkend diploma voor de buurtsportcoach.

Buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk ongeveer 4.500 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren.

Een officiële beroepsopleiding tot buurtsportcoach bestaat (nog) niet. Buurtsportcoaches hebben uiteenlopende opleidingen gedaan op MBO, HBO en ook universitair niveau, van vakleerkracht lichamelijke opvoeding tot jongerenwerker, fysiotherapeut of sport- en bewegingsleider. Veel kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leer je in de praktijk. Daar bouw je je ervaring op. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alles wat je aan levens-, werk- en leerervaring hebt, wordt bekeken, vergeleken met het erkende competentieprofiel buurtsportcoach en gewaardeerd. Dat levert je uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Met zo’n certificaat laat je zien dat je bepaalde competenties en werkprocessen beheerst. Een werkgever krijgt inzicht in de kennis en ervaring van zijn medewerkers.

Waarom een branche-erkend diploma?

Gemeenten en andere werkgevers stellen buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen aan om lokaal te bevorderen dat mensen in dorpen, wijken en buurten meer gaan sporten en bewegen. Zij zijn de professionals die lokaal partijen verbinden, drempels voor mensen wegnemen en initiatieven nemen om het sport- en beweegaanbod te laten aansluiten bij de behoeften van de wijkbewoners.

Informatie Branchecertificaat Buurtsportcoach

Voor meer informatie over het EVC-traject, gaan werkgevers naar Branchecertificaat Buurtsportcoach en werknemers kijken op Bekroon je werkervaring.

Kwaliteit van onderwijs

Met verschillende partners werkt het Kenniscentrum Sport aan kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. Met CIOSNL gaan we werken aan de implementatie van het nieuwe mbo-kwalificatiedossier Sport en bewegen. Met CIOS-en, mbo-raad en ROC’s  werken we aan het curriculum voor de beroepsprofielen Coördinator Sport, bewegen en gezondheid en Coördinator Buurt, onderwijs en sport (o.a. buurtsportcoach).

Innovatie en kwaliteit in het onderwijs

CIOSNL en Kenniscentrum Sport: samen voor innovatie en kwaliteit in het onderwijs. In september 2015 werken Kenniscentrum Sport en stichting CIOSNL nauwer samen aan innovatie en kwaliteitsverbetering in het onderwijs aan studenten MBO Sport & Bewegen. Benieuwd wat de agenda voor 2016 is?

samenwerking met CIOSNL